Kvalitet vode Kikinda EKO IV - 2015

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚

za APRIL mesec 2015. godine u Opštini Kikinda

 

    Tokom APRILA meseca uzorkovano je 14 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju, Česmi u Crkvi Kozma i Damjan, Česma na trgu, Česma u Galadskoj, Česma na Železničkoj stanici, Česma u Bašaidu, Česma u Banatskoj Topoli, Česma u Nakovu, Česma u Banatskom Velikom Selu, Česma u Novim Kozarcima, Česma u Ruskom Selu, Česma u Mokrinu, Česma u Iđošu i Česma u Vincaidu.

    Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 1 uzorak bio neispravan (7.14%) prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to jedan zbog povećane koncentracije rezidualnog hlora (Česma u Mikronaselju).
    
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 14.28% neispravnih uzoraka (2 uzorka) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija). Razlog mikrobiološke neispravnosti bio je povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija (AMB). Neispravne su bile česme u Mokrinu i u Novim Kozarcima.