Kvalitet vode Kikinda EKO VI - 2014

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ 

za JUN mesec 2014 godine u Opštini Kikinda

 

Tokom JUNA meseca uzorkovano je 14 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju, Česma u crkvi Kozma i DamjanČesma na trguČesma u Galadskoj

Česma na Železničkoj staniciČesma u VincaiduČesma u BašaiduČesma Banatskoj Topoli, Česma Nakovu, Česma Banatskom Velikom Selu, Česma Novim Kozarcima, Česma Ruskom

 Selu, Česma u Mokrinu i Česma u Iđošu.

Hemijska ispravnost vode za piće je takva da je 1 uzorak bio neispravan zbog povećane koncentracije rezudualnog hlora ili 7.69% uzetih uzoraka prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode 

za piće Sl. list SRJ 42/98.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 23,07% neispravnih uzoraka (3 uzorka) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u oba neispravna

 uzorka su povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija. Neispravne česme su bile: Česma u crkvi Kozma, Česma na trgu i  Česma u Mokrinu.