Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Дел.број : 01-20-I-9/2015

Датум : 08.09.2015. године

           

На основу члана 53 и 63 Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Одлуке о измени и допуни Одлуке број:01-20-I-2/2015 од 25.08.2015. године донете од стране Наручиоца, Решења број: 01-4-IV-13/2015 од 25.08.2015. године о образовању комисије за јавну набавку мале вредности добара редни број 4/2015 и Решења о измени и допуни Решења број:01-4-IV-15/2015 од 07.09.2015. године о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности добара број:4/2015, Комисија је сачинила

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку мале вредности добара број:4/2015

 

У Конкурсној документацији број:01-20-I-4/2015 од 25.08.2015. године и 01-20-I-7/2015 од 07.09.2015. годинесачињеној од стране Комисије образоване Решењем Наручиоца на странама 8-9 речи:’’Материјала за текуће поправке и одржавање зграда и објеката’’мењају се и гласе:’’рефабрикованих тонера’’.

По Партији 2 благовременом се сматра понуда која је примљена на адреси Завода до 17.09.2015. године до 07.30 часова. Отварање понуда по Партији 2 обавиће се у канцеларији правника Завода за јавно Здравље Кикинда, Ул. Краља Петра I број 70, 23300 Кикинда, дана 17.09.2015. године у 8.00 часова.

Позив за подношење понуде и Измена и допуна Конкурсне документације објавиће се на интернет страници наручиоца www.zavodki.org.rs и на Порталу управе за јавне набавке.

У свему осталом примењује се Конкурсна документација број:01-20-I-4/2015 од 25.08.2015. године и 01-20-I-7/2015 од 07.09.2015. године сачињена од стране Комисије.

           

            У Кикинди, 08.09.2015. године.

   Комисија за јавну набавку:

   Ивана Гојков, дипл. правник

   Ксенија Ходик, дипл. економиста

   Татјана Каракаш, економски техничар