Извештај РФЗО 09.08.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 09.08.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 09.08.2019.

1.742.757,54
   

Stanje prethodnog dana

388.579,55

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 2.220.446,95

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

 

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 09.08.2019.

2.220.446,95

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 09.08.2019.        1.742.757,54                 

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  09.08.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

866.268,96
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 09.08.2019.

866.268,96

UKUPNO  OSTAJE:                                                     1.742.757,54