Kvalitet vode VII - 2013. Kikinda

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za JUL mesec 2013. godine u Opštini Kikinda

 

            Tokom JULA meseca uzorkovano je 116 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 80 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 80 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.22 mg/l, a u selima 21.69 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.85 mg/l, a u selima 1.2 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 39.0 ºCoPt skale, a u selima 35.94 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 26.25% neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (19.31%), odnosno 25.0% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (22.58%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 21.25% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 2.5% zbog prisustva Streptococcus faecalis, 2.5% zbog termotolerantnih koliformnih bakterija (struktura: 80.95% AMB, 9.52% Streptococcus faecalis i 9.52% termotolerantnih koliformnih bakterija) što nije zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su sledeći: 19.44% neispravnih uzoraka je zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija i 5.55% koliformne netermotolerantne bakterije (struktura: 77.77% AMB, 22.22% koliformne termotolerantne bakterije) što takođe nije zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA JULA 2013. godine

 

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

80

80

100

KMnO4,

NH3,

Boja Mutnoća rez.hlor

Fe, Ec

80

21

26.25

*

sela

32

32

100

36

9

25.00

Novi Kneže-

vac

grad

10

7

70.00

10

1

10.00

sela

20

7

35.00

20

5

25.00

Čoka

grad

5

0

0

5

0

0

sela

26

18

69.23

26

13

50.00

Senta

grad

14

14

100

14

1

7.14

Ada

grad

12

12

100

12

0

0

sela

8

8

100

8

1

12.5

Kanjiža

grad

4

4

100

4

1

25.00

sela

21

9

42.85

23

4

17.39

Ukupno:

232

191

82.32

238

56

23.52

                                                 *razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari:AMB 12, Streptokok fek.por. 2             Senta grad bunari: AMB 1

Kikinda sela bunari:AMB 3                                                                Senta grad mreža: 0

Kikinda grad mreža:AMB 5, Enterobac.sp.term.1,Kl.pn.term.1    Ada grad bunari: 0

Kikinda sela mreža:AMB 4, Citrobac.sp.neterm. 2                             Ada sela bunari: 0

Novi Kneževac grad bunari:0                                        Ada grad mreža: 0

Novi Kneževac sela bunari: AMB 2                                  Ada sela mreža: AMB 1

Novi Kneževac grad mreža: AMB 1                                 Kanjiža grad bunari: 0

Novi Kneževac sela mreža: AMB 3                                  Kanjiža grad mreža: AMB 1

Čoka grad bunari: 0                                                            Kanjiža sela bunari: AMB 1,Streptokok fek.por. 1

Čoka sela bunari:                AMB 4, Streptokok fek.por. 3                 Kanjiža sela mreža: AMB 2

Čoka grad mreža:               0                                                            

Čoka sela mreže: AMB 3, Enterobacter sp.term. 2, Streptokok fek.porekla 1