Kvalitet vode VI - 2012 Kikinda

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za jun mesec 2012. godine u Opštini Kikinda

 

Tokom juna meseca uzorkovano je 150 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 88 u gradu Kikindi i 62 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 22 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 44 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.85 mg/l, a u selima 22.89 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.97 mg/l, a u selima 1.37 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 39.09 ºCoPt skale, a u selima 41.39 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 18.18% neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (11.53%), odnosno 20.96% neispravnih uzoraka za sela, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (18.75%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 10.22% neispravnih uzoraka od ukupnog broja uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 6.81% neispravnih uzoraka čine termotolerantne koliformne bakterije i 1.13% neispravnih uzoraka čine sulfitoredukukujuće klostidije (struktura: 56.52% AMB, 37.5% termotolerantne koliformne bakterije, 6.25% sulfitoredukujuće klostridije) što nije zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da su svi neispravni uzorci bili neispravni usled povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u g radu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA JUNA 2012. godine

 

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

66

66

100

KMnO4,

NH3,

Boja  Mutnoća

Fe, Ec

88

16

18.18

*

sela

18

18

100

62

13

20.96

Novi Kneže-

vac

grad

10

10

100

10

1

10.00

sela

20

0

0

20

2

10.00

Čoka

grad

5

0

0

5

0

0

sela

26

23

88.46

26

5

19.23

Senta

grad

14

14

100

14

0

0

Ada

grad

12

12

100

12

0

0

sela

8

8

100

8

1

12.5

Kanjiža

grad

4

4

100

4

0

0

sela

16

5

31.25

16

1

6.25

Ukupno:

199

160

80.40

265

39

14.71

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 6,Sulf.kl.1,Citrob.sp.term.4,E.coli 2  Senta grad bunari: 0

Kikinda sela bunari: AMB 1                                                               Senta grad mreža: 0

Kikinda grad mreža: AMB 3                                            Ada grad bunari: 0

Kikinda sela mreža: AMB 12                                             Ada sela bunari: AMB 1

Novi Kneževac grad bunari:0                                         Ada grad mreža: 0

Novi Kneževac sela bunari:Pseu.aeruginosa 1                  Ada sela mreža: 0

Novi Kneževac grad mreža: Pseu.aeruginosa 1                                Kanjiža grad bunari: 0

Novi Kneževac sela mreža: Pseu.aeruginosa 1                 Kanjiža grad mreža: 0

Čoka grad bunari:0                                                             Kanjiža sela bunari: Streptokok fek.por. 1

Čoka sela bunari:                AMB 1,Enterobac.sp.neterm.1                 Kanjiža sela mreža: 0

Čoka grad mreža:               0

Čoka sela mreže: AMB 3