Kvalitet vode Kikinda III - 2017

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za MART mesec 2017. godine u Opštini Kikinda
    

Tokom MARTA meseca uzorkovano je 80 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 16.66% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U okviru V obima na jednom izvorištu u Kikindi, pored standardnih parametara neispravnosti, povečana je bila koncentracija arsena (14,4 µg/l MDK-10 µg/l ), bora (0,805 mg/l MDK-0,3 mg/l), natrijuma (249,2 mg/l MDK-150 mg/l) i ortofosfata (0,43 mg/l MDK-0,15 mg/l). U selima je oksidabilnost bila povećana u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 90.6%, boja u 65,62%, u 3,12% uzoraka bilo je povećano gvožđ,. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.7 mg/l, a u selima 21.77 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.2 mg/l, a u selima 1.29 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 25.21ºCoPt skale, a u selima 12.5 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 8,33% za grad neispravnih uzoraka, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (22,91%), odnosno 15.62% neispravnih uzoraka za sela, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (13.3%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 8,33% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 6,25% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 9.37% zbog Streptococcus faecalis-SF(struktura: 40% AMB, 60% SF), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA   MART 2017.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

48

48

100

KMnO4, NH3, boja, Ec, As, Na,ortofosfati,B     

48

4

8,33

*

sela

32

32

100

KMnO4, NH3, boja, Fe

32

5

15,62

Novi Kneže-

vac

grad

8

8

100

NH3

8

0

0

sela

19

4

21,05

NH3, Fe

19

3

15,78

Čoka

grad

5

5

100

KMnO4

5

1

20,00

sela

28

25

89,28

KMnO4, NH3, boja

28

2

7,14

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, NH3, Ec, rezid.hlor

14

1

7,14

sela

3

3

100

Mutnoća, Fe, Mn, rezid.hlor

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, Ec, As

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4, boja, Ec, As

4

2

50,00

MZ sela

3

3

100

Boja, mutnoća

Fe, Mn

3

0

0

Kanjiža

grad

4

4

100

NH3

4

0

0

sela

18

14

77,77

NH3, boja, Fe

18

0

0

Ukupno:

194

172

88,65

194

18

9,27

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 1                   

Kikinda sela bunari: AMB 1, Streptokok fek.porekla 1  

Kikinda grad mreža: AMB 3

Kikinda sela mreža: AMB 1, Streptokok fek.porekla 2

Novi Kneževac grad bunari:0  

Novi Kneževac sela bunari: AMB 1  

Novi Kneževac grad mreža: 0  

Novi Kneževac sela mreža: AMB 2  

Čoka grad bunari:0  

Čoka sela bunari: 0  

Čoka grad mreža:  AMB 1  

Čoka sela mreže: AMB 1, Sulfitoredukujuće klostridije 1

Senta grad bunari:0

Senta grad mreža: AMB 1

Senta selo bunari:/

Senta selo mreža:0

Ada grad bunari:0

Ada sela bunari:/

Ada grad mreža:0

Ada sela mreža: AMB 2

Ada MZ sela bunari: /

Ada MZ sela mreža: 0

Kanjiža grad bunari:0

Kanjiža grad mreža:0

Kanjiža sela bunari: 0

Kanjiža sela mreža: 0