ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈЕ 1, 15 и 17

ЈАВНА НАБАВКА

Партија 1 - ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА БОЈЕЊЕ - ОРН 24300000ЛА21 основне неорганске и органске хемикалије, за лабораторијске намене

Партија 15 – СИТАН ЛАБОРАТОРИЈСКИ ИНВЕНТАР - ОРН 33140000ЛА21 медицински потрошни материјал, за лабораторијске намене

Партија 17 – МИКРОБИОЛОШКИ ТЕСТОВИ ЗА АПАРАТ МИНИ ВИДАС - ОРН 33696200ЛА41 реагенси за тестирање крви, за серологију

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК

Одлука о покретању поступка

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка