Kvalitet vode Kikinda EKO III - 2015

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ 

za MART mesec 2015. godine u Opštini Kikinda

 

 

Tokom MARTA meseca uzorkovano je 14 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju, Česmi u Crkvi Kozma i Damjan, Česma na trgu, Česma u Galadskoj, Česma na Železničkoj stanici, Česma u Bašaidu, Česma u Banatskoj Topoli, Česma u Nakovu, Česma u Banatskom Velikom Selu, Česma u Novim Kozarcima, Česma u Ruskom Selu, Česma u Mokrinu, Česma u Iđošu i Česma u Vincaidu.

Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je su 2 uzorka bila neispravna (14.28%) prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to jedan zbog povećane koncentracije rezidualnog hlora (Česma Rusko Selo) i jedan zbog povećane koncentracije hlorida, povećane elektroprovodljivosti i  pH vrednosti (Česma B.V.Selo)

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 28.57% neispravnih uzoraka (4 uzorka) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija). Razlog mikrobiološke neispravnosti bio je povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija (AMB). Neispravne su bile česme u Mokrinu, Novim Kozarcima, Crkvi Kozma i Damjan i Železničkoj stanici u Kikindi.