Kvalitet vode Kikinda EKO VII - 2014

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ 

za JUL mesec 2014. godine u Opštini Kikinda

 

Tokom JULA meseca uzorkovano je 14 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju, Česma u crkvi Kozma i DamjanČesma na trgu,

 Česma u GaladskojČesma na Železničkoj staniciČesma u VincaiduČesma u BašaiduČesma Banatskoj Topoli, Česma Nakovu, Česma Banatskom Velikom 

Selu, Česma Novim Kozarcima, Česma Ruskom Selu, Česma u Mokrinu i Česma u Iđošu.

Hemijska ispravnost vode za piće je takva da je 100% uzetih uzoraka odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 21.42% neispravnih uzoraka (3 uzorka) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija). Razlozi mikrobiološke 

neispravnosti su povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija u svim neispravnim uzorcima. Neispravne česme su bile: Česma na Trgu, Česma Novim Kozarcima i Česma

 Ruskom Selu.