Kvalitet vode Kikinda V - 2017

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za MAJ mesec 2017. godine u Opštini Kikinda


    
Tokom MAJA meseca uzorkovano je 118 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 50 u selima Opštine.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 7.35% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je oksidabilnost bila povećana u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 80.0%, boja u 68,0%, u 2,0% uzoraka bilo je povećano gvožđe i mutnoća. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.14 mg/l, a u selima 21.74 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.32 mg/l, a u selima 1.28 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 23.6ºCoPt skale, a u selima 17.6 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 17,64% za grad neispravnih uzoraka, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (18,75%), odnosno 8,0% neispravnih uzoraka za sela, što je nešto niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (9.37%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 16,17% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 1,47% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) (struktura: 91,6% AMB, 8,33 SF), što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 4,0% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija i 4% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) (struktura: 50% AMB, 50% SF), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC  MAJ 2017.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

68

68

100

KMnO4, NH3, boja, Ec

68

12

17,64

*

sela

50

50

100

KMnO4, NH3, boja, mutnoća, Fe

50

4

8,00

Novi Kneže-

vac

grad

8

8

100

NH3

8

1

12,5

sela

19

9

47,36

NH3, Fe

19

1

5,26

Čoka

grad

5

5

100

As

5

1

20,00

sela

28

28

100

KMnO4, NH3,  As

28

1

3,57

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, mutnoća, Ec, As, Na, ortofostafi

14

0

0

sela

3

3

100

Mutnoća, Fe, Mn

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, Ec

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4, boja, Ec

4

0

0

MZ sela

3

3

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

3

0

0

Kanjiža

grad

4

3

75,00

KMnO4, NH3, mutnoća, Fe

4

0

0

sela

19

10

52,63

NH3, mutnoća, Fe, boja

19

0

0

Ukupno:

233

213

91,41

 

233

20

8,58

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 5, Streptokok fek.porekla 1                             
Kikinda sela bunari:0    
Kikinda grad mreža: AMB 6                
Kikinda sela mreža: AMB 2, Streptokok fek.porekla 2                
Novi Kneževac grad bunari:0            
Novi Kneževac sela bunari: AMB 1            
Novi Kneževac grad mreža: Streptokok fek.porekla 1            
Novi Kneževac sela mreža: 0            
Čoka grad bunari: AMB 1                
Čoka sela bunari:    0                
Čoka grad mreža:    0                
Čoka sela mreže:    AMB 1
Senta grad bunari:0
Senta grad mreža:0
Senta selo bunari:/
Senta selo mreža:0
Ada grad bunari:0
Ada sela bunari:/
Ada grad mreža:0
Ada sela mreža:0
Ada MZ sela bunari: 0
Ada MZ sela mreža: /
Kanjiža grad bunari:0
Kanjiža grad mreža:0
Kanjiža sela bunari: 0
Kanjiža sela mreža: 0