Kvalitet vode I-VI - 2013 OKRUG

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za period od I-VI meseca 2013. godine

u Opštinama Kikinda, Čoka, Novi Kneževac Ada, Senta i Kanjiža

 

            Tokom prvih šest meseca uzorkovano je 1058 (1058 u 2012 godini) uzoraka vode za piće u Opštini Kikinda od kojih je 632 (isto u 2012 godini) u gradu Kikindi i 426 (isto u 2012 godini) u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 396 (isto u 2012 g) uzoraka vode iz gradskih i u 108 (isto u 2012 g) uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 236 (isto u 2012 g) uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 318 (isto u 2012 g) uzorka sa sela. Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane boje, oksidabilnosti, povećane koncentracije amonijaka, dok su koncentracije arsena u pojedinim uzorcima bile povećane sa najvišom vrednosti od 18.9 µg/l u Kikindi- tabela br.1. Na istoj tabeli prikazane su i koncentracije arsena u selima, gde je najviša koncentracija od 52.6 µg/l utvrđena u Sajanu (MDK je 10 µg/l). U mestima Iđoš (42.3 µg/l), Mokrin (33.9-35.6 µg/l), Vincaid (39.5 µg/l), Bašaid (22.5-23.7 µg/l) i Banatska Topola (14.8 µg/l) koncentracija arsena je takođe bila povećana. Prosečna koncentracija arsena u gradu Kikinda bila 15.0 µg/l. Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 18.19% (19.77 % u 2012 g) neispravnih uzoraka, što je neznatno niži procenat neispravnosti u odnosu na prvih šest meseci 2012 godine, odnosno 12.44% (13.38% u 2012 g) neispravnih uzoraka za sela, što je takođe neznatno niži procenat neispravnosti u odnosu na prošlu godinu u istom periodu. Od ukupnog broja uzoraka iz grada, 15.5% mikrobiološki neispravnih čine aerobne mezofilne bakterije, 0.15% čine termotolerantne koliformne bakterije, 1.1% čini Enterococcus, 0.79% čini Pseudomonas aeruginosa i 0.47% čine sulfitoredukujuće klostridije. (struktura: aerobne mezofilne bakterije čine 85.2% (91.2% u 2012 g) neispravnosti, 0.86% (5.6% u 2012 g) čine termotolerantne koliformne bakterije, 6.95% Enterococcus (1.6% u 2012 g), 0% netermotolerantne koliformne bakterije (0% u 2012 godini), 4.34% (0.8% u 2012 g) Pseudomonas aeruginosa, 2.6% sulfitoredukujuće klostridije (0.8% u 2012 g)), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Od ukupnog broja uzoraka iz sela, mikrobiološki je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija 9.85%, 0.46% zbog termotolerantnih koliformnih bakterija, 1.17% zbog Enterococcusa, 0.7% zbog prisustva sulfitoredukujućih klostrija a Pseudomonas aeruginosa čini 0.23%. (struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 79.2% (92.8% u 2012 g) čine aerobne mezofilne bakterije, 3.77% (3.5% u 2012 g) koliformne termotolerantne bakterije, 0% (0% u 2012 g) netermotolerantne koliformne bakterije, 5.66% sulfitoredukujuće klostridije (1.75% u 2012 godini), 9.45% Enterococcus (1.75% u 2012 g) i Pseudomonas aeruginosa 1.88% (0% u 2012 godini). Struktrura mikrobiološke neispravnosti u selima je lošija u odnosu na isti period prethodne godine i nešto lošija u odnosu na strukturu u gradu.

