Kvalitet vode Kikinda VII - 2018.

Tokom JULA meseca uzorkovano je 77 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 46 u gradu Kikindi i 31 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena u 30 uzoraka, dok je u 47 uzoraka vršena periodična analiza.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 15,21% neispravnih uzoraka za grad, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (17,77%), odnosno 12,9% je neispravnih uzoraka za sela, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (6,66%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 4,34% zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, a 10,86% uzoraka je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA). (struktura: 28,57% AMB, 71,42% PA), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 6,45% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF), 3,22% zbog E.coli (EC) i 3,22% zbog termotolerantnih koliformnih bakterija (TKB) (struktura: 50% SF, 25% EC i 25% TKB), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nezadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, 17.39% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je oksidabilnost i boja povećana u 100%, koncentracija amonijaka u 80,64%, dok je koncentracija rezidualnog hlora bila povećana u 6,45% uzoraka. U okviru periodičnih analiza (16 u gradu) utvrđena je povećana koncentracija Bora (MDK 0.3 mg/l) u svim uzorcima-16 uzoraka i kretala se od 0.53-1.38 mg/l. Povećana koncentracija arsena utvrđena je u 14 od 16 uzoraka i kretala se od 0.0010-0.020 mg/l (MDK 0.01 mg/l). U svim uzorcima iz grada je (16) je bila povećana i koncentracija natrijuma i kretala se od 172.92-304.32 mg/l (MDK 150 mg/l). Koncentracije ukupnih trihalometana, kao i pojedinačnih (hloroform, dihlorbrommetan, dibromhlormetan i bromoform) i hlorita su imale vrednosti ispod granice detekcije (MDK 100 µg/l,). Indeks ugljovodonika, kao i ugljovodonici C6-C10 i ugljovodonici C10-C28 u gradu su bili ispod granice detekcije. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.5 mg/l, a u selima 22.56 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.27 mg/l, a u selima 1.29 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 35.43 ºCoPt skale, a u selima 29.35 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale). U okviru periodičnih analiza (31 u selima) utvrđena je povećana koncentracija Bora (MDK 0.3 mg/l) u 30 od 31 uzoraka kretala se od 0.31-1.06 mg/l-pri čemu je najniža koncentracija bora utvrđena u Mokrinu, a najviša u Vincaidu i B.Topoli. Povećana koncentracija arsena u selima utvrđena je u 19 od 31 uzoraka i kretala se od 0.0036-0.071 mg/l (MDK 0.01 mg/l). U selima: Nakovo, B.V.Selo, N.Kozarci i R.Selo koncentracija arsena je u dozvoljenim granicama, dok je ostalim selima povećana: Vincaid (0.055-0.071 mg/l), Bašaid (0.018-0.020 mg/l), B.Topola (0.0110-0.0113 mg/l), Iđoš (0.031-0.033 mg/l), Sajan (0.058-0.062 mg/l), Mokrin (0.027-0.031 mg/l). Koncentracija natrijuma u selima bila je povećana u 24 od 31 uzoraka iz izvorišta kretala se od 119.82-235.44mg/l (MDK 150 mg/l), a koncentracija je povećana u R.Selu, N.Kozarcima, B.V.Selu, Nakovu, Bašaidu, B.Topoli, Sajanu i Vincaidu, dok je u Iđošu, i Mokrinu u dozvoljenim granicama. Koncentracije ukupnih trihalometana (THM), kao i pojedinačnih (hloroform, dihlorbrommetan, dibromhlormetan i bromoform) su imale vrednosti ispod granice detekcije (MDK 100 µg/l). Koncentracija hlorita (MDK 0,2 mg/l) je bila povećana u 3 od 31 uzorka i to u Ruskom Selu u sva tri uzorka i kretala se od 0,47-0,56 mg/l. Indeks ugljovodonika, kao i ugljovodonici C6-C10 i ugljovodonici C10-C28 u selima su bili ispod granice detekcije.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te broj neispravnih uzoraka u gradu i selima nije zadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC  JUL 2018.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

46

46

100

KMnO4, boja, NH3, Ec,  As, Na, B

46

7

15,21

*

sela

31

31

100

KMnO4, boja, NH3, Fe,  As, Na,mutnoća, rez.hlor, B, hlorit

31

4

12,9

Novi Kneže-

vac

grad

8

8

100

NH3

8

0

0

sela

19

5

26,31

NH3

19

0

0

Čoka

grad

5

5

100

KMnO4, boja

5

0

0

sela

28

20

71,42

KMnO4, boja, NH3

28

4

14,28

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, boja, mutnoća, Ec, Fe

14

0

0

sela

3

3

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

3

1

33,33

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, mutnoća, Ec

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4, boja, Ec

4

0

0

MZ sela

9

9

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

9

1

11,11

Kanjiža

grad

4

0

0

-

4

0

0

sela

18

4

22,22

Boja, Fe

18

0

0

Ukupno:

197

157

79,69

 

197

17

8,62

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: 0
Kikinda sela bunari: E.coli 1
Kikinda grad mreža: AMB 2, Pseudomonas aeruginosa 5
Kikinda sela mreža: Streptokok fekalnog porekla 2, Citrobacter sp.termotolerantni 1
Novi Kneževac grad bunari:0
Novi Kneževac sela bunari: 0
Novi Kneževac grad mreža: 0
Novi Kneževac sela mreža: 0
Čoka grad bunari:0
Čoka sela bunari: AMB 2
Čoka grad mreža: 0
Čoka sela mreže: AMB 1, Streptokok fekalnog porekla 1
Senta grad bunari:0
Senta grad mreža: 0
Senta selo bunari: /
Senta selo mreža: AMB 1
Ada grad bunari:0
Ada sela bunari:/
Ada grad mreža:0
Ada sela mreža:0
Ada MZ sela bunari: 0
Ada MZ sela mreža: Sulfitoredukujuće klostridije 1
Kanjiža grad bunari:0
Kanjiža grad mreža:0
Kanjiža sela bunari: 0
Kanjiža sela mreža: 0