Kvalitet vode IX - 2012 Kikinda

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za SEPTEMBAR mesec 2012. godine u Opštini Kikinda

 

Tokom septembra meseca uzorkovano je 188 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 108 u gradu Kikindi i 80u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 42 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 62 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.85 mg/l, a u selima 22.48 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.05 mg/l, a u selima 1.26 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 43.26 ºCoPt skale, a u selima 42.05 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 23.14% neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (19.44%), odnosno 12.5% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (8.75%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 14.81% neispravnih uzoraka od ukupnog broja uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 3.7% neispravnih uzoraka čini enterococcus i 4.62% Pseudomonas aeruginosa (struktura: 64.0% AMB, 16% Enterococcus, 20% Pseudomonas aeruginosa) što nije zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su sledeći: 12.5% neispravnih uzoraka od ukupnog broja uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije (struktura: 100% AMB) što je zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu kao i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA SEPTEMBRA  2012. god

 

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

66

66

100

KMnO4,

NH3,

Boja  Mutnoća

Fe, As

108

25

23.14

*

sela

18

18

100

80

10

12.5

Novi Kneže-

vac

grad

10

10

100

10

0

0

sela

20

7

35.00

20

1

5.00

Čoka

grad

5

0

0

5

0

0

sela

26

23

88.46

26

8

30.76

Senta

grad

14

14

100

14

0

0

Ada

grad

12

12

100

12

1

8.33

sela

8

8

100

8

0

0

Kanjiža

grad

4

3

75.00

4

0

0

sela

16

2

12.5

16

0

0

Ukupno:

199

163

81.90

303

45

14.85

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari:AMB 9, Streptokok fek.por.2               Senta grad bunari: 0

Kikinda sela bunari:AMB 2                                                                Senta grad mreža: 0

Kikinda grad mreža:AMB 7,Stre.fek.por.2,Ps.aerug.5            Ada grad bunari: 0

Kikinda sela mreža: AMB 8                                                               Ada sela bunari: Stre.fek.por.1

Novi Kneževac grad bunari:0                                         Ada grad mreža: 0

Novi Kneževac sela bunari: Sulfitored. Klostr.1                               Ada sela mreža: 0

Novi Kneževac grad mreža:0                                           Kanjiža grad bunari: 0

Novi Kneževac sela mreža:0                                            Kanjiža grad mreža: 0

Čoka grad bunari:0                                                             Kanjiža sela bunari: 0

Čoka sela bunari:Sulf.kl.1,Ps.aerug.1,Strep.fek.por.2,AMB 1             Kanjiža sela mreža: 0

Čoka grad mreža:0

Čoka sela mreže: AMB 3