Kvalitet vode X - 2013 Kikinda

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za OKTOBAR mesec 2013. godine u Opštini Kikinda

 

            Tokom OKTOBRA meseca uzorkovano je 116 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 80 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 80 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje, mutnoće. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.94 mg/l, a u selima 22.11 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.86 mg/l, a u selima 1.05 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 39.38 ºCoPt skale, a u selima 36.56 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 13.75% neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (4.76%), odnosno 22.22% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (9.25%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 12.5% svih uzoraka u gradu su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 1.25% zbog Streptokokusa fekalnog porekla (struktura: 91% AMB, 9% Streptokok fekalnog porekla), što je zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 13.8% svih uzoraka u selima su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 8.33% zbog prisustva fekalnog streptokokusa (struktura: 62.5% AMB, 37.5% Streptococcus faecalis), što nije zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući, gradu i selima, sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA OKTOBRA 2013. god

 

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

80

80

100

KMnO4,

NH3,

Boja   Mutnoća rez.hlor

Fe

80

11

13.75

*

sela

32

32

100

36

8

22.22

Novi Kneže-

vac

grad

11

10

90.9

11

0

0

sela

20

0

0

20

2

10.00

Čoka

grad

5

4

80.00

5

0

0

sela

26

17

65.38

26

9

34.61

Senta

grad

14

14

100

14

0

0

Ada

grad

12

12

100

12

2

16.66

sela

8

8

100

8

0

0

Kanjiža

grad

5

2

40.00

5

0

0

sela

20

8

40.00

20

2

10.00

Ukupno:

233

187

80.25

237

34

14.34

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 5, Streptokok fek.por.1                         Senta grad bunari: 0

Kikinda sela bunari: AMB 1, Streptokok fek.por.1                             Senta grad mreža: 0

Kikinda grad mreža: AMB 5                                           Ada grad bunari: AMB 2

Kikinda sela mreža: AMB 4, Streptokok fek.por.2                             Ada sela bunari: 0

Novi Kneževac grad bunari:0                                        Ada grad mreža: 0

Novi Kneževac sela bunari:0                                            Ada sela mreža: 0

Novi Kneževac grad mreža:0                                           Kanjiža grad bunari: 0

Novi Kneževac sela mreža: AMB 2                                  Kanjiža grad mreža: 0

Čoka grad bunari:0                                                             Kanjiža sela bunari: Streptokok fek.por.1

Čoka sela bunari:                AMB 5                                                    Kanjiža sela mreža: AMB 1

Čoka grad mreža: 0                                           

Čoka sela mreže: AMB 4