Kvalitet vode VI - 2014 Kikinda

 

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće 

 

za JUN mesec 2014. godine u Opštini Kikinda

 

 

Tokom JUNA meseca uzorkovano je 138 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 84 u gradu Kikindi i 54 u selima Opštine. 

Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 84 uzoraka vode iz gradskih i u 50 uzoraka iz seoskih vodovoda, 

dok je u 4 uzoraka iz sela izvršena samo mikrobiološka analiza.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti 

vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane 

koncentracije amonijaka, povećane boje, mutnoće. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 

24.6 mg/l, a u selima 21.32 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 1.93 mg/l, a u selima 1.87 

(MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 36.31 ºCoPt skale, a u selima 29.2 ºCoPt skale 

(MDK 5 ºCoPt skale). Koncentracije arsena povećana je u gradu Kikindi u 9 od 16 uzoraka u kojima je tokom maja vršena analiza 

u okviru periodnični analiza, a koncentracije su se kretale od 0,0077 do 0,0142 mg/l (MDK 0,01 mg/l). Prosečna koncentracija 

arsena u gradu bila je 0,01165 mg/l što je nešto povećana vrednost u odnosu na MDK. Kontracija arsena povećana je u selima 

Bašaid (0,0125-0,0141 mg/l), Vincaid (0,050-0,0558 mg/l), Iđoš (0,040-0,0433 mg/l), Sajan (0,060-0,0732 mg/l) i Mokrin 

(0,0283-0,0313 mg/l). U selima Banatska Topola, Nakovo, Banatsko Veliko Selo, Novi Kozarci i Rusko Selo koncentracija 

arsena nije povećana.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 9,52% neispravnih uzoraka, što je povećan procenat neispravnosti 

viši u odnosu na prethodni mesec (7,81%), odnosno 24,07% neispravnih uzoraka za sela, što je nešto viši procenat neispravnosti u 

odnosu na prethodni mesec za sela (22,22%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su 8.33% uzoraka je neispravno 

zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 1,19% zbog prisustva Streptoccocus faecalis (struktura: 87,5% AMB

 i 12,5% Streptoccocus faecalis). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 20.4% svih uzoraka u selima su neispravni zbog 

povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 3.7% zbog Streptococcus faecalis (struktura: 84.6% AMB, 15.4% Streptococcus 

faecalis).

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih 

uzoraka nezadovoljavajući u gradu i u selima sa aspekta preporuka SZO. 

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA  JUNA 2014. god

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

84

84

100

KMnO4,Boja,

NH3, mutnoća, As

84

8

9.52

*

sela

50

50

100

KMnO4,Boja,

NH3, rez.hlor, As

54

13

24.07

Novi Kneže-

vac

grad

8

8

100

NH3

8

2

25.00

sela

19

3

15.78

NH3

19

3

15.78

Čoka

grad

5

5

100

KMnO4,Fe, Boja,As,

rez.hlor

5

1

20.00

sela

28

28

100

KMnO4,Boja,

As,NH3

rez.hlor,Ec

28

2

7.14

Senta

grad

14

14

100

KMnO4,Boja,

mutnoća

14

0

0

Ada

grad

12

12

100

KMnO4,Boja,

As,NH3,mutnoća,Fe,pH,Ec

12

1

8.33

sela

8

8

100

KMnO4,Boja,

As, Ec

8

0

0

Kanjiža

grad

4

4

100

NH3

4

0

0

sela

23

11

47.82

Boja,Fe,NH3

23

1

4.34

Ukupno:

255

227

89.01

 

259

31

11.96

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 4, Str.fek.por.1               Senta grad bunari: 0

Kikinda sela bunari:AMB 1, Str.fek.por.1 Senta grad mreža: 0

Kikinda grad mreža:AMB 3               Ada grad bunari: AMB 1

Kikinda sela mreža:AMB 10, Str.fek.por.1 Ada sela bunari: 0

Novi Kneževac grad bunari:0               Ada grad mreža: 0

Novi Kneževac sela bunari:Streptokok fek.porekla 1 Ada sela mreža: 0

Novi Kneževac grad mreža:AMB 2 Kanjiža grad bunari: 0

Novi Kneževac sela mreža: Streptokok fek.porekla 2 Kanjiža grad mreža: 0

Čoka grad bunari:AMB 1 Kanjiža sela bunari: AMB 1

Čoka sela bunari: AMB 1,Sulf.kl.1 Kanjiža sela mreža: 0

Čoka grad mreža: 0

Čoka sela mreže: 0

 

 

                                          Koncentracije Arsena u Opštini Kikinda

 

 

 

 

 

R.b.

