Kvalitet vode Kikinda EKO VI - 2017

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚

za JUN mesec 2017. godine u Opštini Kikinda


    Tokom JUNA meseca uzorkovano je 15 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT)-2 uzorka, Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M), Česma u Iđošu (I).
Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 2 uzoraka bilo neispravno ili 13,33% prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to 1 uzorku zbog povećane koncentracije amonijaka (BVS) i 1 uzorku zbog povećane koncentracije rezidualnog hlora (N).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 26,66% neispravnih uzoraka (4 uzoraka) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija). Razlog mikrobiološke neispravnosti bio je povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) u česmama: G i NK, prisustvo streptokoka fekalnog porekla u čemi BT, te prisustvo Klebsiella oxytoca netermotolerantna u česmi BVS.
MERE: Potrebno je izvršiti zamenu filtera za prečišćavanje kod hemijski neispravne česme (BVS) i poboljšati održavanje kao i kontrolisano i propisno dozirati hlorne preparate (N). Kod mikrobiloški neispravnih česama potrebno je izvršiti propisnu dezinfekciju sistema za prečišćavanje.