Završni račun 2013.
{slider Obrazac 1|closed}
Назив корисника буџетских средстава            
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА            
Седиште: КИКИНДА     Матични број: 08561834      
ПИБ: 100579705     Број подрачуна: 840 - 232661 - 60      
Назив надлежног директног корисника буџетских средстава            
             
             
БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2013.
             
            (у хиљадама динара)
Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године Износ текуће године
(почетно стање) Бруто Исправка вредности Нето (5 – 6)
    АКТИВА        
1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 26.967 82.531 56.808 25.723
1002 010000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018) 26.967 82.531 56.808 25.723
1003 011000 НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006) 26.967 82.531 56.808 25.723
1004 011100 Зграде и грађевински објекти 10.931 16.369 5.602 10.767
1005 011200 Опрема 16.036 66.162 51.206 14.956
1006 011300 Остале некретнине и опрема        
1007 012000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)        
1008 012100 Култивисана имовина        
1009 013000 ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)        
1010 013100 Драгоцености        
1011 014000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)        
1012 014100 Земљиште        
1013 014200 Подземна блага        
1014 014300 Шуме и воде        
1015 015000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)        
1016 015100 Нефинансијска имовина у припреми        
Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године Износ текуће године
(почетно стање) Бруто Исправка вредности Нето (5 – 6)
1017 015200 Аванси за нефинансијску имовину        
1018 016000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)        
1019 016100 Нематеријална имовина        
1020 020000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)        
1021 021000 ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)        
1022 021100 Робне резерве        
1023 021200 Залихе производње        
1024 021300 Роба за даљу продају        
1025 022000 ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)        
1026 022100 Залихе ситног инвентара        
1027 022200 Залихе потрошног материјала        
1028 100000 ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067) 13.993 18.323 90 18.233
1029 110000 ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040) 924 924 90 834
1030 111000 ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039) 924 924 90 834
1031 111100 Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција        
1032 111200 Кредити осталим нивоима власти        
1033 111300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама        
1034 111400 Кредити домаћим пословним банкама        
1035 111500 Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама        
1036 111600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 924 924 90 834
1037 111700 Кредити домаћим невладиним организацијама        
1038 111800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима        
1039 111900 Домаће акције и остали капитал        
1040 112000 ДУГОРОЧНA СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)        
1041 112100 Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција        
1042 112200 Кредити страним владама        
1043 112300 Кредити међународним организацијама        
1044 112400 Кредити страним пословним банкама        
1045 112500 Кредити страним нефинансијским институцијама        
1046 112600 Кредити страним невладиним организацијама        
1047 112700 Стране акције и остали капитал        
1048 112800 Страни финансијски деривати        
Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године Износ текуће године
(почетно стање) Бруто Исправка вредности Нето (5 – 6)
1049 120000 НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050+ 1060 + 1062) 9.391 13.013   13.013
1050 121000 НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059) 5.022 7.065   7.065
1051 121100 Жиро и текући рачуни 5.022 7.065   7.065
1052 121200 Издвојена новчана средства и акредитиви        
1053 121300 Благајна        
1054 121400 Девизни рачун        
1055 121500 Девизни акредитиви        
1056 121600 Девизна благајна        
1057 121700 Остала новчана средства        
1058 121800 Племенити метали        
1059 121900 Хартије од вредности        
1060 122000 КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061) 4.369 5.948   5.948
1061 122100 Потраживања по основу продаје и друга потраживања 4.369 5.948   5.948
1062 123000 КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)        
1063 123100 Краткорочни кредити        
1064 123200 Дати аванси, депозити и кауције        
1065 123300 Хартије од вредности намењене продаји        
1066 123900 Остали краткорочни пласмани        
1067 130000 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) 3.678 4.386   4.386
1068 131000 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071) 3.678 4.386   4.386
1069 131100 Разграничени расходи до једне године        
1070 131200 Обрачунати неплаћени расходи и издаци 3.612 4.386   4.386
1071 131300 Остала активна временска разграничења 66      
1072   УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) 40.960 100.854 56.898 43.956
1073 351000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА        
Ознака ОП Broj конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
    ПАСИВА    
1074 200000 ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208) 8.051 10.334
1075 210000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)    
1076 211000 ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)    
1077 211100 Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција    
1078 211200 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти    
1079 211300 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција    
1080 211400 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака    
1081 211500 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора    
1082 211600 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи    
1083 211700 Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата    
1084 211800 Дугорочне обавезе по основу домаћих меница    
1085 211900 Дугорочне обавезе за финансијске лизинге    
1086 212000 СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)    
1087 212100 Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција    
1088 212200 Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада    
1089 212300 Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција    
1090 212400 Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака    
1091 212500 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора    
1092 212600 Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата    
1093 213000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)    
1094 213100 Дугорочне обавезе по основу гаранција    
1095 220000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)    
1096 221000 КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104)    
1097 221100 Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција    
1098 221200 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти    
1099 221300 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција    
1100 221400 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака    
1101 221500 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора    
1102 221600 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи    
1103 221700 Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата    
1104 221800 Краткорочне обавезе по основу домаћих меница    
1105 222000 КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111)    
1106 222100 Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција    
Ознака ОП Broj конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
1107 222200 Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада    
1108 222300 Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција    
1109 222400 Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака    
1110 222500 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора    
1111 222600 Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата    
1112 223000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)    
1113 223100 Краткорочне обавезе по основу гаранција    
1114 230000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133 + 1137+ 1143 + 1149 + 1157 + 1163)    
