Извештај РФЗО 06.08.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 06.08.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 06.08.2019.

226.529,55
   

Stanje prethodnog dana

21.604,55

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

205.035,00

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 06.08.2019.

205.035,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 06.08.2019.               226.529,55                 

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  06.08.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

110,00

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 06.08.2019.      110,00

UKUPNO OSTAJE:                                         226.529,55