Извештај РФЗО 28.06.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 28.06.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 28.06.2019.

3.990.388,57
   

Stanje prethodnog dana

4.101.787,28

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

 8.910,00

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 28.06.2019.

  8.910,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 28.06.2019.                3.990.388,57            

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  28.06.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja 120.308,71 

Ostale isplate-provizija UT

 

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 28.06.2019.

 120.308,71

 

 

 

 

 

UKUPNO  OSTAJE:


3.990.388,57