Извештај РФЗО 28.02.2019

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 28.02.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 27.02.2019.

4.996.455,12
   

Stanje prethodnog dana

5.116.763,83

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije

  

Ostale uplate

 

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 27.02.2019.

 

 

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 27.02.2019.

 4.996.455,12   


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  27.02.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  120.308,71

Ostale isplate-provizija UT

 

 Ostale isplate-refundacija osiguranicima

 
Ukupne isplate na dan:27.02.2019.

 120.308,71          

 

 

 

 

 

UKUPNO  OSTAJE:

4.996.455,12