Kvalitet vode XI - 2012 Kikinda

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za NOVEMBAR mesec 2012 godine u Opštini Kikinda.

 

Tokom NOVEMBRA meseca uzorkovano je 188 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 108 u gradu Kikindi i 80 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 42 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 62 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.68 mg/l, a u selima 22.66 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.97 mg/l, a u selima 1.31 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 36.76 ºCoPt skale, a u selima 31.67 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 14.81% neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (11.81%), odnosno 8.75% neispravnih uzoraka za sela, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (16.12%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 5.55% neispravnih uzoraka od ukupnog broja uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 5.55% neispravnih uzoraka čini enterococcus, a 3.7% sulfitoredukujuće klostridije (struktura: 37.5% AMB, 37.5% Enterococcus, 25% sulfitoredukujuće klostridije) što je nezadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su sledeći: 7.5% neispravnih uzoraka od ukupnog broja uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 1.25% enterococcus (struktura: 85.71% AMB, 14.28% enterococcus) što je granično zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu kao i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA  NOVEMBRA 2012. god

 

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

66

66

100

KMnO4,

NH3,

Boja  Mutnoća

Fe, Ec, As

108

16

14.81

*

sela

18

18

100

80

7

8.75

Novi Kneže-

vac

grad

10

10

100

10

4

40.00

sela

20

9

45.00

20

5

25.00

Čoka

grad

5

4

80.00

5

2

40.00

sela

26

23

88.46

26

4

15.38

Senta

grad

14

14

100

14

0

0

Ada

grad

8

8

100

8

2

25.00

sela

4

4

100

4

1

25.00

Kanjiža

grad

4

2

50.00

4

0

0

sela

21

5

23.80

21

1

4.76

Ukupno:

196

163

83.16

300

42

14.00

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari:AMB 3,Strep.fek.por.3,Sulf.kl. 1       Senta grad bunari: 0

Kikinda sela bunari: AMB 2                                                               Senta grad mreža: 0

Kikinda grad mreža: AMB 3,Strep.fek.por.3,Sulf.kl. 3       Ada grad bunari: 0

Kikinda sela mreža: AMB 4, Strep.fek.por 1                      Ada sela bunari: 0

Novi Kneževac grad bunari:AMB 1,Kl.oxy.term.1           Ada grad mreža:AMB 1,Streptokok fek.por.1

Novi Kneževac sela bunari:AMB 2                                   Ada sela mreža: Streptokok fek.por.1

Novi Kneževac grad mreža: AMB 2                                 Kanjiža grad bunari: 0

Novi Kneževac sela mreža: AMB 3                                  Kanjiža grad mreža: 0

Čoka grad bunari: AMB 2                                                   Kanjiža sela bunari: Sulfitored.klostridije 1

Čoka sela bunari:                AMB 2                                                     Kanjiža sela mreža: 0

Čoka grad mreža:               0

Čoka sela mreže: Streptokok fek.por.1, E.coli 1