Kvalitet vode VI - 2013 Kikinda

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za JUN mesec 2013. godine u Opštini Kikinda.

           

Tokom JUNA meseca uzorkovano je 150 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 88 u gradu Kikindi i 62 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 22 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 44 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.59 mg/l, a u selima 22.36 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.88 mg/l, a u selima 1.17 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 39.32 ºCoPt skale, a u selima 37.78 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 19.31% neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (25.92%), odnosno 22.58% neispravnih uzoraka za sela, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (12.5%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 13.6% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 4.54% zbog prisustva Streptococcus faecalis, 1.13% zbog Escherichia coli (struktura: 70.58% AMB, 23.52% Streptococcus faecalis i 5.88% E. coli) što nije zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su sledeći: 17.74% neispravnih uzoraka je zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 3.22% zbog prisustva Streptococcus faecalis-a i 1.61% koliformne termotolerantne bakterije (struktura: 78.57% AMB, 14.28% Streptococcus faecalis, 7.14% koliformne termotolerantne bakterije) što takođe nije zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA JUNA 2013. godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

66

66

100

KMnO4,

NH3,

Boja   Mutnoća rez.hlor

Fe

88

17

19.31

*

sela

18

18

100

62

14

22.58

Novi Kneže-

vac

grad

10

10

100

10

3

30.00

sela

20

0

0

20

1

5.00

Čoka

grad

5

0

0

5

0

0

sela

26

18

69.23

26

12

46.15

Senta

grad

14

14

100

14

1

7.14

Ada

grad

12

12

100

12

1

8.33

sela

8

8

100

8

1

12.5

Kanjiža

grad

4

3

75.00

4

0

0

sela

21

4

19.04

21

5

23.8

Ukupno:

204

153

75.00

270

55

20.37

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 8,Str. fek.por. 3,E.coli 1             Senta grad bunari: 0

Kikinda sela bunari: AMB 4,Streptokok fek.por. 1                             Senta grad mreža: AMB 1

Kikinda grad mreža: AMB 4,Streptokok fek.por. 1                         Ada grad bunari: Kleb.pneum.term. 1

Kikinda sela mreža: AMB 7,Str. fek.por. 1,Kl.pn.term.1    Ada sela bunari: Streptokok fek.por. 1

Novi Kneževac grad bunari:0                                        Ada grad mreža: 0

Novi Kneževac sela bunari:AMB 1                                   Ada sela mreža: 0

Novi Kneževac grad mreža: AMB 3                                 Kanjiža grad bunari: 0

Novi Kneževac sela mreža:0                                            Kanjiža grad mreža: 0

Čoka grad bunari:0                                                             Kanjiža sela bunari: AMB 1,Streptokok fek.por. 1

Čoka sela bunari:                AMB 1,Streptokok fek.por. 5                  Kanjiža sela mreža: AMB 2,Kleb.pneum.term.1

Čoka grad mreža:               0                                                             

Čoka sela mreže: E.coli 1, Streptokok fek.por. 5