Kvalitet vode VIII - 2012 Kikinda

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za avgust mesec 2012. godine u Opštini Kikinda

 

Tokom avgusta meseca uzorkovano je 188 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 108 u gradu Kikindi i 80u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 42 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 62 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.43 mg/l, a u selima 22.02 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.05 mg/l, a u selima 1.37 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 43.41 ºCoPt skale, a u selima 43.06 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 19.44% neispravnih uzoraka, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (20.0%), odnosno 8.75% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (8.06%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 16.66% neispravnih uzoraka od ukupnog broja uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 2.77% neispravnih uzoraka čini enterococcus (struktura: 85.71% AMB, 14.28% enterococcus) što nije sasvim zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su sledeći: 7.5% neispravnih uzoraka od ukupnog broja uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 1.25% neispravnih uzoraka čini Pseudomonas aeruginosa (struktura: 85.71% AMB, 14.28% Pseudomonas aeruginosa) što nije sasvim zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u g radu nezadovoljavajući, a u selima skoro zadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA AVGUSTA 2012. godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

66

66

100

KMnO4,

NH3,

Boja  Mutnoća

Fe, As, Ec

108

21

19.44

*

sela

18

18

100

80

7

8.75

Novi Kneže-

vac

grad

10

10

100

10

0

0

sela

20

9

45.00

20

4

20.00

Čoka

grad

5

4

80.00

5

1

20.00

sela

26

24

92.3

26

8

30.76

Senta

grad

14

14

100

14

0

0

Ada

grad

9

9

100

18

3

16.66

sela

6

6

100

11

1

9.09

Kanjiža

grad

4

4

100

4

0

0

sela

16

4

25.00

16

0

0

Ukupno:

194

168

86.59

312

45

14.42

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 14                                         Senta grad bunari: 0

Kikinda sela bunari: AMB 1                                                               Senta grad mreža: 0

Kikinda grad mreža: AMB 4, Streptokok fek.por.3                          Ada grad bunari: AMB 1

Kikinda sela mreža: AMB 5, Pseud.aerug.1                        Ada sela bunari: 0

Novi Kneževac grad bunari: 0                                        Ada grad mreža: AMB 1, E.coli 1

Novi Kneževac sela bunari:AMB 2                                   Ada sela mreža: AMB 1

Novi Kneževac grad mreža: 0                                          Kanjiža grad bunari: 0

Novi Kneževac sela mreža: AMB 2                                  Kanjiža grad mreža: 0

Čoka grad bunari:Streptokok fek.por.1                                               Kanjiža sela bunari: 0

Čoka sela bunari:                AMB 4                                                     Kanjiža sela mreža: 0

Čoka grad mreža:               0

Čoka sela mreže: AMB 3, Enterobac.sp.neterm.1