1115 231000 ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120)    
1116 231100 Обавезе за нето плате и додатке    
1117 231200 Обавезе по основу пореза на плате и додатке    
1118 231300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке    
1119 231400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке    
1120 231500 Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке    
1121 232000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)    
1122 232100 Обавезе по основу нето накнада запосленима    
1123 232200 Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима    
1124 232300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима    
1125 232400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима    
1126 232500 Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима    
1127 233000 ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)    
1128 233100 Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода    
1129 233200 Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе    
1130 233300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе    
1131 233400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе    
1132 233500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе    
1133 234000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1134 до 1136)    
1134 234100 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца    
1135 234200 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца    
1136 234300 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца    
1137 235000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142)    
1138 235100 Обавезе по основу нето накнада у натури    
Ознака ОП Broj конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
1139 235200 Обавезе по основу пореза на накнаде у натури    
1140 235300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури    
1141 235400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури    
1142 235500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури    
1143 236000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)    
1144 236100 Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима    
1145 236200 Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима    
1146 236300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима    
1147 236400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима    
1148 236500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима    
1149 237000 СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156)    
1150 237100 Обавезе по основу нето исплата за службена путовања    
1151 237200 Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања    
1152 237300 Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору    
1153 237400 Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору    
1154 237500 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору    
1155 237600 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору    
1156 237700 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору    
1157 238000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)    
1158 238100 Обавезе за нето исплаћени посланички додатак    
1159 238200 Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак    
1160 238300 Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак    
1161 238400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак    
1162 238500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак    
1163 239000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)    
1164 239100 Обавезе за нето исплаћени судијски додатак    
1165 239200 Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак    
1166 239300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак    
1167 239400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак    
1168 239500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак    
1169 240000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188) 4  
1170 241000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174)    
Ознака ОП Broj конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
1171 241100 Обавезе по основу отплате домаћих камата    
1172 241200 Обавезе по основу отплате страних камата    
1173 241300 Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама    
1174 241400 Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања    
1175 242000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179)    
1176 242100 Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима    
1177 242200 Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима    
1178 242300 Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама    
1179 242400 Обавезе по основу субвенција приватним предузећима    
1180 243000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)    
1181 243100 Обавезе по основу донација страним владама    
1182 243200 Обавезе по основу дотација међународним организацијама    
1183 243300 Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти    
1184 243400 Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања    
1185 244000 ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187)    
1186 244100 Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања    
1187 244200 Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета    
1188 245000 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193) 4  
1189 245100 Обавезе по основу дотација невладиним организацијама    
1190 245200 Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне 4  
1191 245300 Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова    
1192 245400 Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода    
1193 245500 Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа    
1194 250000 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1195 + 1199 + 1202 + 1204) 3.678 4.386
1195 251000 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198) 66 0
1196 251100 Примљени аванси 66  
1197 251200 Примљени депозити    
1198 251300 Примљене кауције    
1199 252000 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201) 3.612 4.386
1200 252100 Добављачи у земљи 3.612 4.386
1201 252200 Добављачи у иностранству    
1202 253000 ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)    
1203 253100 Обавезе за издате чекове и обвезнице    
1204 254000 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1205 до 1207)    
1205 254100 Обавезе из односа буџета и буџетских корисника    
1206 254200 Остале обавезе буџета    
1207 254900 Остале обавезе из пословања    
Ознака ОП Broj конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
1208 290000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209) 4.369 5.948
1209 291000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213) 4.369 5.948
1210 291100 Разграничени приходи и примања    
1211 291200 Разграничени плаћени расходи и издаци    
1212 291300 Обрачунати ненаплаћени приходи и примања 4.369 5.948
1213 291900 Остала пасивна временска разграничења    
1214 300000 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 - 1230) 32.909 33.622
1215 310000 КАПИТАЛ (1216) 32.739 30.668
1216 311000 КАПИТАЛ (1217 + 1218 – 1219 + 1220 + 1221 – 1222 + 1223 + 1224) 32.739 30.668
1217 311100 Нефинансијска имовина у сталним средствима 26.967 25.723
1218 311200 Нефинансијска имовина у залихама    
1219 311300 Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита    
1220 311400 Финансијска имовина 924 834
1221 311500 Извори новчаних средстава 2.097 1.927
1222 311600 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године    
1223 311700 Пренета неутрошена средства из ранијих година 2.751 2.184
1224 311900 Остали сопствени извори    
1225 321121 Вишак прихода и примања – суфицит 170 2.954
1226 321122 Мањак прихода и примања – дефицит    
1227 321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година    
1228 321312 Дефицит из ранијих година    
    ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ    
1229   ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 - 1232 - 1234)    
1230   НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233)    
1231 330000 ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО    
1232 330000 ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО    
1233 340000 ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО    
1234 340000 ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО    
1235   УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214) 40.960 43.956
1236 352000 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА    

