Завршни рачун 2016.

{slider Obrazac 1|closed}

Назив корисника буџетских средстава        
ЗАВОД ЗА   ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА        
Седиште:   КИКИНДА Матични број:   08561834    
ПИБ:   100579705 Број подрачуна: 840-232661-60  
Назив надлежног директног корисника буџетских средстава      
             
             
БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2016.
             
            (У хиљадама динара)
Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне   године Износ текуће године
(почетно       стање) Бруто Исправка вредности Нето                           (5 – 6)    АКТИВА        
1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА       (1002 + 1020) 27,617 91,224 62,065 29,159
1002 010000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018) 27,617 91,224 62,065 29,159
1003 011000 НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА                     (од 1004 до 1006) 27,599 90,743 62,051 28,692
1004 011100 Зграде и грађевински објекти 10,440 16,869 6,098 10,771
1005 011200 Опрема 17,159 73,874 55,953 17,921
1006 011300 Остале некретнине и опрема        
1007 012000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008) 18 26 14 12
1008 012100 Култивисана имовина 18 26 14 12
1009 013000 ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)        
1010 013100 Драгоцености        
1011 014000 ПРИРОДНА ИМОВИНА                                     (од 1012 до 1014)        
1012 014100 Земљиште        
1013 014200 Подземна блага        
1014 014300 Шуме и воде        
1015 015000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)   455   455
1016 015100 Нефинансијска имовина у припреми   455   455
1017 015200 Аванси за нефинансијску имовину        
1018 016000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)        
1019 016100 Нематеријална имовина        
1020 020000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)        
1021 021000 ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)        
1022 021100 Робне резерве        
Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне   године Износ текуће године
(почетно       стање) Бруто Исправка вредности Нето                       (5 – 6)1023 021200 Залихе производње        
1024 021300 Роба за даљу продају        
1025 022000 ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)        
1026 022100 Залихе ситног инвентара        
1027 022200 Залихе потрошног материјала        
1028 100000 ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067) 23,012 32,273   32,273
1029 110000 ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040) 644 1,019   1,019
1030 111000 ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА                   (од 1031 до 1039) 644 1,019   1,019
1031 111100 Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција        
1032 111200 Кредити осталим нивоима власти        
1033 111300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама        
1034 111400 Кредити домаћим пословним банкама        
1035 111500 Кредити домаћим јавним нефинансијским   институцијама        
1036 111600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 644 1,019   1,019
1037 111700 Кредити домаћим невладиним организацијама        
1038 111800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима        
1039 111900 Домаће акције и остали капитал        
1040 112000 ДУГОРОЧНA СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)        
1041 112100 Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција        
1042 112200 Кредити страним владама        
1043 112300 Кредити међународним организацијама        
1044 112400 Кредити страним пословним банкама        
1045 112500 Кредити страним нефинансијским институцијама        
1046 112600 Кредити страним невладиним организацијама        
1047 112700 Стране акције и остали капитал        
1048 112800 Страни финансијски деривати        
1049 120000 НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050+ 1060 + 1062) 20,657 30,025   30,025
1050 121000 НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ   (од 1051 до 1059) 14,511 24,355   24,355
1051 121100 Жиро и текући рачуни 14,511 24,355   24,355
1052 121200 Издвојена новчана средства и акредитиви        
1053 121300 Благајна        
1054 121400 Девизни рачун        
1055 121500 Девизни акредитиви        
1056 121600 Девизна благајна        
1057 121700 Остала новчана средства        
1058 121800 Племенити метали        
1059 121900 Хартије од вредности        
1060 122000 КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061) 6,146 5,314   5,314
Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне   године Износ текуће године
(почетно       стање) Бруто Исправка вредности Нето                       (5 – 6)
             
