Kvalitet vode Kikinda EKO V - 2014

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ 

za MAJ mesec 2014. godine u Opštini Kikinda

 

Tokom MAJA meseca uzorkovano je 14 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju, Česma u crkvi Kozma i DamjanČesma na trguČesma u Galadskoj

Česma na Železničkoj staniciČesma u VincaiduČesma u BašaiduČesma Banatskoj Topoli, Česma Nakovu, Česma Banatskom Velikom Selu, Česma Novim Kozarcima, Česma Ruskom 

Selu, Česma u Mokrinu i Česma u Iđošu.

Hemijska ispravnost vode za piće je takva da su svi uzorci ispravni, ili 100% uzetih uzoraka odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 14,28% neispravnih uzoraka (2 uzorka) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u oba 

neispravna uzorka su povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija. Neispravne česme su bile: Česma u crkvi Kozma i  Česma u Mokrinu.