 

 

{slider Obrazac 2}

 

           
           
        Образац 2  
           
           
           
Назив корисника буџетских средстава          
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА          
Седиште: КИКИНДА     Матични број: 08561834    
ПИБ: 100579705     Број подрачуна: 840 - 232661 - 60    
Назив надлежног директног корисника буџетских средстава          
           
           
БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА  
у периоду 01.01.2013. - 31.12.2013.  
           
        (у хиљадама динара)  
Ознака ОП Број конта Опис Износ  
Претходна година Текућа година  
1 2 3 4 5  
2001   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104) 87.755 92.176  
2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101) 87.755 92.176  
2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)      
2004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)      
2005 711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица      
2006 711200 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица      
2007 711300 Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица      
2008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2010)      
2009 712100 Порез на фонд зарада      
2010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)      
2011 713100 Периодични порези на непокретности      
2012 713200 Периодични порези на нето имовину      
2013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон      
2014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције      
2015 713500 Други једнократни порези на имовину      
2016 713600 Други периодични порези на имовину      
2017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)      
2018 714100 Општи порези на добра и услуге      
2019 714300 Добит фискалних монопола      
2020 714400 Порези на појединачне услуге      
2021 714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају      
2022 714600 Други порези на добра и услуге      
2023 715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)      
2024 715100 Царине и друге увозне дажбине      
2025 715200 Порези на извоз      
2026 715300 Добит извозних или увозних монопола      
2027 715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса      
2028 715500 Порези на продају или куповину девиза      
2029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције      
2030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)      
2031 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници      
2032 716200 Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати      
2033 717000 АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)      
2034 717100 Акцизе на деривате нафте      
2035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине      
2036 717300 Акцизе на алкохолна пића      
2037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића      
2038 717500 Акциза на кафу      
2039 717600 Друге акцизе      
2040 719000 ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)      
2041 719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица      
2042 719200 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица      
2043 719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица      
2044 719400 Остали једнократни порези на имовину      
2045 719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници      
2046 719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица      
2047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)      
2048 721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)      
2049 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених      
2050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца      
2051 721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица      
2052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати      
2053 722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)      
2054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника      
2055 722200 Социјални доприноси послодаваца      
2056 722300 Импутирани социјални доприноси      
2057 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064)      
2058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)      
2059 731100 Текуће донације од иностраних држава      
2060 731200 Капиталне донације од иностраних држава      
2061 732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063)      
2062 732100 Текуће донације од међународних организација      
2063 732200 Капиталне донације од међународних организација      
2064 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066)      
2065 733100 Текући трансфери од других нивоа власти      
2066 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти      
2067 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090) 38.299 39.911  
2068 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074) 115 201  
2069 741100 Камате 115 201  
2070 741200 Дивиденде      
2071 741300 Повлачење прихода од квази корпорација      
2072 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања      
2073 741500 Закуп непроизведене имовине      
2074 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима      
2075 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079) 38.028 39.169  
2076 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација      
2077 742200 Таксе и накнаде      
2078 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 38.028 39.169  
2079 742400 Импутиране продаје добара и услуга      
2080 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2081 до 2086)      
2081 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела      
2082 743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе      
2083 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје      
2084 743400 Приходи од пенала      
2085 743500 Приходи од одузете имовинске користи      
2086 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи      
2087 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 + 2089)      
2088 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица      
2089 744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица      
2090 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091) 156 541  
2091 745100 Мешовити и неодређени приходи 156 541  
2092 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 + 2095) 1.586 1.501  
2093 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094) 1.477 1.356  
2094 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.477 1.356  
2095 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096) 109 145  
2096 772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 109 145  
2097 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2098) 19.434 20.703  
2098 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2099 + 2100) 19.434 20.703  
2099 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 19.434 20.703  
2100 781300 Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања      
2101 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102) 28.436 30.061  
2102 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103) 28.436 30.061  
2103 791100 Приходи из буџета 28.436 30.061  
2104 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2105 + 2112 + 2119 + 2122)      
2105 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2106 + 2108 + 2110)      
2106 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2107)      
2107 811100 Примања од продаје непокретности      
2108 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2109)      
2109 812100 Примања од продаје покретне имовине      
2110 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2111)      
2111 813100 Примања од продаје осталих основних средстава      
2112 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2113 + 2115 + 2117)      
2113 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2114)      
2114 821100 Примања од продаје робних резерви      
2115 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2116)      
2116 822100 Примања од продаје залиха производње      
2117 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2118)      
2118 823100 Примања од продаје робе за даљу продају      
2119 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2120)      
2120 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121)      
2121 831100 Примања од продаје драгоцености      
2122 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2123 + 2125 + 2127)      
2123 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124)      
2124 841100 Примања од продаје земљишта      
2125 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126)      
2126 842100 Примања од продаје подземних блага      
2127 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128)      
2128 843100 Примања од продаје шума и вода      
2129   ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2298) 88.834 91.892  
2130 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281) 85.934 89.392  
2131 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151) 61.576 64.300  
2132 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133) 49.002 50.532  
2133 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 49.002 50.532  
2134 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137) 8.778 9.057  
2135 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 5.394 5.566  
2136 412200 Допринос за здравствено осигурање 3.016 3.112  
2137 412300 Допринос за незапосленост 368 379  
2138 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139) 116 253  
2139 413100 Накнаде у натури 116 253  
2140 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144) 1.622 1.995  
2141 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 1.586 1.501  
2142 414200 Расходи за образовање деце запослених      
2143 414300 Отпремнине и помоћи 36 494  
2144 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом      
2145 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146) 1.901 1.656  
2146 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.901 1.656  
2147 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148) 157 807  
2148 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 157 807  
2149 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150)      
2150 417100 Посланички додатак      
2151 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152)      
2152 418100 Судијски додатак      
2153 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188) 22.193 23.222  
2154 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161) 4.328 4.153  
2155 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 493 575  
2156 421200 Енергетске услуге 1.885 1.734  
2157 421300 Комуналне услуге 425 340  
2158 421400 Услуге комуникација 902 952  
2159 421500 Трошкови осигурања 461 427  
2160 421600 Закуп имовине и опреме      
2161 421900 Остали трошкови 162 125  
2162 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167) 332 449  
2163 422100 Трошкови службених путовања у земљи 332 449  
2164 422200 Трошкови службених путовања у иностранство      
2165 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада      
2166 422400 Трошкови путовања ученика      
2167 422900 Остали трошкови транспорта      
2168 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176) 2.993 3.858  
2169 423100 Административне услуге 201 391  
2170 423200 Компјутерске услуге 94 578  
2171 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 1.342 1.040  
2172 423400 Услуге информисања 49 392  
2173 423500 Стручне услуге 992 1.007  
2174 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство      
2175 423700 Репрезентација 286 450  
