Kvalitet vode Kikinda VIII - 2017

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za AVGUST mesec 2017 godine u Opštini KikindaTokom AVGUSTA meseca uzorkovano je 117 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 69 u gradu Kikindi i 48 u selima Opštine.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 8.82% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivosti i u 2,94 % uzoraka je bila povećana mutnoća. U selima je oksidabilnost bila povećana u 97,91% uzoraka, koncentracija amonijaka u 79.16%, boja u 87,50%, u 6,25% uzoraka bilo je povećano gvožđe. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.68 mg/l, a u selima 23.46 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.28 mg/l, a u selima 1.21 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 29.19ºCoPt skale, a u selima 22.92 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 11,59% za grad neispravnih uzoraka, što je nešto niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (12,5%), odnosno 16,66% je neispravnih uzoraka za sela, što je značajno viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (3.22%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 10,14% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), a 1,45% zbog prisustva Kl.pneum.ter. (TKB) (struktura: 87,5% AMB, 12,5% TKB), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 10,41% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 2.08% zbog prisustva E.colli (EC) i 4,17 % zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) (struktura: 62,5% AMB, 12,5% EC 25% SF), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE ZA MESEC   AVGUST 2017.  God.

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

68

68

100

KMnO4, NH3, boja, Ec, mutnoća

69

8

11,59

*

sela

48

48

100

KMnO4, NH3, boja, Fe

48

8

16,66

Novi Kneže-

vac

grad

8

8

100

NH3

8

0

0

sela

19

9

47,36

NH3, Fe, mutnoća

19

1

5,26

Čoka

grad

5

5

100

KMnO4

5

0

0

sela

28

25

89,28

KMnO4, NH3, boja

28

7

25,00

Senta

grad

16

16

100

KMnO4, Ec, boja, mutnoća, Na, As, Fe, ortofosfati

17

3

17,64

sela

3

3

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn, KMnO4

3

1

33,33

Ada

grad

13

13

100

KMnO4, boja, Ec

13

0

0

sela

6

6

100

KMnO4, boja, Ec, mutnoća

6

1

16,66

MZ sela

3

3

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn, KMnO4

3

0

0

Kanjiža

grad

4

4

100

KMnO4, NH3

4

0

0

sela

18

13

72,22

KMnO4, NH3, boja, Fe

18

0

0

Ukupno:

239

221

92,46

 

241

29

12,03

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 5                   

Kikinda sela bunari:AMB 1  

Kikinda grad mreža: AMB 2, Klebsiella pneumonia termot. 1

Kikinda sela mreža: AMB 4, E.coli 1, Streptokok fekalnog porekla 2

Novi Kneževac grad bunari:0  

Novi Kneževac sela bunari: 0  

Novi Kneževac grad mreža: 0  

Novi Kneževac sela mreža: AMB 1  

Čoka grad bunari:0  

Čoka sela bunari: AMB 3  

Čoka grad mreža: 0  

Čoka sela mreže: AMB 4

Senta grad bunari:0

Senta grad mreža: AMB 1, E.coli 1, Streptokok fekalnog porekla 1

Senta selo bunari:/

Senta selo mreža: AMB 1

Ada grad bunari:0

Ada sela bunari:/

Ada grad mreža:0

Ada sela mreža:AMB 1

Ada MZ sela bunari: 0

Ada MZ sela mreža: /

Kanjiža grad bunari:0

Kanjiža grad mreža:0

Kanjiža sela bunari: 0

Kanjiža sela mreža: 0