Kvalitet vode Kikinda IV - 2017

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za APRIL mesec 2017. godine u Opštini Kikinda
    

Tokom APRILA meseca uzorkovano je 80 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 12.5% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je oksidabilnost bila povećana u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 71.87%, boja u 68,75%, u 3,12% uzoraka bilo je povećano gvožđe. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.57 mg/l, a u selima 18.77 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.21 mg/l, a u selima 1.29 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 23.57ºCoPt skale, a u selima 22.46 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 18,75% za grad neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (8,33%), odnosno 9,37% neispravnih uzoraka za sela, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (15.62%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 16,66% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 2,08% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) (struktura: 88,89% AMB, 11,11 PA), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 9,37% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC   APRIL  2017.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

48

48

100

KMnO4, NH3, boja,Ec

48

9

18,75

*

sela

32

32

100

KMnO4, NH3, boja, Fe

32

3

9,37

Novi Kneže-

vac

grad

8

8

100

NH3

8

1

12,5

sela

19

8

42,1

NH3, mutnoća

19

0

0

Čoka

grad

5

0

0

/

5

0

0

sela

28

19

67,85

KMnO4, NH3

28

3

10,71

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, boja,Ec,

mutnoća,Fe

14

0

0

sela

3

3

100

Mutnoća, Fe, Mn

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja,Ec

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4, boja,Ec

4

0

0

MZ sela

3

3

100

Mutnoća, Fe, Mn, boja

3

0

0

Kanjiža

grad

4

0

0

/

4

0

0

sela

18

8

44,44

NH3, Fe

18

0

0

Ukupno:

194

155

79,89

 

194

16

8,24

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 4, Ps.aeruginosa 1                  

Kikinda sela bunari:0  

Kikinda grad mreža: AMB 4

Kikinda sela mreža: AMB 3

Novi Kneževac grad bunari:AMB 1  

Novi Kneževac sela bunari: 0  

Novi Kneževac grad mreža: 0  

Novi Kneževac sela mreža: 0  

Čoka grad bunari:0  

Čoka sela bunari: AMB 1  

Čoka grad mreža: 0  

Čoka sela mreže: AMB 2

Senta grad bunari:0

Senta grad mreža: 0

Senta selo bunari: /

Senta selo mreža: 0

Ada grad bunari:0

Ada sela bunari:/

Ada grad mreža:0

Ada sela mreža:0

Ada MZ sela bunari: 0

Ada MZ sela mreža: /

Kanjiža grad bunari:0

Kanjiža grad mreža:0

Kanjiža sela bunari: 0

Kanjiža sela mreža: 0