1061 122100 Потраживања по основу продаје и друга потраживања 6,146 5,314   5,314
1062 123000 КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ               (од 1063 до 1066)   356   356
1063 123100 Краткорочни кредити        
1064 123200 Дати аванси, депозити и кауције   356   356
1065 123300 Хартије од вредности намењене продаји        
1066 123900 Остали краткорочни пласмани        
1067 130000 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) 1,711 1,229   1,229
1068 131000 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                               (од 1069 до 1071) 1,711 1,229   1,229
1069 131100 Разграничени расходи до једне године        
1070 131200 Обрачунати неплаћени расходи и издаци 1,711 1,160   1,160
1071 131300 Остала активна временска разграничења   69   69
1072   УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) 50,629 123,497 62,065 61,432
1073 351000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА        
Ознака ОП Број конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
    ПАСИВА    
1074 200000 ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212) 7,857 6,899
1075 210000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)    
1076 211000 ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)    
1077 211100 Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција    
1078 211200 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти    
1079 211300 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција    
1080 211400 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака    
1081 211500 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора    
1082 211600 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи    
1083 211700 Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата    
1084 211800 Дугорочне обавезе по основу домаћих меница    
1085 211900 Дугорочне обавезе за финансијске лизинге    
1086 212000 СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)    
1087 212100 Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција    
1088 212200 Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада    
1089 212300 Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција    
1090 212400 Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака    
1091 212500 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора    
1092 212600 Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата    
1093 213000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)    
1094 213100 Дугорочне обавезе по основу гаранција    
1095 214000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)    
1096 214100 Обавезе по основу отплате главнице зa финансијски лизинг    
1097 215000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)    
1098 215100 Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама    
1099 220000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)    
1100 221000 КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)    
1101 221100 Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција    
1102 221200 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти    
1103 221300 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција    
1104 221400 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака    
1105 221500 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора    
1106 221600 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи    
1107 221700 Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата    
1108 221800 Краткорочне обавезе по основу домаћих меница    
Ознака ОП Број конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
1109 222000 КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)    
1110 222100 Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција    
1111 222200 Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада    
1112 222300 Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција    
1113 222400 Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака    
1114 222500 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора    
1115 222600 Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата    
1116 223000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)    
1117 223100 Краткорочне обавезе по основу гаранција    
1118 230000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)    
1119 231000 ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)    
1120 231100 Обавезе за нето плате и додатке    
1121 231200 Обавезе по основу пореза на плате и додатке    
1122 231300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке    
1123 231400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке    
1124 231500 Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке    
1125 232000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)    
1126 232100 Обавезе по основу нето накнада запосленима    
1127 232200 Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима    
1128 232300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима    
1129 232400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима    
1130 232500 Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима    
1131 233000 ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)    
1132 233100 Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода    
1133 233200 Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе    
1134 233300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе    
1135 233400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе    
1136 233500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе    
1137 234000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)    
1138 234100 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца    
1139 234200 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца    
1140 234300 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца    
1141 235000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)    
Ознака ОП Број конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
1142 235100 Обавезе по основу нето накнада у натури    
1143 235200 Обавезе по основу пореза на накнаде у натури    
1144 235300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури    
1145 235400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури    
1146 235500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури    
1147 236000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)    
1148 236100 Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима    
1149 236200 Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима    
1150 236300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима    
1151 236400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима    
1152 236500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима    
1153 237000 СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)    
1154 237100 Обавезе по основу нето исплата за службена путовања    
1155 237200 Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања    
1156 237300 Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору    
1157 237400 Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору    
1158 237500 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору    
1159 237600 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору    
1160 237700 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору    
1161 238000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)    
1162 238100 Обавезе за нето исплаћени посланички додатак    
1163 238200 Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак    
1164 238300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак    
1165 238400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак    
1166 238500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак    
1167 239000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)    
1168 239100 Обавезе за нето исплаћени судијски додатак    
1169 239200 Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак    
1170 239300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак    
1171 239400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак    
1172 239500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак    
1173 240000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)   235
1174 241000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)    
1175 241100 Обавезе по основу отплате домаћих камата    
1176 241200 Обавезе по основу отплате страних камата    
Ознака ОП Број конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
1177 241300 Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама    
1178 241400 Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања    
1179 242000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)    
1180 242100 Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима    
1181 242200 Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима    
1182 242300 Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама    
1183 242400 Обавезе по основу субвенција приватним предузећима    
1184 243000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)    
1185 243100 Обавезе по основу донација страним владама    
1186 243200 Обавезе по основу дотација међународним организацијама    
1187 243300 Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти    
1188 243400 Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања    
1189 244000 ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)    
1190 244100 Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања    
1191 244200 Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета    
1192 245000 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)   235
1193 245100 Обавезе по основу дотација невладиним организацијама    
1194 245200 Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне   235
1195 245300 Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова    
1196 245400 Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода    
1197 245500 Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа    
1198 250000 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199+ 1203 + 1206 + 1208) 1,711 994
1199 251000 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)   69
1200 251100 Примљени аванси   69
1201 251200 Примљени депозити    
1202 251300 Примљене кауције    
1203 252000 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205) 1,711 925
1204 252100 Добављачи у земљи 1,711 925
1205 252200 Добављачи у иностранству    
1206 253000 ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)    
1207 253100 Обавезе за издате чекове и обвезнице    
1208 254000 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)    
1209 254100 Обавезе из односа буџета и буџетских корисника    
1210 254200 Остале обавезе буџета    
1211 254900 Остале обавезе из пословања    
1212 290000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213) 6,146 5,670
1213 291000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217) 6,146 5,670
1214 291100 Разграничени приходи и примања    
1215 291200 Разграничени плаћени расходи и издаци   356
1216 291300 Обрачунати ненаплаћени приходи и примања 6,146 5,272
1217 291900 Остала пасивна временска разграничења   42
1218 300000 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234) 42,772 54,533
1219 310000 КАПИТАЛ (1220) 32,606 47,216
1220 311000 КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228) 32,606 47,216
Ознака ОП Број конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
1221 311100 Нефинансијска имовина у сталним средствима 27,617 29,159
1222 311200 Нефинансијска имовина у залихама    
1223 311300 Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита    
1224 311400 Финансијска имовина 645 1,019
1225 311500 Извори новчаних средстава 4,344 2,972
1226 311600 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године    
1227 311700 Пренета неутрошена средства из ранијих година   14,066
1228 311900 Остали сопствени извори    
1229 321121 Вишак прихода и примања – суфицит 10,166 7,317
1230 321122 Мањак прихода и примања – дефицит    
1231 321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година    
1232 321312 Дефицит из ранијих година    
    ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ    
1233   ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)    
1234   НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)    
1235 330000 ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО    
1236 330000 ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО    
1237 340000 ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО    
1238 340000 ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО    
1239   УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218) 50,629 61,432
1240 352000 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА    
             
             
Датум _______________________ Лице одговорно за      Наредбодавац
      попуњавање обрасца    
             
             

{slider Obrazac 2|closed}

Назив корисника буџетских средстава    
ЗАВОД ЗА   ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА    
Седиште:   КИКИНДА Матични број:   08561834
ПИБ:   100579705 Број подрачуна: 840-232661-60
Назив надлежног директног корисника буџетских средстава    
         
         
БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду 01.01.2016. - 31.12.2016.
         
        (У хиљадама динара)
Ознака ОП Број конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
2001   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 93,695 91,920
2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 93,195 91,920
2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)    
2004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)    
2005 711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица    
2006 711200 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица    
2007 711300 Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица    
2008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)    
2009 712100 Порез на фонд зарада    
2010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)    
2011 713100 Периодични порези на непокретности    
2012 713200 Периодични порези на нето имовину    
2013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон    
2014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције    
2015 713500 Други једнократни порези на имовину    
2016 713600 Други периодични порези на имовину    
2017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)    
2018 714100 Општи порези на добра и услуге    
2019 714300 Добит фискалних монопола    
2020 714400 Порези на појединачне услуге    
2021 714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају    
2022 714600 Други порези на добра и услуге    
2023 715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)    
2024 715100 Царине и друге увозне дажбине    
2025 715200 Порези на извоз    
2026 715300 Добит извозних или увозних монопола    
2027 715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса    
2028 715500 Порези на продају или куповину девиза    
2029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције    
2030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)    
2031 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници    
2032 716200 Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати    
2033 717000 АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)    
2034 717100 Акцизе на деривате нафте    
2035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине    
2036 717300 Акцизе на алкохолна пића    
2037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића    
2038 717500 Акциза на кафу    
2039 717600 Друге акцизе    
2040 719000 ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)    
2041 719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица    
2042 719200 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица    
2043 719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица    
2044 719400 Остали једнократни порези на имовину    
2045 719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници    
2046 719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица    
2047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)    
2048 721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)    
2049 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених    
2050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца    
2051 721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица    
2052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати    
2053 722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)    
2054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника    
2055 722200 Социјални доприноси послодаваца    
2056 722300 Импутирани социјални доприноси    
2057 730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)    
2058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)    
2059 731100 Текуће донације од иностраних држава    
2060 731200 Капиталне донације од иностраних држава    
2061 732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)    
2062 732100 Текуће донације од међународних организација    
2063 732200 Капиталне донације од међународних организација    
2064 732300 Текуће помоћи од ЕУ    
2065 732400 Капиталне помоћи од ЕУ    
2066 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)    
2067 733100 Текући трансфери од других нивоа власти    
2068 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти    
2069 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092) 42,237 42,119
2070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076) 36 213
2071 741100 Камате 36 3
2072 741200 Дивиденде    
2073 741300 Повлачење прихода од квази корпорација    
2074 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања   210
2075 741500 Закуп непроизведене имовине    
2076 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима    
2077 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081) 39,852 41,647
2078 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација    
2079 742200 Таксе и накнаде    
2080 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 39,852 41,647
2081 742400 Импутиране продаје добара и услуга    
2082 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)    
2083 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела    
2084 743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе    
2085 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје    
2086 743400 Приходи од пенала    
2087 743500 Приходи од одузете имовинске користи    
2088 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи    
2089 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)    
2090 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица    
2091 744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица    
2092 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093) 2,349 259
2093 745100 Мешовити и неодређени приходи 2,349 259
2094 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)    
2095 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)    
2096 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода    
2097 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)    
2098 772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године    
2099 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100) 22,623 23,505
2100 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102) 22,623 23,505
2101 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 22,623 23,505
2102 781300 Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања    
2103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104) 28,335 26,296
2104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105) 28,335 26,296
2105 791100 Приходи из буџета 28,335 26,296
2106 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124) 500  
2107 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112) 500  
2108 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)    
2109 811100 Примања од продаје непокретности    
2110 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111) 500  
2111 812100 Примања од продаје покретне имовине 500  
2112 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)    
2113 813100 Примања од продаје осталих основних средстава    
2114 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)    
2115 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)    
2116 821100 Примања од продаје робних резерви    
2117 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)    
2118 822100 Примања од продаје залиха производње    
2119 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)    
2120 823100 Примања од продаје робе за даљу продају    
2121 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)    
2122 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)    
2123 831100 Примања од продаје драгоцености    
2124 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)    
2125 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)    
2126 841100 Примања од продаје земљишта    
2127 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)    
2128 842100 Примања од продаје подземних блага    
2129 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)    
2130 843100 Примања од продаје шума и вода    
2131   ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300) 91,150 84,603
2132 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283) 83,597 83,135
2133 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153) 55,159 55,007
2134 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135) 44,040 43,991
2135 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 44,040 43,991
2136 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139) 7,884 7,876
2137 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 5,286 5,281
2138 412200 Допринос за здравствено осигурање 2,268 2,265
2139 412300 Допринос за незапосленост 330 330
2140 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141) 335 438
2141 413100 Накнаде у натури 335 438
2142 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146) 126 241
2143 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова    
2144 414200 Расходи за образовање деце запослених    
2145 414300 Отпремнине и помоћи 126 241
2146 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом    
2147 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148) 1,876 1,846
2148 415100 Накнаде трошкова за запослене 1,876 1,846
2149 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150) 898 615
2150 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 898 615
2151 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)    
2152 417100 Посланички додатак    
2153 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)    
2154 418100 Судијски додатак    
2155 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190) 26,072 25,438
2156 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163) 3,765 3,799
2157 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 168 155
2158 421200 Енергетске услуге 1,852 1,886
2159 421300 Комуналне услуге 387 449
2160 421400 Услуге комуникација 877 883
2161 421500 Трошкови осигурања 367 311
2162 421600 Закуп имовине и опреме 23 9
2163 421900 Остали трошкови 91 106
2164 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169) 444 444
2165 422100 Трошкови службених путовања у земљи 442 444
2166 422200 Трошкови службених путовања у иностранство    
2167 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада    
2168 422400 Трошкови путовања ученика    
2169 422900 Остали трошкови транспорта 2  
2170 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178) 3,613 5,170
2171 423100 Административне услуге 398 590
2172 423200 Компјутерске услуге 583 1,516
2173 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 907 1,158
2174 423400 Услуге информисања 82 19
2175 423500 Стручне услуге 1,340 1,511
2176 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство    
2177 423700 Репрезентација 302 376
2178 423900 Остале опште услуге 1  
2179 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186) 1,040 1,839
2180 424100 Пољопривредне услуге 188 207
2181 424200 Услуге образовања, културе и спорта 17 12
