Kvalitet vode Kikinda EKO IV - 2016

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚

za APRIL mesec 2016. godine u Opštini Kikinda

 

    Tokom APRILA meseca uzorkovano je 16 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M), Česma u Iđošu (I) I Česma u Sajanu-atest (S).

    Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 5 uzoraka bilo neispravno ili 31.25% prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to zbog povećane koncentracije rezidualnog hlora (AMPP, I), zbog povećane koncentracije amonijaka (BVS, NK) zbog povećane boje i utroška KMnO4 (RS)
    
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 12.5% neispravnih uzoraka, dakle 2 uzorka iz česama su bila neispravna i to zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (česma NK), a zbog prisustva Klebsiella oxytoca netermotolerante (česma MKN) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija).