Kvalitet vode VII - 2012 Kikinda

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za jul mesec 2012 godine u Opštini Kikinda.

 

 

Tokom jula meseca uzorkovano je 172 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 110 u gradu Kikindi i 62 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 44 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 44 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.75 mg/l, a u selima 22.46 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.93 mg/l, a u selima 1.37 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 42.8 ºCoPt skale, a u selima 41.94 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 20.0% neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (18.18%), odnosno 8.06% neispravnih uzoraka za sela, što je znatnoo niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (20.96%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 18.18% neispravnih uzoraka od ukupnog broja uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 0.9% neispravnih uzoraka čini enterococcus i 0.9% neispravnih uzoraka čini Pseudomonas aeruginosa (struktura: 90.9% AMB, 4.54% enterococcus 4.54% P.aeruginosa) što je zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da su svi neispravni uzorci bili neispravni usled povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u g radu nezadovoljavajući, a u selima skoro zadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA  JULA 2012.  godine

 

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

66

66

100

KMnO4,

NH3,

Boja

Mutnoća

As

110

22

20

*

sela

18

18

100

62

5

8.06

Novi Kneže-

vac

grad

10

10

100

10

0

0

sela

20

11

55.00

20

4

20.00

Čoka

grad

5

5

100

5

0

0

sela

26

22

84.61

26

5

19.23

Senta

grad

14

13

92.85

14

5

35.71

Ada

grad

12

12

100

12

0

0

sela

8

8

100

8

0

0

Kanjiža

grad

4

0

0

4

0

0

sela

16

4

25.00

16

0

0

Ukupno:

199

169

84.92

287

41

14.28

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

 

Kikinda grad bunari: AMB15, Enterococcus 1             Senta grad bunari: 0

Kikinda sela bunari:0                                                         Senta grad mreža: Citrob.sp.term. 5

Kikinda grad mreža: AMB 5, Ps.aeruginosa 1              Ada grad bunari: 0

Kikinda sela mreža: AMB 5                                                               Ada sela bunari: 0

Novi Kneževac grad bunari:0                                            Ada grad mreža: 0

Novi Kneževac sela bunari: Pseud.aeruginosa 1                               Ada sela mreža: 0

Novi Kneževac grad mreža:0                                           Kanjiža grad bunari: 0

Novi Kneževac sela mreža: AMB 2,Citrob.sp.term. 1       Kanjiža grad mreža: 0

Čoka grad bunari:0                                                             Kanjiža sela bunari: 0

Čoka sela bunari:AMB 1,Ps.aerug.1,Strep.fek.por.1                           Kanjiža sela mreža: 0

Čoka grad mreža:               0

Čoka sela mreže: Proteus 1, Strep.fek.por.1