2182 424300 Медицинске услуге 732 1,540
2183 424400 Услуге одржавања аутопутева    
2184 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина    
2185 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге   7
2186 424900 Остале специјализоване услуге 103 73
2187 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189) 3,950 2,745
2188 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 176 397
2189 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 3,774 2,348
2190 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199) 13,260 11,441
2191 426100 Административни материјал 785 725
2192 426200 Материјали за пољопривреду 196 214
2193 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 183 253
2194 426400 Материјали за саобраћај 1,497 1,371
2195 426500 Материјали за очување животне средине и науку 1  
2196 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 4 8
2197 426700 Медицински и лабораторијски материјали 9,900 8,206
2198 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 534 480
2199 426900 Материјали за посебне намене 160 184
2200 430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД   (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213) 1,913 2,429
2201 431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204) 1,913 2,426
2202 431100 Амортизација зграда и грађевинских објеката 70 76
2203 431200 Амортизација опреме 1,843 2,350
2204 431300 Амортизација осталих некретнина и опреме    
2205 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)   3
2206 432100 Амортизација култивисане опреме   3
2207 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)    
2208 433100 Употреба драгоцености    
2209 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)    
2210 434100 Употребa земљишта    
2211 434200 Употреба подземног блага    
2212 434300 Употреба шума и вода    
2213 435000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2214)    
2214 435100 Амортизација нематеријалне имовине    
2215 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235) 7 2
2216 441000 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225) 6 1
2217 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности    
2218 441200 Отплата камата осталим нивоима власти    
2219 441300 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 6 1
2220 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама    
2221 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима    
2222 441600 Отплата камата домаћинствима у земљи    
2223 441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате    
2224 441800 Отплата камата на домаће менице    
2225 441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима    
2226 442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)    
2227 442100 Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту    
2228 442200 Отплата камата страним владама    
2229 442300 Отплата камата мултилатералним институцијама    
2230 442400 Отплата камата страним пословним банкама    
2231 442500 Отплата камата осталим страним кредиторима    
2232 442600 Отплата камата на стране финансијске деривате    
2233 443000 ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)    
2234 443100 Отплата камата по гаранцијама    
2235 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238) 1 1
2236 444100 Негативне курсне разлике 1 1
2237 444200 Казне за кашњење    
2238 444300 Остали пратећи трошкови задуживања    
2239 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)    
2240 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)    
2241 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама    
2242 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама    
2243 452000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)    
2244 452100 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама    
2245 452200 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама    
2246 453000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)    
2247 453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама    
2248 453200 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама    
2249 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)    
2250 454100 Текуће субвенције приватним предузећима    
2251 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима    
2252 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)    
2253 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)    
2254 461100 Текуће донације страним владама    
2255 461200 Капиталне донације страним владама    
2256 462000 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)    
2257 462100 Текуће дотације међународним организацијама    
2258 462200 Капиталне дотације међународним организацијама    
2259 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)    
2260 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти    
2261 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти    
2262 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)    
2263 464100 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања    
2264 464200 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања    
2265 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)    
2266 465100 Остале текуће дотације и трансфери    
2267 465200 Остале капиталне дотације и трансфери    
2268 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)    
2269 471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)    
2270 471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима    
2271 471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга    
2272 471900 Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање    
2273 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)    
2274 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности    
2275 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство    
2276 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу    
2277 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености    
2278 472500 Старосне и породичне пензије из буџета    
2279 472600 Накнаде из буџета у случају смрти    
2280 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт    
2281 472800 Накнаде из буџета за становање и живот    
2282 472900 Остале накнаде из буџета    
2283 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298) 446 259
2284 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)    
2285 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима    
2286 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама    
2287 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2288 до 2290) 379 208
2288 482100 Остали порези 159 138
2289 482200 Обавезне таксе 55 70
2290 482300 Новчане казне и пенали 165  
2291 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292) 67 51
2292 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 67 51
2293 484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)    
2294 484100 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода    
2295 484200 Накнада штете од дивљачи    
2296 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)    
2297 485100 Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа    
2298 489000 РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)    
2299 489100 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана    
2300 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343) 7,553 1,468
2301 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321) 7,553 1,468
2302 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306) 485 482
2303 511100 Куповина зграда и објеката    
2304 511200 Изградња зграда и објеката    
2305 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 485 15
2306 511400 Пројектно планирање   467
2307 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316) 7,056 986
2308 512100 Опрема за саобраћај 599  
2309 512200 Административна опрема 574 580
2310 512300 Опрема за пољопривреду    
2311 512400 Опрема за заштиту животне средине    
2312 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 5,883 406
2313 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт    
2314 512700 Опрема за војску    
2315 512800 Опрема за јавну безбедност    
2316 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема    
2317 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)    
2318 513100 Остале некретнине и опрема    
2319 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320) 12  
2320 514100 Култивисана имовина 12  
2321 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)    
2322 515100 Нематеријална имовина    
2323 520000 ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)    
2324 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)    
2325 521100 Робне резерве    
2326 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)    
2327 522100 Залихе материјала    
2328 522200 Залихе недовршене производње    
2329 522300 Залихе готових производа    
2330 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)    
2331 523100 Залихе робе за даљу продају    
2332 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)    
2333 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)    
2334 531100 Драгоцености    
2335 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)    
2336 541000 ЗЕМЉИШТЕ (2337)    
2337 541100 Земљиште    
2338 542000 РУДНА БОГАТСТВА (2339)    
2339 542100 Копови    
2340 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)    
2341 543100 Шуме    
2342 543200 Воде    
2343 550000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)    
2344 551000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)    
2345 551100 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана    
    УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА    
2346   Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0 2,545 7,317
2347   Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0    
2348   КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353) 7,621  
2349   Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 5,949  
2350   Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине 1,672  
2351   Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године    
2352   Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита    
2353   Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године    
2354   ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)    
2355   Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима    
2356   Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине    
2357 321121 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0 10,166 7,317
2358 321122 МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0    
2359
  ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357) 10,166 7,317
2360   Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину   7,082
2361   Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину 10,166 235
         
