Kvalitet vode Kikinda VI - 2018.

                                             Tokom JUNA meseca uzorkovano je 75 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 45 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 17,77% neispravnih uzoraka za grad, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (19,4%), odnosno 6,66% je neispravnih uzoraka za sela, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (4,16%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 6,66% zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, a 11,11% uzoraka je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA). (struktura: 37,5% AMB, 62,5% PA), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 2,08% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija i 2,08% zbog prisustva Streptococcus faecalis (AMB) (struktura: 50% AMB, 50% Streptococcus faecalis), što je skoro zadovoljavajući procenat neispravnosti i nezadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, u 13.13% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima su oksidabilnost i boja bili povećani u svim uzorcima, koncentracija amonijaka u 90%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.71 mg/l, a u selima 22.64 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.16 mg/l, a u selima 1.27 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34.89ºCoPt skale, a u selima 28.67 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te broj neispravnih uzoraka u gradu nije zadovoljavajući, dok je u selima graničan, sa aspekta preporuka SZO.

 HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC  JUN 2018 .  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

45

45

100

KMnO4, NH3, boja, Ec

45

8

17,77

*

sela

30

30

100

KMnO4, NH3, boja

30

2

6,66

Novi Kneže-

vac

grad

8

4

50,00

NH3

8

0

0

sela

19

4

21,05

NH3

23

6

26,08

Čoka

grad

5

3

60,00

KMnO4, boja

5

0

0

sela

28

21

75,00

KMnO4, NH3, boja

28

0

0

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, boja,  Ec

14

1

7,14

sela

3

3

100

Boja, Mn, Fe

mutnoća

3

2

66,66

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, Ec, Fe

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4, boja, Ec

4

0

0

MZ sela

9

9

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

9

0

0

Kanjiža

grad

4

1

25,00

NH3

4

0

0

sela

19

10

52,63

Boja, Fe, NH3,

19

0

0

Ukupno:

196

156

79,59

 

200

19

9,5

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 2
Kikinda sela bunari:0
Kikinda grad mreža: AMB 1, Pseudomonas aeruginosa 5
Kikinda sela mreža: AMB 1, Streptokok fek.porekla 1
Novi Kneževac grad bunari:0
Novi Kneževac sela bunari: AMB 1, Streptokok fek.porekla 2, Enterobacter sp.termotolerantni 1
Novi Kneževac grad mreža: 0
Novi Kneževac sela mreža: AMB 2
Čoka grad bunari:0
Čoka sela bunari: 0
Čoka grad mreža: 0
Čoka sela mreže: 0
Senta grad bunari: AMB 1
Senta grad mreža: Sulfitoredukujuće klostridije 1
Senta selo bunari: /
Senta selo mreža: AMB 1, Streptokok fekalnog porekla 1
Ada grad bunari:0
Ada sela bunari: /
Ada grad mreža:0
Ada sela mreža:0
Ada MZ sela bunari: 0
Ada MZ sela mreža: 0
Kanjiža grad bunari:0
Kanjiža grad mreža:0
Kanjiža sela bunari: 0
Kanjiža sela mreža: 0