2176 423900 Остале опште услуге 29    
2177 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184) 491 475  
2178 424100 Пољопривредне услуге 164 197  
2179 424200 Услуге образовања, културе и спорта   20  
2180 424300 Медицинске услуге 327 226  
2181 424400 Услуге одржавања аутопутева      
2182 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина      
2183 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге      
2184 424900 Остале специјализоване услуге   32  
2185 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (2186 + 2187) 2.404 1.906  
2186 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 689 178  
2187 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 1.715 1.728  
2188 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197) 11.645 12.381  
2189 426100 Административни материјал 948 1.108  
2190 426200 Материјали за пољопривреду 146 176  
2191 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 282 186  
2192 426400 Материјали за саобраћај 1.337 1.463  
2193 426500 Материјали за очување животне средине и науку      
2194 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 5 5  
2195 426700 Медицински и лабораторијски материјали 8.414 8.758  
2196 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 354 471  
2197 426900 Материјали за посебне намене 159 214  
2198 430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211) 1.933 1.672  
2199 431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2200 до 2202) 1.933 1.672  
2200 431100 Амортизација зграда и грађевинских објеката 107 69  
2201 431200 Амортизација опреме 1.826 1.603  
2202 431300 Амортизација осталих некретнина и опреме      
2203 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (2204)      
2204 432100 Амортизација култивисане имовине      
2205 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2206)      
2206 433100 Употреба драгоцености      
2207 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2208 до 2210)      
2208 434100 Употреба земљишта      
2209 434200 Употреба подземног блага      
2210 434300 Употреба шума и вода      
2211 435000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2212)      
2212 435100 Амортизација нематеријалне имовине      
2213 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2214 + 2224 + 2231 + 2233) 4 7  
2214 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2215 до 2223) 4 7  
2215 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности      
2216 441200 Отплата камата осталим нивоима власти      
2217 441300 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 4 7  
2218 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама      
2219 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима      
2220 441600 Отплата камата домаћинствима у земљи      
2221 441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате      
2222 441800 Отплата камата на домаће менице      
2223 441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима      
2224 442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230)      
2225 442100 Отплата камата на стране хартије од вредности      
2226 442200 Отплата камата страним владама      
2227 442300 Отплата камата мултилатералним институцијама      
2228 442400 Отплата камата страним пословним банкама      
2229 442500 Отплата камата осталим страним кредиторима      
2230 442600 Отплата камата на стране финансијске деривате      
2231 443000 ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232)      
2232 443100 Отплата камата по гаранцијама      
2233 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2234 до 2236)      
2234 444100 Негативне курсне разлике      
2235 444200 Казне за кашњење      
2236 444300 Таксе које проистичу из задуживања      
2237 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247)      
2238 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)      
2239 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама      
2240 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама      
2241 452000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)      
2242 452100 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама      
2243 452200 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама      
2244 453000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246)      
2245 453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама      
2246 453200 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама      
2247 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2248 + 2249)      
2248 454100 Текуће субвенције приватним предузећима      
2249 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима      
2250 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2254 + 2257 + 2260 + 2263)      
2251 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253)      
2252 461100 Текуће донације страним владама      
2253 461200 Капиталне донације страним владама      
2254 462000 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256)      
2255 462100 Текуће дотације међународним организацијама      
2256 462200 Капиталне дотације међународним организацијама      
2257 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259)      
2258 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти      
2259 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти      
2260 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)      
2261 464100 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања      
2262 464200 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања      
2263 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265)      
2264 465100 Остале текуће дотације и трансфери      
2265 465200 Остале капиталне дотације и трансфери      
2266 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2267 + 2271)      
2267 471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270)      
2268 471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима      
2269 471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга      
2270 471900 Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање      
2271 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280)      
2272 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности      
2273 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство      
2274 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу      
2275 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености      
2276 472500 Старосне и породичне пензије из буџета      
2277 472600 Накнаде из буџета у случају смрти      
2278 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт      
2279 472800 Накнаде из буџета за становање и живот      
2280 472900 Остале накнаде из буџета      
2281 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296) 228 191  
2282 481000 ДОTАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)      
2283 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима      
2284 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама      
2285 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288) 228 190  
2286 482100 Остали порези 108 141  
2287 482200 Обавезне таксе 119 49  
2288 482300 Новчане казне 1    
2289 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)   1  
2290 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова   1  
2291 484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293)      
2292 484100 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода      
2293 484200 Накнада штете од дивљачи      
2294 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295)      
2295 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа      
2296 489000 РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2297)      
2297 489100 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана      
2298 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341) 2.900 2.500  
2299 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319) 2.900 2.500  
2300 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304)      
2301 511100 Куповина зграда и објеката      
2302 511200 Изградња зграда и објеката      
2303 511300 Капитално одржавање зграда и објеката      
2304 511400 Пројектно планирање      
2305 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314) 2.900 2.500  
2306 512100 Опрема за саобраћај 541 1.659  
2307 512200 Административна опрема 380 427  
2308 512300 Опрема за пољопривреду      
2309 512400 Опрема за заштиту животне средине      
2310 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 1.979 414  
2311 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт      
2312 512700 Опрема за војску      
2313 512800 Опрема за јавну безбедност      
2314 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема      
2315 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2316)      
2316 513100 Остале некретнине и опрема      
2317 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)      
2318 514100 Култивисана имовина      
2319 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320)      
2320 515100 Нематеријална имовина      
2321 520000 ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328)      
2322 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)      
2323 521100 Робне резерве      
2324 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2327)      
2325 522100 Залихе материјала      
2326 522200 Залихе недовршене производње      
2327 522300 Залихе готових производа      
2328 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)      
2329 523100 Залихе робе за даљу продају      
2330 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)      
2331 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)      
2332 531100 Драгоцености      
2333 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)      
2334 541000 ЗЕМЉИШТЕ (2335)      
2335 541100 Земљиште      
2336 542000 РУДНА БОГАТСТВА (2337)      
2337 542100 Копови      
2338 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340)      
2339 543100 Шуме      
2340 543200 Воде      
2341 550000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342)      
2342 551000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2343)      
2343 551100 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана      
    УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА      
2344   Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5434)   284  
2345   Mањак прихода и примања – буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5435) 1.079    
2346   КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351) 1.249 2.670  
2347   Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 835 170  
2348   Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине 414 2.500  
2349   Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године      
2350   Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита      
2351   Износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године      
2352   ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354)      
2353   Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима      
2354   Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине      
2355 321121 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2344 + 2346 - 2352) или (2346 - 2345 - 2352) 170 2.954  
2356 321122 МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2345 - 2346)      
2357   ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2358 + 2359 = 2355) 170 2.954  
2358   Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину      
2359   Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину 170 2.954  

