Kvalitet vode II - 2014 Kikinda

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za FEBRUAR mesec 2014. godine u Opštini Kikinda

 

            Tokom FEBRUARA meseca uzorkovano je 100 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 64 u gradu Kikindi i 36 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 64 uzoraka vode iz gradskih i u 32 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje, mutnoće. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.57 mg/l, a u selima 21.78 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.86 mg/l, a u selima 1.15 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 37.5 ºCoPt skale, a u selima 31.06 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale)

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 7.81% neispravnih uzoraka, što je relativno zadovoljavajući procenat neispravnosti ali viši u odnosu na prethodni mesec (0%), odnosno 41.66% neispravnih uzoraka za sela, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (47.22%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su 4.7% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 3.1% zbog Pseudomonas aeruginosa (struktura: 60% AMB, 40% Pseudomonas aeruginosa). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 38.88% svih uzoraka u selima su neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 2.77% zbog sulfitoredukujućih klostridija (struktura: 93.3% AMB, 6.7% sulfitoredukujuće klostridije), što je zadovoljavajuća struktura mikrobiološke neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka nezadovoljavajući u selima, a skoro zadovoljavajući u gradu sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA FEBRUARA 2014. god

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

64

64

100

KMnO4,

NH3,

Boja   Mutnoća rez.hlor

Fe

64

5

7.81

*

sela

32

32

100

36

15

41.66

Novi Kneže-

vac

grad

10

9

90.00

10

0

0

sela

20

3

15.00

20

3

15.00

Čoka

grad

5

2

40.00

5

5

100

sela

26

17

65.38

26

2

7.69

Senta

grad

14

14

100

14

0

0

Ada

grad

8

8

100

8

0

0

sela

4

4

100

4

0

0

Kanjiža

grad

5

3

60.00

5

0

0

sela

20

10

50.00

20

0

0

Ukupno:

208

166

79.8

212

30

14.15

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari:0                                                    Senta grad bunari: 0

Kikinda sela bunari: AMB 5, Sulfitored.kl.1                       Senta grad mreža: 0

Kikinda grad mreža:AMB 3, Ps.aeruginosa 2                  Ada grad bunari: 0

Kikinda sela mreža: AMB 9                                                               Ada sela bunari: 0

Novi Kneževac grad bunari:0                                        Ada grad mreža: 0

Novi Kneževac sela bunari: AMB 1                                  Ada sela mreža: 0

Novi Kneževac grad mreža:0                                           Kanjiža grad bunari: 0

Novi Kneževac sela mreža:AMB 2                                   Kanjiža grad mreža: 0

Čoka grad bunari: AMB 3                                                   Kanjiža sela bunari: 0

Čoka sela bunari:                AMB 1                                                     Kanjiža sela mreža: 0

Čoka grad mreža:               AMB 2                                                   

Čoka sela mreže: AMB 1