Датум                                                                    Лице одговорно за                     Наредбодавац
                                                               попуњавање обрасца    
         
         

{slider Obrazac 3|closed}

Назив корисника буџетских средстава    
ЗАВОД ЗА   ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА    
Седиште:   КИКИНДА Матични број:   08561834
ПИБ:   100579705 Број подрачуна: 840-232661-60
Назив надлежног директног корисника буџетских средстава    
         
         
ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА
у периоду 01.01.2016. - 31.12.2016.
         
        (У хиљадама динара)
Ознака Број конта Опис Износ
ОП Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
3001   ПРИМАЊА (3002 + 3027) 596 98
3002 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020) 500  
3003 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008) 500  
3004 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)    
3005 811100 Примања од продаје непокретности    
3006 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007) 500  
3007 812100 Примања од продаје покретне имовине 500  
3008 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)    
3009 813100 Примања од продаје осталих основних средстава    
3010 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)    
3011 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)    
3012 821100 Примања од продаје робних резерви    
3013 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)    
3014 822100 Примања од продаје залиха производње    
3015 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)    
3016 823100 Примања од продаје робе за даљу продају    
3017 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)    
3018 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)    
3019 831100 Примања од продаје драгоцености    
3020 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)    
3021 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)    
3022 841100 Примања од продаје земљишта    
3023 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)    
3024 842100 Примања од продаје подземних блага    
3025 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)    
3026 843100 Примања од продаје шума и вода    
3027 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047) 96 98
3028 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)    
3029 911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)    
3030 911100 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција    
3031 911200 Примања од задуживања од осталих нивоа власти    
3032 911300 Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи    
3033 911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи    
3034 911500 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи    
3035 911600 Примања од задуживања од домаћинстава у земљи    
3036 911700 Примања од домаћих финансијских деривата    
3037 911800 Примања од домаћих меница    
3038 911900 Исправка унутрашњег дуга    
3039 912000 ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)    
3040 912100 Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту    
3041 912200 Примања од задуживања од иностраних држава    
3042 912300 Примања од задуживања од мултилатералних институција    
3043 912400 Примања од задуживања од иностраних пословних банака    
3044 912500 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца    
3045 912600 Примања од иностраних финансијских деривата    
3046 912900 Исправка спољног дуга    
3047 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058) 96 98
3048 921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057) 96 98
3049 921100 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција    
3050 921200 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти    
3051 921300 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама    
3052 921400 Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама    
3053 921500 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама    
3054 921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи 96 98
3055 921700 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи    
3056 921800 Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи    
3057 921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала    
3058 922000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)    
3059 922100 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција    
3060 922200 Примања од отплате кредита датих страним владама    
3061 922300 Примања од отплате кредита датих међународним организацијама    
3062 922400 Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама    
3063 922500 Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама    
3064 922600 Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама    
3065 922700 Примања од продаје страних акција и осталог капитала    
3066 922800 Примања од продаје стране валуте    
3067   ИЗДАЦИ (3068 + 3114) 7,553 1,468
3068 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111) 7,553 1,468
3069 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089) 7,553 1,468
3070 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074) 485 482
3071 511100 Куповина зграда и објеката    
3072 511200 Изградња зграда и објеката    
3073 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 485 15
3074 511400 Пројектно планирање   467
3075 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084) 7,056 986
3076 512100 Опрема за саобраћај 599  
3077 512200 Административна опрема 574 580
3078 512300 Опрема за пољопривреду    
3079 512400 Опрема за заштиту животне средине    
3080 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 5,883 406
3081 512600 Опрема за образовање, културу и спорт    
3082 512700 Опрема за војску    
3083 512800 Опрема за јавну безбедност    
3084 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема    
3085 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)    
3086 513100 Остале некретнине и опрема    
3087 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088) 12  
3088 514100 Култивисана имовина 12  
3089 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)    
3090 515100 Нематеријална имовина    
3091 520000 ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)    
3092 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)    
3093 521100 Робне резерве    
3094 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)    
3095 522100 Залихе материјала    
3096 522200 Залихе недовршене производње    
3097 522300 Залихе готових производа    
3098 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)    
3099 523100 Залихе робе за даљу продају    
3100 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)    
3101 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)    
3102 531100 Драгоцености    
3103 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)    
3104 541000 ЗЕМЉИШТЕ (3105)    
3105 541100 Земљиште    
3106 542000 РУДНА БОГАТСТВА (3107)    
3107 542100 Копови    
3108 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)    
3109 543100 Шуме    
3110 543200 Воде    
3111 550000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)    
3112 551000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)    
3113 551100 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана    
3114 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)    
3115 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)    
3116 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)    
3117 611100 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција    
3118 611200 Отплата главнице осталим нивоима власти    
3119 611300 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама    
3120 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама    
3121 611500 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима    
3122 611600 Отплата главнице домаћинствима у земљи    
3123 611700 Отплата главнице на домаће финансијске деривате    
3124 611800 Отплата домаћих меница    
3125 611900 Исправка унутрашњег дуга    
3126 612000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)    
3127 612100 Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту    
3128 612200 Отплата главнице страним владама    
3129 612300 Отплата главнице мултилатералним институцијама    
3130 612400 Отплата главнице страним пословним банкама    
3131 612500 Отплата главнице осталим страним кредиторима    
3132 612600 Отплата главнице на стране финансијске деривате    
3133 612900 Исправка спољног дуга    
3134 613000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)    
3135 613100 Отплата главнице по гаранцијама    
3136 614000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)    
3137 614100 Отплата главнице за финансијски лизинг    
3138 615000 ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)    
3139 615100 Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама    
3140 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)    
3141 621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)    
3142 621100 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција    
3143 621200 Кредити осталим нивоима власти    
3144 621300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама    
3145 621400 Кредити домаћим пословним банкама    
3146 621500 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама    
3147 621600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи    
3148 621700 Кредити невладиним организацијама у земљи    
3149 621800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима    
3150 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала    
3151 622000 НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)    
3152 622100 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција    
3153 622200 Кредити страним владама    
3154 622300 Кредити међународним организацијама    
3155 622400 Кредити страним пословним банкама    
3156 622500 Кредити страним нефинансијским институцијама    
3157 622600 Кредити страним невладиним организацијама    
3158 622700 Набавка страних акција и осталог капитала    
3159 622800 Куповина стране валуте    
3160 623000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)    
3161 623100 Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана    
3162
 
ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) > 0    
3163   МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0 6,957 1,370
         
Датум  
       
       
 
                                                                 Лице одговорно за     
                     Наредбодавац
                                                               попуњавање обрасца    
         
         

 

{slider Obrazac 4|closed}

Назив корисника буџетских средстава    
ЗАВОД ЗА   ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА    
Седиште:   КИКИНДА Матични број:   08561834
ПИБ:   100579705 Број подрачуна: 840-232661-60
Назив надлежног директног корисника буџетских средстава    
         
         
ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду 01.01.2016. - 31.12.2016.
         
        (У хиљадама динара)
Ознака ОП Број конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
4001   Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 93,791 92,018
4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103) 93,195 91,920
4003 710000 ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)    
4004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)    
4005 711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица    
4006 711200 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица    
4007 711300 Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица    
4008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)    
4009 712100 Порез на фонд зарада    
4010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)    
4011 713100 Периодични порези на непокретности    
4012 713200 Периодични порези на нето имовину    
4013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон    
4014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције    
4015 713500 Други једнократни порези на имовину    
4016 713600 Други периодични порези на имовину    
4017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)    
4018 714100 Општи порези на добра и услуге    
4019 714300 Добит фискалних монопола    
4020 714400 Порези на појединачне услуге    
4021 714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају    
4022 714600 Други порези на добра и услуге    
4023 715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)    
4024 715100 Царине и друге увозне дажбине    
4025 715200 Порези на извоз    
4026 715300 Добит извозних или увозних монопола    
4027 715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса    
4028 715500 Порези на продају или куповину девиза    
4029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције    
4030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)    
4031 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници    
4032 716200 Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати    
4033 717000 АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)    
4034 717100 Акцизе на деривате нафте    
4035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине    
4036 717300 Акцизе на алкохолна пића    
4037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића    
4038 717500 Акцизе на кафу    
4039 717600 Друге акцизе    
4040 719000 ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)    
4041 719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица    
4042 719200 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица    
4043 719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица    
4044 719400 Остали једнократни порези на имовину    
4045 719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници    
4046 719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица    
4047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)    
4048 721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)    
4049 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених    
4050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца    
4051 721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица    
4052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати    
4053 722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)    
4054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника    
4055 722200 Социјални доприноси на терет послодаваца    
4056 722300 Импутирани социјални доприноси    
4057 730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)    
4058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)    
4059 731100 Текуће донације од иностраних држава    
4060 731200 Капиталне донације од иностраних држава    
4061 732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)    
4062 732100 Текуће донације од међународних организација    
4063 732200 Капиталне донације од међународних организација    
4064 732300 Текуће помоћи од ЕУ    
4065 732400 Капиталне помоћи од ЕУ    
4066 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)    
4067 733100 Текући трансфери од других нивоа власти    
4068 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти    
4069 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092) 42,237 42,119
4070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076) 36 213
4071 741100 Камате 36 3
4072 741200 Дивиденде    
4073 741300 Повлачење прихода од квази корпорација    
4074 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања   210
4075 741500 Закуп непроизведене имовине    
4076 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима    
4077 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081) 39,852 41,647
4078 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација    
4079 742200 Таксе и накнаде    
4080 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 39,852 41,647
4081 742400 Импутиране продаје добара и услуга    
4082 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)    
4083 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела    
4084 743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе    
4085 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје    
4086 743400 Приходи од пенала    
4087 743500 Приходи од одузете имовинске користи    
4088 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи    
4089 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)    
4090 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица    
4091 744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица    
4092 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093) 2,349 259
4093 745100 Мешовити и неодређени приходи 2,349 259
4094 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)    
4095 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)    
4096 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода    
4097 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)    
4098 772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године    
4099 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100) 22,623 23,505
4100 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102) 22,623 23,505
4101 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 22,623 23,505
4102 781300 Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања    
4103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104) 28,335 26,296
4104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105) 28,335 26,296
4105 791100 Приходи из буџета 28,335 26,296
4106 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124) 500  
4107 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112) 500  
4108 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)    
4109 811100 Примања од продаје непокретности    
4110 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111) 500  
4111 812100 Примања од продаје покретне имовине 500  
4112 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)    
4113 813100 Примања од продаје осталих основних средстава    
4114 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)    
4115 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)    
4116 821100 Примања од продаје робних резерви    
4117 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)    
4118 822100 Примања од продаје залиха производње    
4119 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)    
4120 823100 Примања од продаје робе за даљу продају    
4121 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)    
4122 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)    
4123 831100 Примања од продаје драгоцености    
4124 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)    
4125 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)    
4126 841100 Примања од продаје земљишта    
4127 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)    
4128 842100 Примања од продаје подземних блага    
4129 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)    
4130 843100 Примања од продаје шума и вода    
4131 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151) 96 98
4132 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)    
4133 911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)    
4134 911100 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција    
4135 911200 Примања од задуживања од осталих нивоа власти    
4136 911300 Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи    
4137 911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи    
4138 911500 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи    
4139 911600 Примања од задуживања од домаћинстава у земљи    
4140 911700 Примања од домаћих финансијских деривата    
4141 911800 Примања од домаћих меница    
4142 911900 Исправка унутрашњег дуга    
4143 912000 ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)    
4144 912100 Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту    
4145 912200 Примања од задуживања од иностраних држава    
4146 912300 Примања од задуживања од мултилатералних институција    
4147 912400 Примања од задуживања од иностраних пословних банака    
4148 912500 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца    
4149 912600 Примања од иностраних финансијских деривата    
4150 912900 Исправка спољног дуга    
4151 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162) 96 98
4152 921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161) 96 98
4153 921100 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција    
4154 921200 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти    
4155 921300 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама    
4156 921400 Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама    
4157 921500 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама    
4158 921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи 96 98
4159 921700 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи    
4160 921800 Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи    
4161 921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала    
4162 922000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)    
4163 922100 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција    
4164 922200 Примања од отплате кредита датих страним владама    
4165 922300 Примања од отплате кредита датих међународним организацијама    
4166 922400 Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама    
4167 922500 Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама    
4168 922600 Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама    
4169 922700 Примања од продаје страних акција и осталог капитала    
4170 922800 Примања од продаје стране валуте    
4171   НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386) 91,150 84,603
4172 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323) 83,597 83,135
4173 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191+ 4193) 55,159 55,007
4174 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175) 44,040 43,991
4175 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 44,040 43,991
4176 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179) 7,884 7,876
4177 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 5,286 5,281
4178 412200 Допринос за здравствено осигурање 2,268 2,265
4179 412300 Допринос за незапосленост 330 330
4180 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181) 335 438
4181 413100 Накнаде у натури 335 438
4182 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186) 126 241
4183 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова    
4184 414200 Расходи за образовање деце запослених    
4185 414300 Отпремнине и помоћи 126 241
4186 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом    
4187 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188) 1,876 1,846
4188 415100 Накнаде трошкова за запослене 1,876 1,846
4189 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190) 898 615
4190 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 898 615
4191 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)    
4192 417100 Посланички додатак    
4193 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)    
4194 418100 Судијски додатак    
4195 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230) 26,072 25,438
4196 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203) 3,765 3,799
4197 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 168 155
4198 421200 Енергетске услуге 1,852 1,886
4199 421300 Комуналне услуге 387 449
4200 421400 Услуге комуникација 877 883
4201 421500 Трошкови осигурања 367 311
4202 421600 Закуп имовине и опреме 23 9
4203 421900 Остали трошкови 91 106
4204 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209) 444 444
4205 422100 Трошкови службених путовања у земљи 442 444
4206 422200 Трошкови службених путовања у иностранство    
4207 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада    
4208 422400 Трошкови путовања ученика    
4209 422900 Остали трошкови транспорта 2  
4210 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218) 3,613 5,170