 

{slider Obrazac 3}

 

Назив корисника буџетских средстава        
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА        
Седиште: КИКИНДА     Матични број: 08561834  
ПИБ: 100579705     Број подрачуна: 840 - 232661 - 60  
Назив надлежног директног корисника буџетских средстава        
         
         
ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА
у периоду 01.01.2013. - 31.12.2013.
         
        (у хиљадама динара)
Ознака Број конта Опис Износ
ОП Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
3001   ПРИМАЊА (3002 + 3027) 84 90
3002 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)    
3003 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)    
3004 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)    
3005 811100 Примања од продаје непокретности    
3006 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)    
3007 812100 Примања од продаје покретне имовине    
3008 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)    
3009 813100 Примања од продаје осталих основних средстава    
3010 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)    
3011 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)    
3012 821100 Примања од продаје робних резерви    
3013 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)    
3014 822100 Примања од продаје залиха производње    
3015 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)    
3016 823100 Примања од продаје робе за даљу продају    
3017 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)    
3018 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)    
3019 831100 Примања од продаје драгоцености    
3020 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)    
3021 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)    
3022 841100 Примања од продаје земљишта    
3023 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)    
3024 842100 Примања од продаје подземних блага    
3025 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)    
3026 843100 Примања од продаје шума и вода    
3027 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047) 84 90
3028 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)    
3029 911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)    
3030 911100 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција    
3031 911200 Примања од задуживања од осталих нивоа власти    
3032 911300 Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи    
3033 911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи    
3034 911500 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи    
3035 911600 Примања од задуживања од домаћинстава у земљи    
3036 911700 Примања од домаћих финансијских деривата    
3037 911800 Примања од домаћих меница    
3038 911900 Исправка унутрашњег дуга    
3039 912000 ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)    
3040 912100 Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција    
3041 912200 Примања од задуживања од иностраних држава    
3042 912300 Примања од задуживања од мултилатералних институција    
3043 912400 Примања од задуживања од иностраних пословних банака    
3044 912500 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца    
3045 912600 Примања од иностраних финансијских деривата    
3046 912900 Исправка спољног дуга    
3047 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058) 84 90
3048 921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057) 84 90
3049 921100 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција    
3050 921200 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти    
3051 921300 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама    
3052 921400 Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама    
3053 921500 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама    
3054 921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи 84 90
3055 921700 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи    
3056 921800 Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи    
3057 921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала    
3058 922000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)    
3059 922100 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција    
3060 922200 Примања од отплате кредита датих страним владама    
3061 922300 Примања од отплате кредита датих међународним организацијама    
3062 922400 Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама    
3063 922500 Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама    
3064 922600 Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама    
3065 922700 Примања од продаје страних акција и осталог капитала    
3066 922800 Примања од продаје стране валуте    
3067   ИЗДАЦИ (3068 + 3114) 2.900 2.500
3068 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111) 2.900 2.500
3069 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089) 2.900 2.500
3070 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)    
3071 511100 Куповина зграда и објеката    
3072 511200 Изградња зграда и објеката    
3073 511300 Капитално одржавање зграда и објеката    
3074 511400 Пројектно планирање    
3075 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084) 2.900 2.500
3076 512100 Опрема за саобраћај 541 1.659
3077 512200 Административна опрема 380 427
3078 512300 Опрема за пољопривреду    
3079 512400 Опрема за заштиту животне средине    
3080 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 1.979 414
3081 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт    
3082 512700 Опрема за војску    
3083 512800 Опрема за јавну безбедност    
3084 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема    
3085 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)    
3086 513100 Остале накретнине и опрема    
3087 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)    
3088 514100 Култивисана имовина    
3089 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)    
3090 515100 Нематеријална имовина    
3091 520000 ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)    
3092 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)    
3093 521100 Робне резерве    
3094 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)    
3095 522100 Залихе материјала    
3096 522200 Залихе недовршене производње    
3097 522300 Залихе готових производа    
3098 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)    
3099 523100 Залихе робе за даљу продају    
3100 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)    
3101 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)    
3102 531100 Драгоцености    
3103 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)    
3104 541000 ЗЕМЉИШТЕ (3105)    
3105 541100 Земљиште    
3106 542000 РУДНА БОГАТСТВА (3107)    
3107 542100 Копови    
3108 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)    
3109 543100 Шуме    
3110 543200 Воде    
3111 550000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)    
3112 551000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)    
3113 551100 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана    
3114 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3138)    
3115 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136)    
3116 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)    
3117 611100 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција    
3118 611200 Отплата главнице осталим нивоима власти    
3119 611300 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама    
3120 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама    
3121 611500 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима    
3122 611600 Отплата главнице домаћинствима у земљи    
3123 611700 Отплата главнице на домаће финансијске деривате    
3124 611800 Отплата домаћих меница    
3125 611900 Исправка унутрашњег дуга    
3126 612000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)    
3127 612100 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција    
3128 612200 Отплата главнице страним владама    
3129 612300 Отплата главнице мултилатералним институцијама    
3130 612400 Отплата главнице страним пословним банкама    
3131 612500 Отплата главнице осталим страним кредиторима    
3132 612600 Отплата главнице на стране финансијске деривате    
3133 612900 Исправка спољног дуга    
3134 613000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)    
3135 613100 Отплата главнице по гаранцијама    
3136 614000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)    
3137 614100 Отплата главнице за финансијски лизинг    
3138 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3139 + 3149 + 3158)    
3139 621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3140 до 3148)    
3140 621100 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција    
3141 621200 Кредити осталим нивоима власти    
3142 621300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама    
3143 621400 Кредити домаћим пословним банкама    
3144 621500 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама    
3145 621600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи    
3146 621700 Кредити невладиним организацијама у земљи    
3147 621800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима    
3148 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала    
3149 622000 НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3150 до 3157)    
3150 622100 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција    
3151 622200 Кредити страним владама    
3152 622300 Кредити међународним организацијама    
3153 622400 Кредити страним пословним банкама    
3154 622500 Кредити страним нефинансијским институцијама    
3155 622600 Кредити страним невладиним организацијама    
3156 622700 Набавка страних акција и осталог капитала    
3157 622800 Куповина стране валуте    
3158 623000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3159)    
3159 623100 Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана    
3160   ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067)    
3161   МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) 2.816 2.410

