Kvalitet vode Kikinda II - 2017

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za FEBRAR mesec 2017. godine u Opštini Kikinda


    
Tokom FEBRUARA meseca uzorkovano je 78 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 8.33% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je oksidabilnost bila povećana u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 86.6%, boja u 93,3%, u 10,0% uzoraka bilo je povećano gvožđe,. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.89 mg/l, a u selima 22.36 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.33 mg/l, a u selima 1.32 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 30.31ºCoPt skale, a u selima 27.83 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 22,91% za grad neispravnih uzoraka, što je značajno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (1.47%), odnosno 13.3% neispravnih uzoraka za sela, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (12.0%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 22,91% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 6,65% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 6.65% zbog sulfitoredukujućih klostridija-SK (struktura: 50% AMB, 50% SK), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC FEBRUAR 2017. g

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

48

48

100

KMnO4, NH3, boja, Ec

48

11

22,91

*

sela

30

30

100

KMnO4, NH3, boja, Fe

30

4

13,3

Novi Kneže-

vac

grad

8

7

87,5

NH3

8

0

0

sela

19

10

52,63

NH3

19

0

0

Čoka

grad

5

5

100

KMnO4

5

0

0

sela

28

25

89,28

KMnO4, NH3, boja

28

1

3,57

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, NH3, boja, Ec

14

0

0

sela

3

3

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, Ec, Fe

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4, boja, Ec

4

0

0

MZ sela

3

3

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

3

0

0

Kanjiža

grad

4

2

50,00

KMnO4

4

0

0

sela

18

10

55,55

Boja, Fe

18

0

0

Ukupno:

192

169

88,02

192

16

8,33

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 7                             
Kikinda sela bunari: Sulfitoredukujuće klostridije 2    
Kikinda grad mreža: AMB 4                
Kikinda sela mreža: AMB 2                
Novi Kneževac grad bunari:0            
Novi Kneževac sela bunari: 0            
Novi Kneževac grad mreža: 0            
Novi Kneževac sela mreža:0            
Čoka grad bunari: 0                
Čoka sela bunari:    AMB 1                
Čoka grad mreža:     0                
Čoka sela mreže:    0
Senta grad bunari:0
Senta grad mreža:0
Senta selo bunari:/
Senta selo mreža:0
Ada grad bunari:0
Ada sela bunari:/
Ada grad mreža:0
Ada sela mreža:0
Ada MZ sela bunari: 0
Ada MZ sela mreža: 0
Kanjiža grad bunari:0
Kanjiža grad mreža:0
Kanjiža sela bunari: 0
Kanjiža sela mreža: 0