Kvalitet vode Kikinda V - 2018.

                                      Tokom MAJA meseca uzorkovano je 115 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 67 u gradu Kikindi i 48 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 19,4% neispravnih uzoraka za grad, što je višestruko viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (2,22%), odnosno 4,16% je neispravnih uzoraka za sela, što je višestruko niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (11,42%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 11,94% zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, a 7,46% uzoraka je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA). (struktura: 61,53% AMB, 38,46% PA), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 4,16% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajući procenat neispravnosti i zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, u 8.95% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost, a u 1,49% uzoraka povećana je bila koncentracija rezidualnog hlora. U selima su oksidabilnost i boja bili povećani u svim uzorcima, koncentracija amonijaka u 85.41%, a u 2,08% uzoraka bilo je povećano gvožđe. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.22 mg/l, a u selima 22.93 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.1 mg/l, a u selima 1.2 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 29.78ºCoPt skale, a u selima 20.94 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te broj neispravnih uzoraka u gradu nije zadovoljavajući, dok u selima jeste, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC   MAJ  2018.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

67

67

100

KMnO4, NH3, boja, Ec, rezid.hlor

67

13

19,4

*

sela

48

48

100

KMnO4, NH3, boja, Fe,

48

2

4,16

Novi Kneže-

vac

grad

8

3

37,5

NH3

8

0

0

sela

19

6

31,57

NH3, Fe

19

0

0

Čoka

grad

5

5

100

 As

5

1

20,00

sela

28

28

100

KMnO4, NH3, boja, As

28

2

7,14

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, boja,  

14

1

7,14

sela

3

3

100

Boja, Mn, Fe

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, Ec

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4, boja, Ec

4

0

0

MZ sela

9

9

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

9

2

22,22

Kanjiža

grad

4

1

25,00

NH3

4

0

0

sela

19

3

15,78

Boja, Fe, NH3, mutnoća

19

0

0

Ukupno:

236

199

84,32

 

236

21

8,89

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 5
Kikinda sela bunari:0
Kikinda grad mreža: AMB 3, Pseudomonas aeruginosa 5
Kikinda sela mreža: AMB 2
Novi Kneževac grad bunari:0
Novi Kneževac sela bunari: 0
Novi Kneževac grad mreža: 0
Novi Kneževac sela mreža: 0
Čoka grad bunari: AMB 1
Čoka sela bunari: AMB 1
Čoka grad mreža: 0
Čoka sela mreže: AMB 1
Senta grad bunari: AMB 1
Senta grad mreža: 0
Senta selo bunari: /
Senta selo mreža: 0
Ada grad bunari:0
Ada sela bunari:/
Ada grad mreža:0
Ada sela mreža:0
Ada MZ sela bunari: 0
Ada MZ sela mreža: AMB 1, Sulfitoredukujuće klostridije 1
Kanjiža grad bunari:0
Kanjiža grad mreža:0
Kanjiža sela bunari: 0
Kanjiža sela mreža: 0