Kvalitet vode Kikinda XII - 2018.

Категорија: Вода (извештаји) Погодака: 239

Tokom DECEMBRA meseca uzorkovano je 76 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 46 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 15,21% neispravnih uzoraka za grad, što je neznatno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (17,64%), odnosno 13,33% je neispravnih uzoraka za sela, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (13,79%). Razlog mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je: 15,21% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB. (struktura: 100% AMB), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti ali je zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 10,0% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 3,33% zbog prisustva sulfitoredukujućih klostridija-SK (struktura: 75,0% AMB i 25% SK) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija) i povećane koncentracije amonijaka i povećane boje, dok je u 19,56% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je povećan utrošak KMnO4 i boja u svim uzorcima, koncentracija amonijaka u 90.0%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.72 mg/l, a u selima 23,86 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.2 mg/l, a u selima 1.29 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 32.83ºCoPt skale, a u selima 26,5 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu nije zadovoljavajući, kao ni u selima, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC DECEMBAR  2018.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

46

46

100

KMnO4, NH3, boja, Ec

46

7

15,21

*

sela

30

30

100

KMnO4, NH3, boja

30

4

13,33

Novi Kneže-

vac

grad

8

4

50,00

NH3

8

0

0

sela

19

6

31,57

NH3, boja, Fe, mutnoća

19

0

0

Čoka

grad

5

1

20,00

KMnO4

5

0

0

sela

28

19

67,85

KMnO4, NH3,boja

28

0

0

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, boja, Ec  

14

1

7,14

sela

3

2

66,66

mutnoća, Fe, Mn

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, Ec

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4, boja, Ec

4

0

0

MZ sela

9

9

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

9

0

0

Kanjiža

grad

4

3

75,00

NH3

4

0

0

sela

22

15

68,18

Fe, NH3, As

hloroform

22

0

0

Ukupno:

200

161

80,5

 

200

12

6,00

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 2
Kikinda sela bunari: AMB 1
Kikinda grad mreža: AMB 5
Kikinda sela mreža: AMB 2, Sulfitoredukujuće klostridije 1
Novi Kneževac grad bunari:0
Novi Kneževac sela bunari: 0
Novi Kneževac grad mreža: 0
Novi Kneževac sela mreža: 0
Čoka grad bunari: 0
Čoka sela bunari: 0
Čoka grad mreža: 0
Čoka sela mreže: 0
Senta grad bunari: AMB 1
Senta grad mreža: 0
Senta selo bunari: /
Senta selo mreža: 0
Ada grad bunari: 0
Ada sela bunari: /
Ada grad mreža:0
Ada sela mreža:0
Ada MZ sela bunari: 0
Ada MZ sela mreža: 0
Kanjiža grad bunari:0
Kanjiža grad mreža:0
Kanjiža sela bunari: 0
Kanjiža sela mreža: 0