 

{slider Obrazac 4}

 

           
           
        Образац 4  
           
           
           
Назив корисника буџетских средстава          
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА          
Седиште: КИКИНДА     Матични број: 08561834    
ПИБ: 100579705     Број подрачуна: 840 - 232661 - 60    
Назив надлежног директног корисника буџетских средстава          
           
           
ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА  
у периоду 01.01.2013. - 31.12.2013.  
           
        (у хиљадама динара)  
Ознака ОП Број конта Опис Износ  
Претходна година Текућа година  
1 2 3 4 5  
4001   Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4104 + 4129) 87.839 92.266  
4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4067 + 4092 + 4097 + 4101) 87.755 92.176  
4003 710000 ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)      
4004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)      
4005 711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица      
4006 711200 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица      
4007 711300 Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица      
4008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)      
4009 712100 Порез на фонд зарада      
4010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)      
4011 713100 Периодични порези на непокретности      
4012 713200 Периодични порези на нето имовину      
4013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон      
4014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције      
4015 713500 Други једнократни порези на имовину      
4016 713600 Други периодични порези на имовину      
4017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)      
4018 714100 Општи порези на добра и услуге      
4019 714300 Добит фискалних монопола      
4020 714400 Порези на појединачне услуге      
4021 714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају      
4022 714600 Други порези на добра и услуге      
4023 715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)      
4024 715100 Царине и друге увозне дажбине      
4025 715200 Порези на извоз      
4026 715300 Добит извозних или увозних монопола      
4027 715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса      
4028 715500 Порези на продају или куповину девиза      
4029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције      
4030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)      
4031 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници      
4032 716200 Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати      
4033 717000 АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)      
4034 717100 Акцизе на деривате нафте      
4035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине      
4036 717300 Акцизе на алкохолна пића      
4037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића      
4038 717500 Акцизе на кафу      
4039 717600 Друге акцизе      
4040 719000 ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)      
4041 719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица      
4042 719200 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица      
4043 719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица      
4044 719400 Остали једнократни порези на имовину      
4045 719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници      
4046 719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица      
4047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)      
4048 721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)      
4049 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених      
4050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца      
4051 721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица      
4052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати      
4053 722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)      
4054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника      
4055 722200 Социјални доприноси на терет послодаваца      
4056 722300 Импутирани социјални доприноси      
4057 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4064)      
4058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)      
4059 731100 Текуће донације од иностраних држава      
4060 731200 Капиталне донације од иностраних држава      
4061 732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4062 + 4063)      
4062 732100 Текуће донације од међународних организација      
4063 732200 Капиталне донације од међународних организација      
4064 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4065 + 4066)      
4065 733100 Текући трансфери од других нивоа власти      
4066 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти      
4067 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (4068 + 4075 + 4080 + 4087 + 4090) 38.299 39.911  
4068 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4069 до 4074) 115 201  
4069 741100 Камате 115 201  
4070 741200 Дивиденде      
4071 741300 Повлачење прихода од квази корпорација      
4072 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања      
4073 741500 Закуп непроизведене имовине      
4074 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима      
4075 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4076 до 4079) 38.028 39.169  
4076 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација      
4077 742200 Таксе и накнаде      
4078 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 38.028 39.169  
4079 742400 Импутиране продаје добара и услуга      
4080 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4081 до 4086)      
4081 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела      
4082 743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе      
4083 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје      
4084 743400 Приходи од пенала      
4085 743500 Приходи од одузете имовинске користи      
4086 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи      
4087 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4088 + 4089)      
4088 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица      
4089 744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица      
4090 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4091) 156 541  
4091 745100 Мешовити и неодређени приходи 156 541  
4092 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4093 + 4095) 1.586 1.501  
4093 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4094) 1.477 1.356  
4094 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.477 1.356  
4095 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4096) 109 145  
4096 772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 109 145  
4097 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4098) 19.434 20.703  
4098 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4099 + 4100) 19.434 20.703  
4099 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 19.434 20.703  
4100 781300 Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања      
4101 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4102) 28.436 30.061  
4102 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4103) 28.436 30.061  
4103 791100 Приходи из буџета 28.436 30.061  
4104 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4105 + 4112 + 4119 + 4122)      
4105 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4106 + 4108 + 4110)      
4106 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4107)      
4107 811100 Примања од продаје непокретности      
4108 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4109)      
4109 812100 Примања од продаје покретне имовине      
