Kvalitet vode Kikinda IX - 2017

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za SEPTEMBAR mesec 2017. godine u Opštini KikindaTokom SEPTEMBRA meseca uzorkovano je 81 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 33 u selima Opštine.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 10.41% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivosti i u 2,08 % uzoraka je bila povećana mutnoća. U selima je oksidabilnost bila povećana u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 76.6%, boja u 83,33%, u 3,33% uzoraka bilo je povećano gvožđe i u 3,33% uzoraka bila je povećana mutnoća. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.66 mg/l, a u selima 23.39 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.23 mg/l, a u selima 1.24 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 27.4ºCoPt skale, a u selima 22.5 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 18,75% za grad neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (11,59%), odnosno 18,18% je neispravnih uzoraka za sela, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (16.66%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 8,33% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 6,25% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF), 2,08% zbog prisustva Eschechia coli, (EC) i 2,08% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa. (RA) (struktura: 44,4% AMB, 33,33% SF, 3,33% EC i 3,33% PA), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 15,15% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 3.03% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) (struktura: 83,33% AMB, 16,66% SF), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti, ali je bolja u odnosu na grad.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC SEPTEMBAR 2017.g

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

48

48

100

Boja, mutnoća, KMnO4, NH3, Ec

48

9

18,75

*

sela

30

30

100

Boja, mutnoća, KMnO4, NH3, Fe

33

6

18,18

Novi Kneže-

vac

grad

8

5

62,5

NH3, mutnoća

8

1

12,5

sela

19

8

42,1

NH3

19

2

10,52

Čoka

grad

5

5

100

KMnO4

5

0

0

sela

28

25

89,28

Boja, KMnO4, NH3

28

1

3,57

Senta

grad

14

14

100

Boja, mutnoća, KMnO4, Ec, As, Fe

14

3

21,42

sela

3

3

100

Fe, Mn

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

Boja, KMnO4, Ec

8

0

0

sela

4

4

100

Boja, KMnO4, Ec

4

0

0

MZ sela

3

3

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

3

0

0

Kanjiža

grad

4

1

25,00

KMnO4

4

0

0

sela

18

9

50,00

NH3, Fe

18

1

5,55

Ukupno:

192

163

84,89

 

195

23

11,79

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 1, Str.fek.porekla 1, Ps.aerug.1, E.coli 1
Kikinda sela bunari: AMB 1
Kikinda grad mreža: AMB 3, Str.fek.porekla 2
Kikinda sela mreža: AMB 4, Str.fek.porekla 1
Novi Kneževac grad bunari:AMB 1
Novi Kneževac sela bunari: 0
Novi Kneževac grad mreža: 0
Novi Kneževac sela mreža: AMB 1, Str.fek.porekla 1
Čoka grad bunari: 0
Čoka sela bunari: Str.fek.porekla 1
Čoka grad mreža: 0
Čoka sela mreže: 0
Senta grad bunari:0
Senta grad mreža: AMB 3
Senta selo bunari: /
Senta selo mreža: 0
Ada grad bunari:0
Ada sela bunari:/
Ada grad mreža:0
Ada sela mreža:0
Ada MZ sela bunari: AMB 3
Ada MZ sela mreža: /
Kanjiža grad bunari:0
Kanjiža grad mreža:0
Kanjiža sela bunari: AMB 1
Kanjiža sela mreža: 0