Kvalitet vode IX - 2013 Kikinda

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za SEPTEMBAR mesec 2013. godine u Opštini Kikinda

 

            Tokom SEPTEMBRA meseca uzorkovano je 138 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 84 u gradu Kikindi i 54 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 84 uzoraka vode iz gradskih i u 50 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje, mutnoće. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.56 mg/l, a u selima 21.15 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.89 mg/l, a u selima 1.19 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 40.18 ºCoPt skale, a u selima 36.9 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 4.76% neispravnih uzoraka, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (21.87%), odnosno 9.25% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (22.22%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 3.6% svih uzoraka u gradu su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 1.2% zbog Pseudomonas aeruginosa (struktura: 75% AMB, 25% Pseudomonas aeruginosa), što nije zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 7.4% svih uzoraka u selima su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 1.85% zbog prisustva fekalnog streptokokusa (struktura: 80% AMB, 20% Streptococcus faecalis), što takođe nije zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu zadovoljavajući, a u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA SEPTEMBRA 2013. g

 

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

84

84

100

KMnO4,

NH3,

Boja   Mutnoća rez.hlor

Fe

84

4

4.76

*

sela

50

50

100

54

5

9.25

Novi Kneže-

vac

grad

10

10

100

10

4

40.00

sela

20

2

10.00

20

0

0

Čoka

grad

5

0

0

5

1

20.00

sela

26

17

65.38

26

5

19.23

Senta

grad

14

14

100

14

0

0

Ada

grad

12

12

100

12

2

16.66

sela

8

8

100

8

0

0

Kanjiža

grad

5

5

100

5

0

0

sela

20

10

50.00

20

1

5.00

Ukupno:

254

212

83.46

258

22

8.52


 

 

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari:AMB 2, Pseud.aeruginosa 1                 Senta grad bunari: 0

Kikinda sela bunari: AMB 1                                                               Senta grad mreža: 0

Kikinda grad mreža: AMB 1                                           Ada grad bunari: AMB 1

Kikinda sela mreža: AMB 3,Streptokok fek.por.1                              Ada sela bunari: 0

Novi Kneževac grad bunari: AMB 1                              Ada grad mreža: Streptokok fek.por.1

Novi Kneževac sela bunari:0                                            Ada sela mreža: 0

Novi Kneževac grad mreža: AMB 3                                 Kanjiža grad bunari: 0

Novi Kneževac sela mreža:0                                            Kanjiža grad mreža: 0

Čoka grad bunari:Klebsiella pneum.term.1                         Kanjiža sela bunari: 0

Čoka sela bunari:                AMB 2                                                     Kanjiža sela mreža: AMB 1

Čoka grad mreža:               0                                                             

Čoka sela mreže: AMB 3