Tokom prvih šest meseci uzorkovano je 186 (188 u 2012 g) uzorka vode za piće u Opštini Čoka od kojih je 30 (32 u 2012 g) u gradu Čoka i 156 (156 u 2012 g) u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 186 (188 u 2012 g) uzoraka vode. Hemijska ispravnost vode za piće u gradu Čoka je takva da 15.66% (43.75% u 2011 g) uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane boje, a u periodičnim analizima je utvrđena povećana koncentracija arsena (54-77 µg/l) –tabela br.2. Hemijska ispravnost vode za piće u selima opštine Čoka je takva da je 76.92% (82.8% u 2011 g) uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti i/ili povećane koncentracije amonijaka i/ili povećane boje (4 uzorka su imala povećanu koncentraciju rezidualnog hlora), a u periodičnim analizima je utvrđena povećana koncentracija arsena (B. Monoštor 35-40 µg/l, C.Bara 30-31 µg/l, Jazovo 86-126 µg/l, Ostojićevo 63-113 µg/l, Padej 95-130 µg/l, Sanad 63-66 µg/l, Vrbica 31-33 µg/l). Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 10.0% (12.5% u 2012 g) neispravnih uzoraka, što je nešto niži procenat neispravnosti u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno 23.71% (12.17% u 2012 g) neispravnih uzoraka za sela, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prvih šest meseci prethodne godine. Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Čoka je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 66.3% (100% u 2012 g) neispravnosti u gradu, a sulfitoredukujuće klostridije -1 uzorak 33.3% (0% u 2012 g). U selima Opštine aerobne mezofilne bakterije čine samo 40.5% (68.42% u 2012 g) neispravnih uzoraka, 51.35% je neispravno usled prisustva Strptokoka fekalnog porekla (0% u 2012 g), 5.4% usled prisustva ostalih bakterija indikatora feklanog zagađenja-Proteus (0% u 2012 g), 2.7% (10.5% u 2012 g) neispravno usled prisustva termotolerantnih koliformnih bakterija, 0% (10.5% u 2012 g) sulfitoredukujuće klostridije, 0% (5.25% u 2012 g netermotolerantne koliformne bakterije i 0% (5.25% u 2012 g) Pseudomonas aeruginosa. Struktura mikrobiološke neispravnosti nije povoljna u gradu, a izrazito je nepovoljna u selima opštine (visok udeo procenata neispravnosti zbog bakterija koje nisu AMB).

Tokom prvih šest meseca uzorkovano je 184 (180 u 2012 g) uzorka vode za piće u Opštini Novi Kneževac od kojih je 64 (60 u 2012 g) u gradu Novi Kneževac i 120 (120 u 2012 g) u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 64 (60 u 2012 g) uzoraka vode iz grada i 120 uzoraka iz sela Opštine. Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da 96.87% (82.8% u 2012 g) uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane koncentracije amonijaka i povećane boje (u 3 uzorka je povećana mutnoća, u 2 Fe, a u 4 je bio prisutan miris na vodonik sulfid), a u periodičnim analizima je utvrđena povećana koncentracija arsena u svim mestima izuzev Đale (8 µg/l): (N.Kneževac 36-38 µg/l, B.Aranđelovo 24-27 µg/l, Filić 29-30 µg/l, Majdan 17-20 µg/l, Podlokanj 26-29 µg/l, Siget 21 µg/l, S.Krstur 13-15 µg/l, Rabe 19 µg/l)-tabela br.3. Hemijska ispravnost vode za piće u selima je takva da 20.0% (15.0% u 2012 g) uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane koncentracije amonijaka ili oksidabilnosti i povećane boje, a u periodičnim analizima je utvrđena povećana koncentracija arsena. Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 15.62% (8.33% u 2012 g) neispravnih uzoraka, što je viši procenat u odnosu na pretodnu godinu, odnosno 10.0% (16.66% u 2012 g) neispravnih uzoraka za sela, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodnu godinu. Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 90% od ukupnog broja neispravnih uzoraka (20% u 2012 g), a 10% čini Enterococcus (40% u 2012 g) 0% su sulfitoredukujuće klostridije (40% u 2012 g), što je povoljna struktura mikrobiološke neispravnosti. U selima je struktura mikrobiološke neispravnosti takva da aerobne mezofilne bakterije čine 95% (75% u 2015 g), 5.0% čini Enterococcus (18.3% u 2012 g), 0% je Pseudomonas aeruginosa (6.6% u 2012 g). Struktura neispravnosti je dakle ove godine znatno povoljnija, kako u gradu tako i u selima.

