Kvalitet vode Kikinda X - 2017

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za OKTOBAR mesec 2017. godine u Opštini Kikinda


Tokom OKTOBRA meseca uzorkovano je 78 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 6.25% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je oksidabilnost bila povećana u 90% uzoraka, koncentracija amonijaka u 76.6%, boja u 73,33%, u 3,33% uzoraka bilo je povećano gvožđe i u 3,33% uzoraka bila je povećana mutnoća. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.01 mg/l, a u selima 20.53 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.07 mg/l, a u selima 1.27 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 23.85ºCoPt skale, a u selima 21.5 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 20,83% za grad neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (18,75%), odnosno 3,33% je neispravnih uzoraka za sela, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (18.18%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 18,75% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) i 2,08% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa. (PA) (struktura: 90% AMB, i 10% PA), što je skoro zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 3,33% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC  OKTOBAR  2017.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

48

48

100

Boja, KMnO4, NH3, Ec

48

10

20,83

*

sela

30

30

100

Boja, mutnoća, KMnO4, NH3, Fe

30

1

3,33

Novi Kneže-

vac

grad

8

8

100

NH3

8

1

12,5

sela

19

3

15,78

NH3

19

3

15,78

Čoka

grad

5

3

60,00

KMnO4

5

2

40,00

sela

28

25

89,28

Boja, KMnO4, NH3

28

5

17,85

Senta

grad

14

14

100

Boja, KMnO4, Ec, As, mutnoća

14

0

0

sela

3

3

100

Fe, Mn

3

1

33,33

Ada

grad

8

8

100

Boja, KMnO4, Ec

8

0

0

sela

4

4

100

Boja, KMnO4,  Ec, Fe

4

0

0

MZ sela

3

3

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

3

0

0

Kanjiža

grad

4

2

50,00

As

4

0

0

sela

18

14

77,77

THM, As, Mn hloroform, Fe

18

0

0

Ukupno:

192

165

85,93

 

192

23

11,97

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 5
Kikinda sela bunari: AMB 1
Kikinda grad mreža: AMB 4, Ps.aeruginosa 1
Kikinda sela mreža: 0
Novi Kneževac grad bunari:AMB 1
Novi Kneževac sela bunari: AMB 1
Novi Kneževac grad mreža: 0
Novi Kneževac sela mreža: AMB 2
Čoka grad bunari: AMB 1
Čoka sela bunari: E.coli 1, Ps.aeruginosa 1, Sulf.klostridije 1
Čoka grad mreža: 0
Čoka sela mreže: AMB 2
Senta grad bunari: 0
Senta grad mreža: 0
Senta selo bunari: /
Senta selo mreža: AMB 1
Ada grad bunari:0
Ada sela bunari:/
Ada grad mreža:0
Ada sela mreža:0
Ada MZ sela bunari: 0
Ada MZ sela mreža: /
Kanjiža grad bunari:0
Kanjiža grad mreža:0
Kanjiža sela bunari: 0
Kanjiža sela mreža: 0