Kvalitet vode I - 2012

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za januar mesec 2012 godine u Opštini Kikinda.

 

Tokom januara meseca uzorkovano je 172 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 110 u gradu Kikindi i 62 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 44 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 44 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 19.09% neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (12.5%), odnosno 6.45% neispravnih uzoraka za sela, što je znatno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (19.35%). Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 95.23% neispravnosti, a 4.77% čini pseudomonas aeruginosa, je zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 100% neispravnih uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, što najpovoljnija struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u g radu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA  JANUARA 2012. godine

 

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

66

66

100

KMnO4,

NH3,

Boja  Mutnoća

Fe,Ec, As

110

21

19.09

*

sela

18

18

100

62

4

6.45

Novi Kneže-

vac

grad

10

6

60.00

10

0

0

sela

20

3

15.00

20

3

15.00

Čoka

grad

5

1

20.00

5

0

0

sela

26

18

69.23

26

1

3.84

Senta

grad

14

14

100

14

1

7.14

Ada

grad

8

8

100

8

0

0

sela

4

4

100

4

0

0

Kanjiža

grad

4

0

0

4

0

0

sela

17

4

23.52

16

0

0

Ukupno:

192

142

73.95

279

30

10.75

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 2                                          Senta grad bunari: 0

Kikinda sela bunari: AMB 2                                              Senta grad mreža: Ps.aeruginosa 1

Kikinda grad mreža: AMB                18, Pse.aerug.1                   Ada grad bunari: 0

Kikinda sela mreža: AMB 2                                              Ada sela bunari: 0

Novi Kneževac grad bunari:0                                         Ada grad mreža: 0

Novi Kneževac sela bunari: AMB 2                                 Ada sela mreža: 0

Novi Kneževac grad mreža:0                                           Kanjiža grad bunari: 0

Novi Kneževac sela mreža: AMB 1                                 Kanjiža grad mreža: 0

Čoka grad bunari:0                                                             Kanjiža sela bunari: 0

Čoka sela bunari:                AMB 1                                                    Kanjiža sela mreža: 0

Čoka grad mreža:               0

Čoka sela mreže: 0