4211 423100 Административне услуге 398 590
4212 423200 Компјутерске услуге 583 1,516
4213 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 907 1,158
4214 423400 Услуге информисања 82 19
4215 423500 Стручне услуге 1,340 1,511
4216 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство    
4217 423700 Репрезентација 302 376
4218 423900 Остале опште услуге 1  
4219 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226) 1,040 1,839
4220 424100 Пољопривредне услуге 188 207
4221 424200 Услуге образовања, културе и спорта 17 12
4222 424300 Медицинске услуге 732 1,540
4223 424400 Услуге одржавања аутопутева    
4224 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина    
4225 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге   7
4226 424900 Остале специјализоване услуге 103 73
4227 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229) 3,950 2,745
4228 425100 Текуће поправке и одражавање зграда и објеката 176 397
4229 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 3,774 2,348
4230 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239) 13,260 11,441
4231 426100 Административни материјал 785 725
4232 426200 Материјали за пољопривреду 196 214
4233 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 183 253
4234 426400 Материјали за саобраћај 1,497 1,371
4235 426500 Материјали за очување животне средине и науку 1  
4236 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 4 8
4237 426700 Медицински и лабораторијски материјали 9,900 8,206
4238 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 534 480
4239 426900 Материјали за посебне намене 160 184
4240 430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253) 1,913 2,429
4241 431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244) 1,913 2,426
4242 431100 Амортизација зграда и грађевинских објеката 70 76
4243 431200 Амортизација опреме 1,843 2,350
4244 431300 Амортизација осталих некретнина и опреме    
4245 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)   3
4246 432100 Амортизација култивисане имовине   3
4247 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)    
4248 433100 Употреба драгоцености    
4249 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)    
4250 434100 Употреба земљишта    
4251 434200 Употреба подземног блага    
4252 434300 Употреба шума и вода    
4253 435000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)    
4254 435100 Амортизација нематеријалне имовине    
4255 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275) 7 2
4256 441000 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265) 6 1
4257 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности    
4258 441200 Отплата камата осталим нивоима власти    
4259 441300 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 6 1
4260 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама    
4261 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима    
4262 441600 Отплата камата домаћинствима у земљи    
4263 441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате    
4264 441800 Отплата камата на домаће менице    
4265 441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима    
4266 442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)    
4267 442100 Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту    
4268 442200 Отплата камата страним владама    
4269 442300 Отплата камата мултилатералним институцијама    
4270 442400 Отплата камата страним пословним банкама    
4271 442500 Отплата камата осталим страним кредиторима    
4272 442600 Отплата камата на стране финансијске деривате    
4273 443000 ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)    
4274 443100 Отплата камата по гаранцијама    
4275 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278) 1 1
4276 444100 Негативне курсне разлике 1 1
4277 444200 Казне за кашњење    
4278 444300 Остали пратећи трошкови задуживања    
4279 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)    
4280 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)    
4281 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама    
4282 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама    
4283 452000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)    
4284 452100 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама    
4285 452200 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама    
4286 453000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)    
4287 453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама    
4288 453200 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама    
4289 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)    
4290 454100 Текуће субвенције приватним предузећима    
4291 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима    
4292 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)    
4293 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)    
4294 461100 Текуће донације страним владама    
4295 461200 Капиталне донације страним владама    
4296 462000 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)    
4297 462100 Текуће дотације међународним организацијама    
4298 462200 Капиталне дотације међународним организацијама    
4299 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)    
4300 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти    
4301 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти    
4302 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)    
4303 464100 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања    
4304 464200 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања    
4305 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)    
4306 465100 Остале текуће дотације и трансфери    
4307 465200 Остале капиталне дотације и трансфери    
4308 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)    
4309 471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)    
4310 471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима    
4311 471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга    
4312 471900 Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање    
4313 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)    
4314 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности    
4315 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство    
4316 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу    
4317 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености    
4318 472500 Старосне и породичне пензије из буџета    
4319 472600 Накнаде из буџета у случају смрти    
4320 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт    
4321 472800 Накнаде из буџета за становање и живот    
4322 472900 Остале накнаде из буџета    
4323 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338) 446 259
4324 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)    
4325 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима    
4326 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама    
4327 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4328 до 4330) 379 208
4328 482100 Остали порези 159 138
4329 482200 Обавезне таксе 55 70
4330 482300 Новчане казне и пенали 165  
4331 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332) 67 51
4332 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 67 51
4333 484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)    
4334 484100 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода    
4335 484200 Накнада штете од дивљачи    
4336 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)    
4337 485100 Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа    
4338 489000 РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)    
4339 489100 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана    
4340 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383) 7,553 1,468
4341 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361) 7,553 1,468
4342 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346) 485 482
4343 511100 Куповина зграда и објеката    
4344 511200 Изградња зграда и објеката    
4345 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 485 15
4346 511400 Пројектно планирање   467
4347 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356) 7,056 986
4348 512100 Опрема за саобраћај 599  
4349 512200 Административна опрема 574 580
4350 512300 Опрема за пољопривреду    
4351 512400 Опрема за заштиту животне средине    
4352 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 5,883 406
4353 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт    
4354 512700 Опрема за војску    
4355 512800 Опрема за јавну безбедност    
4356 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема    
4357 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)    
4358 513100 Остале некретнине и опрема    
4359 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360) 12  
4360 514100 Култивисана имовина 12  
4361 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)    
4362 515100 Нематеријална имовина    
4363 520000 ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)    
4364 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)    
4365 521100 Робне резерве    
4366 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)    
4367 522100 Залихе материјала    
4368 522200 Залихе недовршене производње    
4369 522300 Залихе готових производа    
4370 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)    
4371 523100 Залихе робе за даљу продају    
4372 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)    
4373 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)    
4374 531100 Драгоцености    
4375 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)    
4376 541000 ЗЕМЉИШТЕ (4377)    
4377 541100 Земљиште    
4378 542000 РУДНА БОГАТСТВА (4379)    
4379 542100 Копови    
4380 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)    
4381 543100 Шуме    
4382 543200 Воде    
4383 55000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)    
4384 551000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)    
4385 551100 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана    
4386 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)    
4387 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408+4410)    
4388 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)    
4389 611100 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција    
4390 611200 Отплата главнице осталим нивоима власти    
4391 611300 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама    
4392 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама    
4393 611500 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима    
4394 611600 Отплата главнице домаћинствима у земљи    
4395 611700 Отплата главнице на домаће финансијске деривате    
4396 611800 Отплата домаћих меница    
4397 611900 Исправка унутрашњег дуга    
4398 612000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)    
4399 612100 Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту    
4400 612200 Отплата главнице страним владама    
4401 612300 Отплата главнице мултилатералним институцијама    
4402 612400 Отплата главнице страним пословним банкама    
4403 612500 Отплата главнице осталим страним кредиторима    
4404 612600 Отплата главнице на стране финансијске деривате    
4405 612900 Исправка спољног дуга    
4406 613000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)    
4407 613100 Отплата главнице по гаранцијама    
4408 614000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)    
4409 614100 Отплата главнице за финансијски лизинг    
4410 615000 ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)    
4411 615100 Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама    
4412 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)    
4413 621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)    
4414 621100 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција    
4415 621200 Кредити осталим нивоима власти    
4416 621300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама    
4417 621400 Кредити домаћим пословним банкама    
4418 621500 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама    
4419 621600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи    
4420 621700 Кредити невладиним организацијама у земљи    
4421 621800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима    
4422 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала    
4423 622000 НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)    
4424 622100 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција    
4425 622200 Кредити страним владама    
4426 622300 Кредити међународним организацијама    
4427 622400 Кредити страним пословним банкама    
4428 622500 Кредити страним нефинансијским институцијама    
4429 622600 Кредити страним невладиним организацијама    
4430 622700 Набавка страних акција и осталог капитала    
4431 622800 Куповина стране валуте    
4432 623000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)    
4433 623100 Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана    
4434   ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0 2,641 7,415
4435   МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0    
4436   САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 9,957 14,511
4437   КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438) 97,137 94,344
4438   Корекција новчаних прилива за наплаћена средства којa се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000 3,346 2,326
4439   КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441) 92,583 84,500
4440   Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода 1,913 2,429
4441   Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000 3,346 2,326
4442   САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439) 14,511 24,355
 
