Kvalitet vode Kikinda EKO X - 2017

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚

za OKTOBAR mesec 2017. godine u Opštini Kikinda


Tokom OKTOBRA meseca uzorkovano je 15 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT)-2 uzorka, Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M), Česma u Iđošu (I).
Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 4 uzoraka bilo neispravno ili 26,66% prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to 3 uzorka zbog povećane koncentracije amonijaka, utroška KMnO4 i povećane boje (NK, BVS, RS), a 1 uzorak zbog povećane koncentracije rezidualnog hlora (T).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 26,6% neispravnih uzoraka (4 uzoraka) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija). Razlog mikrobiološke neispravnosti bio je povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) u česmama: AMPP, M i RS, dok je u česmi NK prisutna Klebsiella oxyitoca netermotolerantna.
MERE: Potrebno je izvršiti zamenu filtera za prečišćavanje kod hemijski neispravnih česama (BVS, NK i RS) i smanjiti koncentraciju rezidualnog hlora na maksimalno dozvoljenu koncentraciju od 0,5 mg/l. Kod mikrobiloški neispravnih česama potrebno je izvršiti propisnu dezinfekciju sistema za prečišćavanje.