Kvalitet vode X - 2012 Kikinda

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za OKTOBAR mesec 2012 godine u Opštini Kikinda.

 

Tokom OKTOBRA meseca uzorkovano je 172 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 110 u gradu Kikindi i 62u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 44 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 44 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.92 mg/l, a u selima 22.08 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.97 mg/l, a u selima 1.37 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 37.65 ºCoPt skale, a u selima 28.61 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 11.81% neispravnih uzoraka, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (23.14%), odnosno 16.12% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (12.5%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 10.0% neispravnih uzoraka od ukupnog broja uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 0.9% neispravnih uzoraka čini enterococcus, a 0.9% termotolerantne koligormne bakterije (struktura: 84.6% AMB, 8% Enterococcus, 8% termotolerantne koliformne bakterije) što je relativno nezadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su sledeći: 14.52% neispravnih uzoraka od ukupnog broja uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 1.6% enterococcus (struktura: 90% AMB, 10% enterococcus) što je zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu kao i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA  OKTOBRA  2012.  god

 

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

66

66

100

KMnO4,

NH3,

Boja

Mutnoća

Fe, Ec, As

pH

110

13

11.81

*

sela

18

18

100

62

10

16.12

Novi Kneže-

vac

grad

10

10

100

10

0

0

sela

20

9

45.00

20

3

15.00

Čoka

grad

5

0

0

5

5

100

sela

26

14

53.84

26

7

26.92

Senta

grad

14

14

100

14

1

7.14

Ada

grad

12

12

100

12

1

8.33

sela

8

8

100

8

0

0

Kanjiža

grad

4

2

50.00

6

1

16.66

sela

22

3

13.63

22

1

4.54

Ukupno:

205

156

76.09

295

42

14.23

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 6, Str.fek.porekla 1                    Senta grad bunari: Str.fek.por.1

Kikinda sela bunari:0                                                         Senta grad mreža: 0

Kikinda grad mreža:AMB 5, E.coli 1                               Ada grad bunari: AMB 1

Kikinda sela mreža:AMB 9,Str.fek.porekla 1                     Ada sela bunari: 0

Novi Kneževac grad bunari:0                                         Ada grad mreža: 0

Novi Kneževac sela bunari:Ps.aeruginosa 1                      Ada sela mreža: 0

Novi Kneževac grad mreža:0                                           Kanjiža grad bunari: 0

Novi Kneževac sela mreža:AMB 2                                   Kanjiža grad mreža: Str.fek.por.1

Čoka grad bunari: AMB 3                                                   Kanjiža sela bunari: 0

Čoka sela bunari:                AMB 4, Streptokok fek.por. 1                 Kanjiža sela mreža: AMB 1

Čoka grad mreža:               AMB 2

Čoka sela mreže: AMB 2