Mesto uzorkovanja

As

MDK u mg/l

As

Izmerena koncentracija u mg/l

1

Mokrin, Novi Bunar

0.01

0.0283

2

Mokrin, Bunar Borisa Kidriča

0.01

0.0270

3

Mokrin, Bunar Anđe Ranković

0.01

0.0238

4

Mokrin, ul. Svetog Save br. 171

0.01

0.0313

5

Mokrin, Bife ,,Jadran’’

0.01

0.0303

6

Vincaid, Bunar

0.01

0.0558

7

Vincaid, bb

0.01

0.0522

8

Vincaid, br. 3

0.01

0.0505

9

Bašaid, Novi Bunar

0.01

0.0126

10

Bašaid, Zdravstvena stanica

0.01

0.0125

11

Bašaid, Pekara ,,Loni’’

0.01

0.0141

12

Banatska Topola, Novi Bunar

0.01

0.0104

13

Banatska Topola, ul. Bašaidska 18

0.01

0.0091

14

Banatska Topola, ul. Kikindska 40

0.01

0.0077

15

Kikinda, Bunar Jezero

0.01

0.0127

16

Kikinda, Bunar XI

0.01

0.0139

17

Kikinda, Bunar II

0.01

0.0139

18

Kikinda, Bunar III

0.01

0.0097

19

Kikinda, Bunar IV

0.01

0.0090

20

Kikinda, Bunar I

0.01

0.0142

21

Kikinda, Bunar XIII

0.01

0.0111

22

Kikinda, Komunalno

0.01

0.0100

23

Kikinda, ul. Đure Jakšića br. 53

0.01

0.0101

24

Kikinda, ul. Vojvode Putnika

0.01

0.0131

25

Kikinda, ul.Braće Lakovića br. 111

0.01

0.0105

26

Kikinda, ul. Oslobođenja br. 30

0.01

0.0090

27

Kikinda, ul. Nemanjina br. 9

0.01

0.0133

28

Kikinda, Bife DVD

0.01

0.0114

29

Kikinda, Mikronaselje Bife

0.01

0.0135

30

Kikinda, Baranda Market

0.01

0.0110

31

Iđoš, Bunar

0.01

0.0409

32

Iđoš, Zdravstvena stanica

0.01

0.0433

33

Iđoš, ul. Svetosavska br. 73

0.01

0.0416

34

Sajan, Bunar

0.01

0.0601

35

Sajan, ul. Petefi Šandora br. 44

0.01

0.0732

36

Sajan, ul. Maršala Tita br. 20

0.01

0.0745

37

Nakovo, Novi Bunar

0.01

0.0044

38

Nakovo, ul. Maršala Tita br. 3

0.01

0.0050

39

Nakovo, ul. Zdravka Čelara br. 54

0.01

0.0049

40

Banatsko Veliko Selo, Bunar

0.01

0.0060

41

Banatsko Veliko Selo, Ambulanta

0.01

0.0063

42

Banatsko Veliko Selo,Maršala Tita

0.01

0.0060

43

Novi Kozarci, Bunar

0.01

0.0067

44

Novi Kozarci,ul.M.Stojanović br.33

0.01

0.0070

45

Novi Kozarci, ul. M.Tita br. 3

0.01

0.0070

46

Rusko Selo, Bunar

0.01

0.0032

47

Rusko Selo,ul.M.Stojanovića br. 64

0.01

0.0044

48

Rusko Selo, ul. Njegoševa br. 90

0.01

0.0042