 
     
 
   
Датум   Лице одговорно за                           Наредбодавац
   
       
     
   
                                                           попуњавање обрасца
   
         
         

{slider Obrazac 5|closed}

Назив корисника буџетских средстава                
ЗАВОД ЗА   ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА                
Седиште:   КИКИНДА Матични број:   08561834            
ПИБ:   100579705 Број подрачуна: 840-232661-60          
Назив надлежног директног корисника буџетских средстава                
_______________________________________________________________________            
(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)                
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА                
у периоду од 01.01.2016. - 31.12.2016. године                
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА                
                    (У хиљадама динара)
Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Износ остварених прихода и примања
Укупно                       (од 6 до 11) Приходи и примања из буџета Из донација и помоћи Из осталих извора
Републике Аутономне покрајине Општине /
града
ООСО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5001   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106) 95,730 91,920 19,991   6,305 23,505   42,119
5002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103) 95,680 91,920 19,991   6,305 23,505   42,119
5003 710000 ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)                
5004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)                
5005 711100 Порези на доходак и капиталнe добиткe које плаћају физичка лица                
Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Износ остварених прихода и примања
Укупно                       (од 6 до 11) Приходи и примања из буџета Из донација и помоћи Из осталих извора
Републике Аутономне покрајине Општине /
града
ООСО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5006 711200 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица                
5007 711300 Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица                
5008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)                
5009 712100 Порез на фонд зарада                
5010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)                
5011 713100 Периодични порези на непокретности                
5012 713200 Периодични порези на нето имовину                
5013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон                
5014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције                
5015 713500 Други једнократни порези на имовину                
5016 713600 Други периодични порези на имовину                
5017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)                
5018 714100 Општи порези на добра и услуге                
5019 714300 Добит фискалних монопола                
5020 714400 Порези на појединачне услуге                
5021 714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају                
5022 714600 Други порези на добра и услуге                
5023 715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)                
5024 715100 Царине и друге увозне дажбине                
5025 715200 Порези на извоз                
5026 715300 Добит извозних или увозних монопола                
5027 715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса                
5028 715500 Порези на продају или куповину девиза                
5029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције                
5030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)                
5031 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници                
5032 716200 Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати                
5033 717000 АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)                
Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Износ остварених прихода и примања
Укупно                       (од 6 до 11) Приходи и примања из буџета Из донација и помоћи Из осталих извора
Републике Аутономне покрајине Општине /
града
ООСО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5034 717100 Акцизе на деривате нафте                
5035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине                
5036 717300 Акцизе на алкохолна пића                
5037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића                
5038 717500 Акциза на кафу                
5039 717600 Друге акцизе                
5040 719000 ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)                
5041 719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица                
5042 719200 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица                
5043 719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица                
5044 719400 Остали једнократни порези на имовину                
5045 719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници                
5046 719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица                
5047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)                
5048 721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)                
5049 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених                
5050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца                
5051 721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица                
5052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати                
5053 722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)                
5054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника                
5055 722200 Социјални доприноси на терет послодаваца                
5056 722300 Импутирани социјални доприноси                
Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Износ остварених прихода и примања
Укупно                       (од 6 до 11) Приходи и примања из буџета Из донација и помоћи Из осталих извора
Републике Аутономне покрајине Општине /
града
ООСО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5057 730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)                
5058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)                
5059 731100 Текуће донације од иностраних држава                
5060 731200 Капиталне донације од иностраних држава                
5061 732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)                
5062 732100 Текуће донације од међународних организација                
5063 732200 Капиталне донације од међународних организација                
5064 732300 Текуће помоћи од ЕУ                
5065 732400 Капиталне помоћи од ЕУ                
5066 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)                
5067 733100 Текући трансфери од других нивоа власти                
5068 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти                
5069 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092) 43,812 42,119           42,119
5070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076) 315 213           213
5071 741100 Камате 65 3           3
5072 741200 Дивиденде                
5073 741300 Повлачење прихода од квази корпорација                
5074 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања 250 210           210
5075 741500 Закуп непроизведене имовине                
5076 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима                
5077 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081) 42,882 41,647           41,647
5078 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација                
5079 742200 Таксе и накнаде                
5080 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 42,882 41,647           41,647
5081 742400 Импутиране продаје добара и услуга                
5082 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)                
Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Износ остварених прихода и примања
Укупно                       (од 6 до 11) Приходи и примања из буџета Из донација и помоћи Из осталих извора
Републике Аутономне покрајине Општине /
града
ООСО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5083 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела                
5084 743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе                
5085 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје                
5086 743400 Приходи од пенала                
5087 743500 Приходи од одузете имовинске користи                
5088 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи                
5089 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)                
5090 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица                
5091 744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица                
5092 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093) 615 259           259
5093 745100 Мешовити и неодређени приходи 615 259           259
5094 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)                
5095 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)                
5096 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода                
5097 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)                
5098 772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године                
5099 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100) 23,505 23,505       23,505    
5100 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102) 23,505 23,505       23,505    
5101 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 23,505 23,505       23,505    
5102 781300 Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања                
5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 28,363 26,296 19,991   6,305      
5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 28,363 26,296 19,991   6,305      
Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Износ остварених прихода и примања
Укупно                       (од 6 до 11) Приходи и примања из буџета Из донација и помоћи Из осталих извора
Републике Аутономне покрајине Општине /
града
ООСО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5105 791100 Приходи из буџета 28,363 26,296 19,991   6,305      
5106 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124) 50              
5107 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112) 50              
5108 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)                
5109 811100 Примања од продаје непокретности                
5110 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111) 50              
5111 812100 Примања од продаје покретне имовине 50              
5112 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)                
5113 813100 Примања од продаје осталих основних средстава                
5114 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)                
5115 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)                
5116 821100 Примања од продаје робних резерви                
5117 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)                
5118 822100 Примања од продаје залиха производње                
5119 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)                
5120 823100 Примања од продаје робе за даљу продају                
5121 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)                
5122 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)                
5123 831100 Примања од продаје драгоцености                
5124 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)                
5125 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)                
5126 841100 Примања од продаје земљишта                
5127 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)                
Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Износ остварених прихода и примања
Укупно                       (од 6 до 11) Приходи и примања из буџета Из донација и помоћи Из осталих извора
Републике Аутономне покрајине Општине /
града
ООСО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5128 842100 Примања од продаје подземних блага                
5129 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)                
5130 843100 Примања од продаје шума и вода                
5131 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151) 115 98           98
5132 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)                
5133 911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)                
5134 911100 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција                
5135 911200 Примања од задуживања од осталих нивоа власти                
5136 911300 Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи                
5137 911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи                
5138 911500 Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи                
5139 911600 Примања од задуживања од домаћинстава у земљи                
5140 911700 Примања од домаћих финансијских деривата                
5141 911800 Примања од домаћих меница                
5142 911900 Исправка унутрашњег дуга                
5143 912000 ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)                
5144 912100 Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту                
5145 912200 Примања од задуживања од иностраних држава                
5146 912300 Примања од задуживања од мултилатералних институција                
5147 912400 Примања од задуживања од иностраних пословних банака                
5148 912500 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца                
5149 912600 Примања од иностраних финансијских деривата                
Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Износ остварених прихода и примања
Укупно                       (од 6 до 11) Приходи и примања из буџета Из донација и помоћи Из осталих извора
Републике Аутономне покрајине Општине /
града
ООСО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5150 912900 Исправка спољног дуга                
5151 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162) 115 98           98
5152 921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161) 115 98           98
5153 921100 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција                
5154 921200 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти                
5155 921300 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама                
5156 921400 Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама                
5157 921500 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама                
5158 921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи 115 98           98
5159 921700 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи                
5160 921800 Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи                
5161 921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала                
5162 922000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)                
5163 922100 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција                
5164 922200 Примања од отплате кредита датих страним владама                
5165 922300 Примања од отплате кредита датих међународним организацијама                
5166 922400 Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама                
5167 922500 Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама                
Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Износ остварених прихода и примања
Укупно                       (од 6 до 11) Приходи и примања из буџета Из донација и помоћи Из осталих извора
Републике Аутономне покрајине Општине /
града
ООСО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5168 922600 Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама                
5169 922700 Примања од продаје страних акција и осталог капитала