4110 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4111)      
4111 813100 Примања од продаје осталих основних средстава      
4112 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4113 + 4115 + 4117)      
4113 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4114)      
4114 821100 Примања од продаје робних резерви      
4115 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4116)      
4116 822100 Примања од продаје залиха производње      
4117 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4118)      
4118 823100 Примања од продаје робе за даљу продају      
4119 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4120)      
4120 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4121)      
4121 831100 Примања од продаје драгоцености      
4122 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4123 + 4125 + 4127)      
4123 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4124)      
4124 841100 Примања од продаје земљишта      
4125 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4126)      
4126 842100 Примања од продаје подземних блага      
4127 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4128)      
4128 843100 Примања од продаје шума и вода      
4129 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4130 + 4149) 84 90  
4130 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4131 + 4141)      
4131 911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4132 до 4140)      
4132 911100 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција      
4133 911200 Примања од задуживања од осталих нивоа власти      
4134 911300 Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи      
4135 911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи      
4136 911500 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи      
4137 911600 Примања од задуживања од домаћинстава у земљи      
4138 911700 Примања од домаћих финансијских деривата      
4139 911800 Примања од домаћих меница      
4140 911900 Исправка унутрашњег дуга      
4141 912000 ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4142 до 4148)      
4142 912100 Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција      
4143 912200 Примања од задуживања од иностраних држава      
4144 912300 Примања од задуживања од мултилатералних институција      
4145 912400 Примања од задуживања од иностраних пословних банака      
4146 912500 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца      
4147 912600 Примања од иностраних финансијских деривата      
4148 912900 Исправка спољног дуга      
4149 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4150 + 4160) 84 90  
4150 921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4151 до 4159) 84 90  
4151 921100 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција      
4152 921200 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти      
4153 921300 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама      
4154 921400 Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама      
4155 921500 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама      
4156 921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи 84 90  
4157 921700 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи      
4158 921800 Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи      
4159 921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала      
4160 922000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4161 до 4168)      
4161 922100 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција      
4162 922200 Примања од отплате кредита датих страним владама      
4163 922300 Примања од отплате кредита датих међународним организацијама      
4164 922400 Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама      
4165 922500 Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама      
4166 922600 Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама      
4167 922700 Примања од продаје страних акција и осталог капитала      
4168 922800 Примања од продаје стране валуте      
4169   НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4170 + 4338 + 4384) 88.834 91.892  
4170 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4171 + 4193 + 4238 + 4253 + 4277 + 4290 + 4306 + 4321) 85.934 89.392  
4171 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4172 + 4174 + 4178 + 4180 + 4185 + 4187 + 4189 + 4191) 61.576 64.300  
4172 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4173) 49.002 50.532  
4173 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 49.002 50.532  
4174 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (4175 до 4177) 8.778 9.057  
4175 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 5.394 5.566  
4176 412200 Допринос за здравствено осигурање 3.016 3.112  
4177 412300 Допринос за незапосленост 368 379  
4178 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (4179) 116 253  
4179 413100 Накнаде у натури 116 253  
4180 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4181 до 4184) 1.622 1.995  
4181 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 1.586 1.501  
4182 414200 Расходи за образовање деце запослених      
4183 414300 Отпремнине и помоћи 36 494  
4184 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом      
4185 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4186) 1.901 1.656  
4186 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.901 1.656  
4187 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4188) 157 807  
4188 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 157 807  
4189 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4190)      
4190 417100 Посланички додатак      
4191 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4192)      
4192 418100 Судијски додатак      
4193 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4194 + 4202 + 4208 + 4217 + 4225 + 4228) 22.193 23.222  
4194 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4195 до 4201) 4.328 4.153  
4195 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 493 575  
4196 421200 Енергетске услуге 1.885 1.734  
4197 421300 Комуналне услуге 425 340  
4198 421400 Услуге комуникација 902 952  
4199 421500 Трошкови осигурања 461 427  
4200 421600 Закуп имовине и опреме      
4201 421900 Остали трошкови 162 125  
4202 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4203 до 4207) 332 449  
4203 422100 Трошкови службених путовања у земљи 332 449  
4204 422200 Трошкови службених путовања у иностранство      
4205 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада      
4206 422400 Трошкови путовања ученика      
4207 422900 Остали трошкови транспорта      
4208 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4209 до 4216) 2.993 3.858  
4209 423100 Административне услуге 201 391  
4210 423200 Компјутерске услуге 94 578  
4211 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 1.342 1.040  
4212 423400 Услуге информисања 49 392  
4213 423500 Стручне услуге 992 1.007  
4214 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство      
4215 423700 Репрезентација 286 450  
4216 423900 Остале опште услуге 29    
4217 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4218 до 4224) 491 475  
4218 424100 Пољопривредне услуге 164 197  
4219 424200 Услуге образовања, културе и спорта   20  
4220 424300 Медицинске услуге 327 226  
4221 424400 Услуге одржавања аутопутева      
4222 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина      
4223 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге      
4224 424900 Остале специјализоване услуге   32  
4225 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4226 + 4227) 2.404 1.906  
