Kvalitet vode Kikinda EKO II - 2014

Категорија: Јавне чесме Погодака: 890

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ 

za FEBRUAR mesec 2014. godine u Opštini Kikinda

 

Tokom FEBRUARA meseca uzorkovano je 14 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju, Česma u crkvi Kozma i DamjanČesma na trgu

Česma u GaladskojČesma na Železničkoj staniciČesma u VincaiduČesma u BašaiduČesma Banatskoj Topoli, Česma Nakovu, Česma Banatskom Velikom Selu, Česma 

Novim Kozarcima, Česma Ruskom Selu, Česma u Mokrinu i Česma u Iđošu.

Hemijska ispravnost vode za piće je takva da je 1 uzorak ili 7,14% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane 

koncentracije rezidualnog hlora (Česma na trgu).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 14,28% neispravnih uzoraka (2 uzorka) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija). Razlozi mikrobiološke neispravnosti 

svim neispravnim uzorcima su povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija. Neispravne česme su bile: Česma u crkvi Kozma i Damjan, i Česma u Mokrinu.