Izveštaj RFZO 11.02.2019.

 

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 11.02.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 08.02.2019.

4.532,46
   

Stanje prethodnog dana

2.532,46

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije

  

Ostale uplate

 

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 08.02.2019.

 

 

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 08.02.2019.

4.532,46


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  08.02.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

 Ostale isplate-refundacija osiguranicima

 
Ukupne isplate na dan:08.02.2019.

 

 

 

 

 

 

UKUPNO  OSTAJE:

4.532,46