Kvalitet vode Kikinda EKO IV - 2017

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚

za APRIL mesec 2017. godine u Opštini Kikinda
    

Tokom APRILA meseca uzorkovano je 15 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT)-2 uzorka, Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M), Česma u Iđošu (I).
Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 5 uzoraka bilo neispravno ili 33,33% prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to 2 uzorka zbog povećane koncentracije rezidualnog hlora (T, MK), 3 uzorka zbog povećane oksidabilnosti (RS, BVS i NK), a česma BVS je pored oksidabilnosti imala i povećanu koncentraciju amonijaka.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 26,66% neispravnih uzoraka (4 uzoraka) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija). Razlog mikrobiološke neispravnosti bio je povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) u česmi G, N, NK i BVS, dok česma u N pored povećanog broja AMB sadrži Pseudomonas aeruginosa-u, a česma u NK pored AMB sadrži i Enterobacter sp netermotolerantni.
MERE: Potrebno je izvršiti zamenu filtera za prečišćavanje kod hemijski neispravnih česama i poboljšati održavanje istih. Naime u poslednjih 16 meseci česma u BVS je bila 13 puta neispravna u hemijskom smislu ili 81,25% uzoraka, česma RS je u poslednjih 16 meseci bila 12 puta neispravna u hemijskom smislu ili 75% uzoraka, česma NK je u poslednjih 16 meseci bila 11 puta neispravna u hemijskom smislu ili 68,75% uzoraka. Kod mikrobiloški neispravnih česama potrebno je izvršiti propisnu dezinfekciju sistema za prečišćavanje. Tokom poslednjih 16 meseca česma u NK je 13 puta bila mikrobiološki neispravna ili 81,25% uzoraka, a česma u BVS je od 16 uzoraka 8 puta bila neispravna ili u 50% uzoraka. Obzirom na ovakvu situaciju, potrebno je što pre sanirati navedene česme.