Kvalitet vode XII - 2013 Kikinda

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za DECEMBAR mesec 2013. godine u Opštini Kikinda

 

            Tokom DECEMBRA meseca uzorkovano je 100 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 64 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 64 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje, mutnoće. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.77 mg/l, a u selima 21.96 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.76 mg/l, a u selima 0.94 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 37.89 ºCoPt skale, a u selima 32.03 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 26.56% neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (15.47%), odnosno 33.33% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (18.51%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su sledeći: 21.8% svih uzoraka u gradu su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 4.68 % Pseudomonas aeruginosa (struktura: 82.3% AMB, 17.7% Pseudomonas aeuruginosa), što nije zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 33.33% svih uzoraka u selima su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u gradu i selima, sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA DECEMBRA 2013. god

 

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

64

64

100

KMnO4,

NH3,

Boja   Mutnoća rez.hlor

Fe, nitriti

64

17

26.56

*

sela

32

32

100

36

12

33.33

Novi Kneže-

vac

grad

10

9

90.00

10

0

0

sela

20

1

5.00

20

1

5.00

Čoka

grad

5

1

20.00

5

1

20.00

sela

26

16

61.53

26

6

23.07

Senta

grad

14

14

100

14

0

0

Ada

grad

8

8

100

8

0

0

sela

4

4

100

4

0

0

Kanjiža

grad

4

1

25.00

4

0

0

sela

20

9

45.00

20

0

0

Ukupno:

207

159

76.81

211

37

17.53

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari:AMB 9                                                           Senta grad bunari: 0

Kikinda sela bunari: AMB 4                                                               Senta grad mreža: 0

Kikinda grad mreža:AMB 5, Pseud.aerug. 3                    Ada grad bunari: 0

Kikinda sela mreža: AMB 8                                                               Ada sela bunari: 0

Novi Kneževac grad bunari:0                                        Ada grad mreža: 0

Novi Kneževac sela bunari: Streptokok fek.por. 1            Ada sela mreža: 0

Novi Kneževac grad mreža:0                                           Kanjiža grad bunari: 0

Novi Kneževac sela mreža:0                                            Kanjiža grad mreža: 0

Čoka grad bunari:0                                                             Kanjiža sela bunari: 0

Čoka sela bunari:                AMB 2                                                     Kanjiža sela mreža: 0

Čoka grad mreža:               Pseud.aerug. 1                                                        

Čoka sela mreže: AMB 4