Kvalitet vode Kikinda VI - 2017

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za JUN mesec 2017. godine u Opštini Kikinda


    
Tokom JUNA meseca uzorkovano je 78 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 16.66% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je oksidabilnost bila povećana u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 70.0%, boja u 73,33%, u 10,0% uzoraka bilo je povećano gvožđe. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.96 mg/l, a u selima 23.73 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.32 mg/l, a u selima 1.23 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 25.94ºCoPt skale, a u selima 15.67 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 25% za grad neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (17,64%), odnosno 13,33 neispravnih uzoraka za sela, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (8.0%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 18,75% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 6,25% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) (struktura: 75% AMB, 25% SF), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 3,33 uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija i 10% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) (struktura: 25% AMB, 75% SF), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC   JUN  2017.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

48

48

100

KMnO4, NH3, boja, Ec

48

12

25,00

*

sela

30

30

100

KMnO4, NH3, boja, Fe

30

4

13,33

Novi Kneže-

vac

grad

8

8

100

KMnO4, NH3,  boja, Fe

8

2

25,00

sela

20

3

15,0

NH3

20

0

0

Čoka

grad

5

0

0

/

5

0

0

sela

28

25

89,28

KMnO4, NH3, Ec

28

6

21,42

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, mutnoća

15

1

6,66

sela

3

3

100

Fe, Mn

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, Ec, NH3

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4, boja, Ec

4

0

0

MZ sela

3

3

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

3

0

0

Kanjiža

grad

4

3

75,00

KMnO4, NH3,  boja, Fe

4

0

0

sela

19

14

73,68

NH3,  boja, Fe, mutnoća

19

1

5,26

Ukupno:

194

163

84,02

 

195

26

13,33

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 5, Str.fek.porekla 2                           
Kikinda sela bunari: AMB 1, Str.fek.porekla 1    
Kikinda grad mreža: AMB 4, Str.fek.porekla 1                
Kikinda sela mreža: Streptokok fek.porekla 2                 
Novi Kneževac grad bunari:AMB 1, Streptokok fekalnog porekla 1            
Novi Kneževac sela bunari: 0            
Novi Kneževac grad mreža: 0            
Novi Kneževac sela mreža: 0            
Čoka grad bunari:0                
Čoka sela bunari:    AMB 4                
Čoka grad mreža:    0                
Čoka sela mreže:    AMB 2
Senta grad bunari:0
Senta grad mreža: Ps.aeruginosa 1
Senta selo bunari: /
Senta selo mreža: 0
Ada grad bunari:0
Ada sela bunari:/
Ada grad mreža:0
Ada sela mreža:0
Ada MZ sela bunari: 0
Ada MZ sela mreža: /
Kanjiža grad bunari: 0
Kanjiža grad mreža: 0
Kanjiža sela bunari: AMB 1
Kanjiža sela mreža: 0