Kvalitet vode Kikinda EKO VIII - 2014

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ 

za AVGUST mesec 2014. godine u Opštini Kikinda

 

Tokom AVGUSTA meseca uzorkovano je 14 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju, Česma u crkvi Kozma i DamjanČesma na trgu

Česma u GaladskojČesma na Železničkoj staniciČesma u VincaiduČesma u BašaiduČesma Banatskoj Topoli, Česma Nakovu, Česma Banatskom Velikom Selu, 

Česma Novim Kozarcima, Česma Ruskom Selu, Česma u Mokrinu i Česma u Iđošu.

Hemijska ispravnost vode za piće je takva da je 92.85% uzetih uzoraka odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, a 7.14% neodgovara

 (1 uzorak) zbog povećane koncentracije amonijaka.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 42.86% neispravnih uzoraka (6 uzorka) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija). Razlozi mikrobiološke 

neispravnosti su povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija u 35.7% odnosno prisustvo Pseudomonas aeruginosae u 7.14% uzoraka. Neispravne česme su bile: Česma

 u crkvi Kozma i DamjanČesma na Trgu, Česma na Železničkoj staniciČesma u Bašaidu, Česma Novim Kozarcima i Česma Ruskom Selu.