Kvalitet vode VIII - 2013 Kikinda

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za AVGUST mesec 2013. godine u Opštini Kikinda

 

            Tokom AVGUSTA meseca uzorkovano je 100 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 64 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 64 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje, mutnoće, Ec, povećane koncentracije Fe i prisustva rez.hlora.. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.11 mg/l, a u selima 22.35 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.81 mg/l, a u selima 1.15 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 38.44 ºCoPt skale, a u selima 32.34 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 21.87% neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (26.25%), odnosno 22.22% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe nešto niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (25 %). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 100 % svih neispravnih uzoraka u gradu su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su identični:100%svih neispravnih uzoraka u selima su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA AVGUSTA 2013. godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

64

64

100

KMnO4,

NH3,

Boja,

Mutnoća,

Rez,hlor, Fe, Ec

 

64

14

21.87

*

sela

32

32

100

36

8

22.22

Ukupno

 

96

96

100

 

100

22

22

 

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 14

Kikinda sela bunari: AMB 2

Kikinda grad mreža: 0

Kikinda sela mreža: AMB 6