4226 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 689 178  
4227 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 1.715 1.728  
4228 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 4229 до 4237) 11.645 12.381  
4229 426100 Административни материјал 948 1.108  
4230 426200 Материјали за пољопривреду 146 176  
4231 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 282 186  
4232 426400 Материјали за саобраћај 1.337 1.463  
4233 426500 Материјали за очување животне средине и науку      
4234 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 5 5  
4235 426700 Медицински и лабораторијски материјали 8.414 8.758  
4236 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 354 471  
4237 426900 Материјали за посебне намене 159 214  
4238 430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4239 + 4243 + 4245 + 4247 + 4251) 1.933 1.672  
4239 431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4240 до 4242) 1.933 1.672  
4240 431100 Амортизација зграда и грађевинских објеката 107 69  
4241 431200 Амортизација опреме 1.826 1.603  
4242 431300 Амортизација осталих некретнина и опреме      
4243 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4244)      
4244 432100 Амортизација култивисане имовине      
4245 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4246)      
4246 433100 Употреба драгоцености      
4247 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4248 до 4250)      
4248 434100 Употреба земљишта      
4249 434200 Употреба подземног блага      
4250 434300 Употреба шума и вода      
4251 435000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4252)      
4252 435100 Амортизација нематеријалне имовине      
4253 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4254 + 4264 + 4271 + 4273) 4 7  
4254 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4255 до 4263) 4 7  
4255 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности      
4256 441200 Отплата камата осталим нивоима власти      
4257 441300 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 4 7  
4258 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама      
4259 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима      
4260 441600 Отплата камата домаћинствима у земљи      
4261 441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате      
4262 441800 Отплата камата на домаће менице      
4263 441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима      
4264 442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4265 до 4270)      
4265 442100 Отплата камата на стране хартије од вредности      
4266 442200 Отплата камата страним владама      
4267 442300 Отплата камата мултилатералним институцијама      
4268 442400 Отплата камата страним пословним банкама      
4269 442500 Отплата камата осталим страним кредиторима      
4270 442600 Отплата камата на стране финансијске деривате      
4271 443000 ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4272)      
4272 443100 Отплата камата по гаранцијама      
4273 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4274 до 4276)      
4274 444100 Негативне курсне разлике      
4275 444200 Казне за кашњење      
4276 444300 Таксе које проистичу из задуживања      
4277 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (4278 + 4281 + 4284 + 4287)      
4278 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4279 + 4280)      
4279 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама      
4280 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама      
4281 452000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4282 + 4283)      
4282 452100 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама      
4283 452200 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама      
4284 453000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4285 + 4286)      
4285 453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама      
4286 453200 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама      
4287 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4288 + 4289)      
4288 454100 Текуће субвенције приватним предузећима      
4289 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима      
4290 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4291 + 4294 + 4297 + 4300 + 4303)      
4291 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4292 + 4293)      
4292 461100 Текуће донације страним владама      
4293 461200 Капиталне донације страним владама      
4294 462000 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4295 + 4296)      
4295 462100 Текуће дотације међународним организацијама      
4296 462200 Капиталне дотације међународним организацијама      
4297 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4298 + 4299)      
4298 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти      
4299 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти      
4300 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4301 + 4302)      
4301 464100 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања      
4302 464200 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања      
4303 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4304 + 4305)      
4304 465100 Остале текуће дотације и трансфери      
4305 465200 Остале капиталне дотације и трансфери      
4306 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4307 + 4311)      
4307 471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4308 до 4310)      
4308 471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима      
4309 471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга      
4310 471900 Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање      
4311 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4312 до 4320)      
4312 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности      
4313 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство      
4314 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу      
4315 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености      
4316 472500 Старосне и породичне пензије из буџета      
4317 472600 Накнаде из буџета у случају смрти      
4318 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт      
4319 472800 Накнаде из буџета за становање и живот      
4320 472900 Остале накнаде из буџета      
4321 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (4322 + 4325 + 4329 + 4331 + 4334 + 4336) 228 191  
4322 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4323 + 4324)      
4323 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима      
4324 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама      
4325 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4326 до 4328) 228 190  
4326 482100 Остали порези 108 141  
4327 482200 Обавезне таксе 119 49  
4328 482300 Новчане казне 1    
4329 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4330)   1  
4330 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова   1  
4331 484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4332 + 4333)      
4332 484100 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода      
4333 484200 Накнада штете од дивљачи      
4334 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4335)      
4335 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа      
4336 489000 РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4337)      
4337 489100 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана      
4338 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4339 + 4361 + 4370 + 4373 + 4381) 2.900 2.500  
4339 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (4340 + 4345 + 4355 + 4357 + 4359) 2.900 2.500  
4340 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4341 до 4344)