Делатност коју обавља ЗЗЈЗ

 

 

Завод за јавно здравље Кикинда је специјализована здравствена установа која обавља превентивну здравствену делатност за подручје Севернобанатског округа. Основне делатности ЗЗЈЗ остварују се на више нивоа кроз следеће активности у оквиру хигијенско еколошке, епидемиолошке, микробиолошке и социјално медицинске делатности:

 • прати, процењује и анализира здравствено стање становништва, стање животне средине и ризика по здравље становништва;
 • прати и проучава здравствене проблеме и ризике по здравље становништва;
 • спроводи елементе здравствене политике, планове и програме са мерама и активностима намењеним очувању и унапређењу здравља становништва;
 • врши процену ефикасности, доступности и квалитета здравствене заштите;
 • планира развој стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;
 • подстиче развој интегрисаног здравственог информационог система;
 • прикупља, обрађује и анализира демографске податке (морталитет и морбидитет становништва);
 • обавља послове здравствене статистике и информатике;
 • учествује у обављању стручног надзора;
 • врши примењена истраживања у области јавног здравља;
 • сарађује и развија партнерство у друштвеној заједници на идентификацији и решавању здравствених проблема становништва;
 • координира, усклађује и стручно повезује рад здравствених установа из Плана мреже за територију за коју је основан;
 • врши мерења и анализе фактора ризика с аспекта контаминације воде за пиће, површинских вода, намирница, предмета опште употребе, ваздуха, буке, школске и предшколске хигијене;
 • врши испитивања физичко хемијских показатеља хигијенске исправности намирница, предмета опште употребе, вода за пиће, вода за купање и рекреацију;
 • испитивање квалитета ваздуха у комуналној средини;
 • праћење исхране појединих категорија становништва, с проценом ризика по здравље;
 • врши примењена истраживања у области јавног здравља, екологије и епидемиологије;
 • прати хигијенске услове под којима становништво живи и ради;
 • врши надзор над објектима друштвене исхране, дечијим установама, интернатима, школама;
 • врши хигијенско епидемиолошке мере надзора, организовања и спровођења мера заштите од појаве и ширења заразних болести, интрахоспиталних инфекција;
 • обавља послове дезинфекције, дератизације и дезинсекције;
 • обавља здравствени преглед лица запослених у производњи и промету животних намирница, лица у здравственим и дечијим установама;
 • обавља здравствени преглед лица стављених под здравствени надзор;
 • врши процену ризика могућих епидемија;
 • учествује у програмима спречавања и сузбијање заразних и незаразних болести;
 • врши микробиолошке анализе клиничке микробиологије и серологије;
 • врши послове санитарне микробиологије (микробиолошке прегледе воде, животних намирница и предмета опште употребе);
 • врши потребне анализе при санитарним прегледима;
 • предлаже програме и планове за очување и унапређење здравља становништва;
 • врши информисање, образовање и обуку популације о сопственом здрављу;
 • врши информисање, образовање и обуку популације о заштити животне средине;
 • бави се саветодавним радом;
 • учествује у пројетима и активностима за заштиту здравља и унапређење животне средине;
 • специјалистичка медицинска пракса: ова делатност обухвата – медицинске консултације и лечење у области специјалистичких грана медицине од стране доктора специјалиста;
 • остало образовање: ова делатност обухвата – образовање које није дефинисано према степену образовања, као што су: све врсте обука из здравствене заштите, провере знања из области здравствене заштите, организује и спроводи практичну наставу у току школовања и стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника и сл.;
 • услуге осталог чишћења: ова делатност обухвата – дезинфекцију објеката и уништавање штеточина (инсеката-дезинсекције, глодара-дератизације) у зградама, на бродовима, возовима и другде;

У раду Завода за јавно здравље Кикинда примењује се систем квалитета SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO/IEC 17025:2006. У раду се користе признате методе испитивања, савремена и поуздана опрема. Кадар је високо специјализован и стручно оспособљен за поједине области делатности.