Tokom prvih šest meseci uzorkovano je u vodovodu u Adi i Molu 96 (96 u 2012 g) uzoraka vode. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u svim uzorcima, dakle 60 (60 u 2012 g) uzoraka vode iz Ade i 36 (36 u 2012 g) uzoraka iz Mola. Hemijska ispravnost vode za piće u Adi i Molu je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane koncentracije amonijaka, oksidabilnosti i povećane boje (u pojedinim uzorcima je povećana, mutnoća i koncentracija gvožđa), a u periodičnim analizima je utvrđena povećana koncentracija arsena (u Adi od 63-113 µg/l, u Molu 80-112 µg/l)- tabela br.4. Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za Adu 8.33% (0% u 2012 g) neispravnih uzoraka, odnosno 11.11% (8.33% u 2012 g) neispravnih uzoraka iz Mola, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na isti period prethodne godine. Struktura mikrobiološke neispravnosti u Adi je takva 80% čine aerobne mezofilne bakterije, 20% termotolerantne koliformne bakterije (struktura 2012g: 0% neispravnih uzoraka). Struktura mikrobiološke neispravnosti u Molu je takva da 75.0% (66.6% u 2012 g) čine aerobne mezofilne bakterije, a. 25% Enterococcus (33.3% Enterococcus u 2012 g,), što nije najpovoljnija struktura neispravnosti.

Tokom prvih šest meseca uzorkovano je u vodovodu u Senti 84 (84 u 2012 g) uzoraka. U svim uzorcima rađena je osnovna analiza vode. Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane koncentracije amonijaka, oksidabilnosti, povećane boje (koncentracije arsena će se analizirati u okviru periodičnih analiza u drugoj polovini godine). Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za Sentu 4.76% (2.38% u 2012 g) neispravnih uzoraka (4 uzorka). Struktura mikrobiološke neispravnosti u Senti je takva da 100.0% (50% neispravnih u 2012 g) čine čine aerobne mezofilne bakterije, a 0% Pseudomonas aeruginosa (50% Ps.aeruginosa u 2012 g).

Tokom prvih šest meseca uzorkovano je 159 (121 u 2012 g) uzorka vode za piće u Opštini Kanjiža od kojih je 27 (24 u 2012 g) u gradu Kanjiža i 133 (97 u 2012 g) u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 26 (24 u 2012 g) uzoraka vode iz grada, a u 1 uzorku je rađena samo hemijska analiza i u 128 (97 u 2012 g) uzoraka iz sela Opštine, i u 5 uzoraka je vršena samo mikrobiološka analiza. Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da 44.44% (37.5% uzoraka u 2012 g) uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane koncentracije amonijaka i povećane boje, a u periodičnim analizima je utvrđena povećana koncentracija arsena 32-33 µg/l –tabela br.5. Hemijska ispravnost vode za piće u selima je takva da 42.18% (32.98% uzoroka u 2012 g) uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane koncentracije amonijaka, (Horgoš), mangana (Orom, Trešnjevac, Totovo Selo, Velebit) i gvožđa (Doline, Totovo Selo, Orom, Velebit), a u periodičnim analizima je utvrđena povećana koncentracija arsena (Kanjiža 32-33 µg/l, Horgoš 20-22 µg/l, i Martonoš 26-32 µg/l i Mali Pesak 20-27 µg/l). Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 0% (0 uzoraka u 2012 g) neispravnih uzoraka, dakle svi uzorci su bili ispravni. Procenat mikrobiološke neispravnosti u selima je 9.77% (5.15% uzoraka u 2012 g). Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 69.2% (20% uzoraka u 2011 g), čine aerobne mezofilne bakterije, 15.38% čini Streptokokus fekalnog porekla (40% u 2012g), 7.69% sulfitoredukujuće klostridije (20% u 2012 g), 7.69% čine termotolerantne koliformne bakterije (0% u 2012 g), a 0% (20 u 2012 g) Pseudomonas aeruginosa, što nije povoljna struktura neispravnosti.

SZO smatra dopustivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te konstatujemo da pored hemijske neispravnosti imamo i nezadovoljavajući – relativno visok procenat mikrobiološke neispravnosti u protekloj godini u Kikindi, Čoki, Novom Kneževcu i Adi kako u gradu, tako i u selima opštine Kanjiža. Grad Kanjiža i grad Senta imaju zadovoljavajući procenat mikrobiološke neispravnosti.