Kvalitet vode Kikinda EKO III - 2018

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚

za MART mesec 2018. godine u Opštini Kikinda


Tokom MART meseca uzorkovano je 15 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma u Galadskoj (G), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M), Česma u Iđošu (I).
Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 3 uzoraka bilo neispravno ili 20% prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to 2 uzorka zbog povećane boje, povećanog utroška KMnO4 i povećane koncentracije amonijaka (BVS, NK) i 1 uzorak zbog povećane koncentracije gvožđa (G).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 33,3% neispravnih uzoraka, odnosno 4 uzorka je bilo neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija-AMB (KD, M, RS i AMPP) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija), a 1 zbog prisustva streptococcus faecalis-a i povećanog broja AMB.
MERE: Potrebno je izvršiti zamenu filtera za prečišćavanje kod hemijski neispravnih česama (BVS, NK). Kod mikrobiološki neispravnih česama izvršiti propisnu dezinfekciju.